Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Cynllun Peilot Sgiliau Hanfodol i Droseddwyr ar Ddedfrydau yn y Gymuned

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2017
Nod y gwerthusiad oedd deall  sut roedd y cynllun peilot yn gweithio yn ymarferol, ystyried y rhesymau dros y newidiadau yn y niferoedd sy’n cymryd rhan a darparu tystiolaeth fel sail i benderfyniadau tymor hir ynghylch y model darparu gorau.

Canfyddiadau allweddol

  • Nodwyd amrywiaeth o arferion effeithiol mewn ambell i faes, gan gynnwys defnyddio dull asesu trylwyr; cyfathrebu da a perthynas dda rhwng hyfforddwyr, rheolwyr troseddwyr a dysgwyr ac ymdrechion i deilwra’r dysgu.  
  • Roedd gostyngiad sylweddol yn nifer y gweithgareddau dysgu a gychwynnwyd yn ystod y cynllun peilot, o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
  • Nodwyd rhai o’r heriau a gododd wrth geisio gweithredu’r cynllun yn llwyddiannus, sef newid sefydliadol a diffyg parhad oherwydd bylchau a grëwyd drwy ailgomisiynu.
  • Roedd yr argymhellion ar gyfer y ddarpariaeth yn y dyfodol yn cynnwys: rhoi cyfle i reolwyr troseddwyr gymryd rhan yn y broses o lunio’r gwasanaeth yn y dyfodol; sicrhau bod hyfforddwyr yn gymwys i weithio gyda throseddwyr; ac adolygu meini prawf cymhwysedd, prosesau asesu a phrosesau atgyfeirio.

Cafodd yr hyfforddiant ei gynnal gan ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith dan gontract i Lywodraeth Cymru.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6812
Ebost: sara.james@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu