Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Cynllun Grantiau Sector Gwirfoddol Her Iechyd Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Awst 2016
Nod y cynllun yw datblygu capasiti a gallu sefydliadau cenedlaethol sector gwirfoddol Cymru i weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a sefydliadau sector gwirfoddol eraill.

Amcanion y cynllun yw:

  • dylanwadu ar yr amodau sydd eu hangen er mwyn i bobl fyw bywydau iach a gwella eu hiechyd
  • cefnogi unigolion a grwpiau i wneud yr hyn a allant i wella eu hiechyd eu hunain ac iechyd eu teuluoedd
  • hyrwyddo negeseuon iechyd a llesiant yn effeithiol.

Amcanion y gwerthusiad yw ateb y cwestiynau ymchwil canlynol:

  • I ba raddau y mae cynllun 2013-15 wedi bodloni ei nodau ac amcanion fel y’u hamlinellir uchod?
  • Pa ddylanwad/ effaith, os o gwbl, y mae’r cynllun wedi eu cael ar y sefydliadau, y prosiectau, y cymunedau a’r unigolion a gymerodd ran?
  • Pa newidiadau, os o gwbl, sydd eu hangen i sicrhau bod y cynllun mor effeithiol â phosibl?
  • A yw’r cynllun wedi dylanwadu ar gynlluniau’r sefydliadau sy’n cymryd rhan i gynnal y gweithgareddau prosiect y tu hwnt i’r cyfnod ariannu?

Mae'r adroddiad terfynol yn darparu asesiad cyffredinol o gynnydd y prosiect yn erbyn amcanion y cynllun, yn ystod y ddwy flynedd gyntaf o gyllido’r prosiectau presennol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6539
Ebost: janine.hale@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu