Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Cynllun Peilot y Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Medi 2014
Mae’r rhaglen yn darparu cymorth i athrawon ac amrywiaeth o adnoddau dysgu ac adolygu, cyngor ar yrfaoedd ac adnoddau ar y we ar gyfer myfyrwyr.

Dechreuwyd gwerthuso’r cynllun peilot ym mis Medi 2012, gyda’r nod o ddeall effaith y Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach ar yr ardal beilot, ac edrych pa mor effeithiol y cafodd ei chyflwyno.

Mae’r adroddiad terfynol yn cyflwyno fersiwn wedi’i diweddaru o’r gwaith dadansoddi data a gyflwynwyd yn yr adroddiad dros dro, gyda ffigurau newydd a gyhoeddwyd yn 2014.

Canfyddiadau allweddol

  • Ers i’r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach gael ei lansio, mae cynnydd wedi bod yn nifer y myfyrwyr sy’n astudio mathemateg bellach ac yn ennill cymhwyster Safon Uwch yn y pwnc ledled Cymru, ynghyd â mwy o gynnydd yn nifer y myfyrwyr a’u cyraeddiadau yn yr ardal beilot o gymharu â gweddill Cymru.
  • Gwelwyd cynnydd llawer yn fwy mewn ceisiadau gan fechgyn na chan ferched.
  • Mae cynnydd hefyd wedi bod yn nifer yr ysgolion sy’n cynnig mathemateg bellach yn yr ardal beilot a darpariaeth barhaus o fathemateg bellach yn y pedwar coleg addysg bellach.

Mae’r adroddiad yn gwneud un ar ddeg o argymhellion ar wahân, gan gynnwys:

  • parhau i gynnig y cymorth llawn a ddarperir drwy’r peilot, heb flaenoriaethau neu roi terfyn ar unrhyw elfennau unigol
  • ymgysylltu â chonsortia rhanbarthol wrth hyrwyddo mathemateg bellach
  • targedu myfyrwyr benywaidd
  • gwella deunyddiau cymorth ar gyfer myfyrwyr ac athrawon.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6812
Ebost: sara.james@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu