Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Prosiect Peilot CRAFT

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Mawrth 2011
Mae CRAFT yn rhaglen ymyrraeth i deuluoedd a gofalwyr pobl sy'n camddefnyddio sylweddau.
Nod y prosiect yw eu helpu hwy i wella ansawdd eu bywydau eu hunain; ymwneud â’r camddefnyddiwr sylweddau mewn modd sy’n lleihau swm yr alcohol/cyffuriau a gymerant; ac yn y pen draw, annog y camddefnyddiwr sylweddau i geisio triniaeth.

Mae prosiect CRAFT bellach yn gweithredu ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg - yr unig brosiect CRAFT yng Nghymru, ac un o ddau yn unig yn y DU.

Yr oedd yr ymchwil hwn yn cyfuno dulliau meintiol ac ansoddol, gan gynnwys adolygiad sydyn o’r llenyddiaeth gefndir, asglu a dadansoddi dogfennaeth a data’r prosiec, cyfweliadau gyda holl staff CRAFT, a saith o randdeiliaid allanol, cyfweliadau gyda saith EAP, a dadansoddiad ymatebion ysgrifenedig EAP.

  • Bu cyfanswm o 94 o unigolion yn ymwneud a'r rhaglen CRAFT dros cyfnod 6 mis y prosiect.
  • Adroddodd EAP am deimlo bod eu hiechyd eu hunain, eu cysylltiadau personol a’u bywydau gwaith wedi gwella o ganlyniad i ymwneud â CRAFT.
  • Roedd tua 10% o CSOs yn camddefnyddiwr sylweddau, ac yn fanteisio eu hunain gan ymmyraeth cynnar gan CRAFT.

 Goblygiadau:

  • Mae angen ymdrin ag amseroedd aros clinigol i gleientiaid y tu allan i’r system cyfiawnder troseddol.
  • I gynyddu lefelau cyfeirio i CRAFT trwy rwydweithio rhwng asiantaethau a hybu’r gwasanaeth.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu