Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Rhaglen Beilot i hyfforddi, datblygu a chefnogi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Tachwedd 2016
Mae’r ymchwil yn werthusiad o lwyddiant cyffredinol a throsglwyddiad rhaglen beilot sy'n anelu at baratoi unigolion o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i wneud ceisiadau llwyddiannus i gorff cyhoeddus fel aelod bwrdd annibynnol.

Yn 2015, ar y cyd â Chanolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG, lansiodd Llywodraeth Cymru Raglen Beilot i hyfforddi, datblygu a chefnogi ym maes penodiadau cyhoeddus. Roedd chwech o Fyrddau Iechyd Lleol y GIG a thair Ymddiriedolaeth y GIG yng Nghymru yn cefnogi’r rhaglen, gyda 18 o unigolion yn cymryd rhan ynddi dros gyfnod o 12 mis.

Mae’r gwerthusiad hwn yn ystyried llwyddiant cyffredinol y rhaglen beilot wrth baratoi'r cyfranogwyr i wneud ceisiadau llwyddiannus i fyrddau, ac yn benodol ceisio canfod pa elfen neu elfennau yn y rhaglen oedd yn fwyaf effeithiol wrth wneud hyn. Mae hefyd yn ystyried cryfderau a gwendidau y modd y rhoddwyd y rhaglen beilot ar waith, gan edrych yn benodol ar yr hyn a weithiodd yn ymddangosiadol dda a'r hyn na weithiodd cystal, a pham.

Mae'r adroddiad yn gorffen gyda sylwadau cyffredinol am y rhaglen beilot, ynghyd ag argymhellion pwysig allweddol i fyrddau cyhoeddus eu hystyried wrth gyflwyno rhaglenni tebyg.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6660
Ebost: kim.hackett@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu