Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Cynllun Peilot Hyblygrwydd y Cyfnod Sylfaen

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Rhagfyr 2016
Prif nod y cynllun peilot oedd archwilio ffyrdd o gynyddu hyblygrwydd wrth ddarparu’r Cyfnod Sylfaen.

Dau brif nod y gwerthusiad oedd:

  • gwerthuso sut cafodd y cynlluniau peilot eu gweithredu
  • gwerthuso effaith y cynnydd mewn hyblygrwydd ar deuluoedd.

Roedd y gwerthusiad yn werthusiad proses yn bennaf, a ystyriodd sut y cynigiwyd yr hyblygrwydd o ran darpariaeth a sut y cafodd ei weithredu ar draws ardaloedd y pedwar awdurdod lleol a gymerodd ran.

Yn ogystal, ystyriwyd y berthynas rhwng y pedair elfen allweddol (galw, darpariaeth, ansawdd ac effaith) o ddarpariaeth hyblyg a’r pedwar prif grŵp o randdeiliaid (awdurdodau lleol, darparwyr, rhieni a phlant).

Er mwyn gwneud hyn, defnyddiwyd cyfuniad o’r canlynol wrth wneud y gwerthusiad:

  • cyfweliadau ag awdurdodau lleol, staff addysgu, staff rheoli a rhieni
  • arolygon ymhlith staff a rhieni
  • ymweliadau ag ysgolion ac arsylwi mewn dosbarthiadau.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5580
Ebost: natalie.page@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu