Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso'r Grant ar gyfer Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen (FLASG)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2016
Cyflwynwyd y Grant ar gyfer Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen (FLASG) fel rhan o gynllun ariannu tair blynedd i gefnogi gwasanaethau rheng flaen ar draws Cymru yn ystod 2014-15.

Roedd nodau'r cynllun yn cynnwys  darparu cymorth ar gyfer materion cydraddoldeb a gwahaniaethu a chynyddu'r ymwybyddiaeth o'r materion hynny ymhlith darparwyr cyngor cyffredinol; hyrwyddo mwy o gydweithredu rhwng darparwyr cyngor; integreiddio gwasanaethau rheng blaen yn well a datblygu dealltwriaeth fwy cyffredin o safonau ansawdd.

Y nod oedd adolygu i ba raddau yr oedd FLASG yn bodloni ei ddibenion datganedig, canfod effeithiau'r ymyrraeth ar fuddiolwyr a darparu gwell ddealltwriaeth o'r math o gyngor a geisiwyd ac a ddarparwyd.

Mae'r adroddiad yn trafod canfyddiadau'r gwaith maes â chwmnïau a ariannwyd gan FLASG, rhanddeiliaid, swyddogion Llywodraeth Cymru a buddiolwyr a gefnogir mewn perthynas â rhoi'r grant ar waith.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu