Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Raglen Beilot Sgiliau Cyflogadwyedd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Awst 2017
Nodau ESP yw cynorthwyo oedolion di-waith i sicrhau cyflogaeth barhaol trwy wella'u sgiliau cyflogadwyedd.

Mae'n targedu oedolion di-waith y maent o fewn chwe mis o gyrraedd y farchnad waith yn benodol. Cyflawnir y rhaglen gan bedwar prif ddarparwr hyfforddiant sy'n cynnig hyfforddiant paratoi ar gyfer byd gwaith, sgiliau hanfodol yn ô y gofyn, a lleoliad gwaith neu hyfforddiant sy'n ymwneud â chyflogwr penodol ar gyfer y rhai y bydd Canolfan Byd Gwaith (JCP) ac eraill yn eu cyfeirio atynt.

Nod y gwerthusiad hwn yw cynnig asesiad ffurfiannol o gynllun a gweithrediad cychwynnol ESP er mwyn cyfrannu at ddatblygiad y rhaglen yn y dyfodol.

Casglwyd y dystiolaeth ansoddol a ddefnyddiwyd er mwyn cyfrannu at ganfyddiadau'r gwerthusiad gan waith ymchwil desg;  cyfweliadau gyda'r pedwar prif ddarparwr hyfforddiant a phedwar is-gontractwr;  cyfweliadau gyda Llywodraeth Cymru, JCP a Gyrfa Cymru;  cyfweliadau gyda 12 unigolyn a phedwar cyflogwr a oedd wedi cymryd rhan.

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 7459
Ebost: faye.gracey@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu