Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad Cymunedau am Waith

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Rhagfyr 2017
Rhaglen wirfoddol yw Cymunedau am Waith (CaW) i helpu’r oedolion hynny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur i ddod o hyd i waith.

Y rhaglen a’i weithredu

Mae CaW wedi’i gynllunio i ymateb i Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013. Mae'n cael ei ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

Mae'r rhaglen yn targedu oedolion ddi-waith tymor hir ac oedolion economaidd anweithgar a phobl 16-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth addysg neu hyfforddiant. Mae hi yn ceisio i wella eu cyflogadwyedd ac i symud i mewn i, neu yn agosach, at gyflogaeth.

Darperir CaW ar lefel leol ac mae cymryd rhan yn wirfoddol. Mae holl staff CaW yn gweithio mewn lleoliadau cymunedol.

Y Gwerthusiad

Gweithredir y gwerthusiad dros dri cham rhwng Hydref 2016 a mis Mawrth 2018.

Cyhoeddwyd yr adroddiad cyntaf ym Mis Ebrill 2017 ac yn amlinellu theori newid a'r model rhesymeg cynhenid sy'n tanllinellu CaW.

Mae’r ail adroddiad, a gyhoeddwyd ar 7fed Rhagfyr 2017, yn asesu sut mae’r rhaglen wedi cael ei sefydlu a sut mae'n cael ei gweithredu.

Roedd y dulliau yn cynnwys arolwg ar-lein o staff cyflawni rheng flaen, cyfweliadau â rheolwyr gweithredol ar draws Llywodraeth Cymru, y DWP a’r Cyrff Cyflenwi Arweiniol, adolygu’r gronfa ddata o gyfranogwyr a gwaith maes ansoddol mewn 19 ardaloedd clwstwr.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu