Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o fentora cymheiriaid Cymru Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2014
Prif nod y prosiect yw i rhoi cymorth i gyn-gamddefnyddwyr sylweddau ledled Cymru er mwyn iddynt gael mynediad at gyflogaeth neu dysgu pellach.

Cleientiaid

  • Rhwng misoedd Hydref 2009 a Medi 2013, cofrestrwyd 9,627 o gleientiaid fel cyfranogwyr o’r prosiect.
  • Yn seiliedig ar y rhai a gofrestrwyd hyd at fis Mehefin 2013, roedd ychydig dros ddwy ran o dair ohonynt yn wrywaidd, roedd dros dri chwarter rhwng 25 a 54, a’r mwyafrif helaeth yn Ewropeaidd Gwyn.
  • Dim ond 30 y cant oedd â chymwysterau hyd at Lefel 2 NQF (hynny yw Lefel TGAU) neu uwch ac nid oedd unrhyw gymwysterau o gwbl gan o leiaf draean ohonynt.
  • Roedd dipyn dros draean wedi bod yn ddibynnol ar sylweddau, (alcohol gan amlaf, gyda heroin yn dilyn), am y rhan fwyaf o’u bywyd fel oedolion, ac roedd y rhan fwyaf o’r rhain wedi bod yn ddi-waith am gyfnod tebyg o amser.

Y llwybr a ddilynwyd gan gyfranogwyr ar ôl cofrestru

Y patrwm mwyaf cyffredin oedd eu bod nhw yn gyntaf wedi cymryd un neu fwy o gyrsiau heb eu hachredu (a oedd o gymorth fel cyflwyniad tyner i’r gwasanaeth, yn ogystal â chaniatáu’r darparwr i honni ‘deilliant cadarnhaol arall’) yn dilyn gan.

  • Dyraniad i weithiwr allweddol a/neu fentor cymheiriaid i asesu’r achos a gwneud cynllun achos.
  • Byddai rhai’n cymryd rhagor, gan ddibynnu ar eu anghenion a’u nodau, byddai rhai’n cymryd rhagor o gyrsiau i wella’u sgiliau cymdeithasol neu lefelau hyder, byddai rhai’n dechrau hyfforddi ar gyfer cymhwyster perthnasol i’w maes cyflogaeth arfaethedig, a byddai eraill yn dechrau gwirfoddoli neu brofiad gwaith, a byddai eraill yn dechrau gwneud cais am swyddi.
  • Byddai lleiafrif hefyd yn dechrau hyfforddi fel mentor cymheiriaid.

Canlyniadau

  • Cyflawnodd y darparwyr bob un bron o’r holl dargedau pedair blynedd a osodwyd ar gyfer y prosiect, a oedd wedi eu diwygio tuag i lawr yn 2010 yng ngoleuni amgylchiadau a newidiwyd (yn enwedig y dirwasgiad economaidd a dyfodiad y Rhaglen Waith).
  • Roedd deg y cant o gleientiaid wedi dechrau cyflogaeth; naw y cant wedi cael mynediad at ddysgu pellach; 14 y cant wedi ennill cymhwyster; a 65 y cant wedi cyflawni o leiaf un ‘deilliant cadarnhaol arall’ - gan amlaf, cwblhau cwrs neu wirfoddoli (nid yw’r ffigurau uchod yn annibynnol ar ei gilydd).

Caiff saith argymhelliad eu gwneud ar sail y canfyddiadau.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 6970
Ebost: robert.willis@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu