Skip to content
Ystadegau

Dileu tlodi plant yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Tachwedd 2010
  • Cyfnod dan sylw: Tachwedd 2010
Adroddiad sy'n cyflwyno data ar y 32 o ddangosyddion tlodi plant a ddefnyddir i fonitro cynnydd y Strategaeth Tlodi Plant.

Mae adolygiad o'r dangosyddion a gynhwysir yn y datganiad hwn wedi digwydd yn yr hydref 2010.

Pwyntiau allweddol

  • Mae pob blwyddyn sylfaenol wedi cael eu hail-osod i 2006.
  • Mae dau ddangosydd newydd yn cael eu cynnwys: plant sy'n byw mewn tlodi mewn gwaith a chyrhaeddiad addysgol yn oedolion ifanc. Mae’r dangosydd iechyd amgylchedd y plant wedi cael ei ddileu. Lle mae data addas ar gael, dylai statws cynnydd y dangosyddion gael eu pennu gan y mesur anghydraddoldeb (faint mae'r bwlch wedi newid rhwng y rhai sydd mewn tlodi a'r rhai nad ydynt mewn tlodi).
  • O'r 32 o ddangosyddion tlodi plant, mae 10 wedi dangos gwelliant amlwg, 12 wedi dangos newid ychydig neu dim newid, 3 wedi dangos dirywiad clir ac nid oes gan 7 ohonynt ddigon o ddata i’r statws cynnydd i'w gael ei ddyrannu.
  • Ni newidiodd 5 o'r dangosyddion eu llinell sylfaen nac eu diffiniad, felly gellir eu cymharu â'r cyhoeddiad diwethaf; does dim newid yn statws cynnydd y 5 dangosydd.

Roedd ymgynghoriad cyhoeddus o Strategaeth Tlodi Plant newydd ar gyfer Cymru am gofnod o dri mis o 12 Mai 2010. Bydd Strategaeth Tlodi Plant diwygiedig yn cael ei gyhoeddi ar ddechrau 2011. Bydd y dangosyddion a ddefnyddir i fesur y cerrig milltir a thargedau tlodi plant y Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer 2006, yn parhau i fod yn rhan allweddol o’r Strategaeth newydd hon.

Diweddaru - 10 Rhagfyr 2012

Mae Rhaglen y Llywodraeth yn amlinellu yr hyn yr ydym yn mynd i'w wneud i wella bywydau pobl Cymru a sut byddwn yn mesur cynnydd, gan gynnwys y cynllun gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi. Bob blwyddyn, rydym yn adrodd ar set lawn o ddiweddariadau ar y cynnydd a wnaed ar yr ymrwymiadau a nodir yn y Rhaglen.

Ochr yn ochr ag adroddiadau blynyddol ar raglen y Llywodraeth, cyhoeddom gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi ym mis Mehefin 2012. Rydym wedi ymrwymo i ddiweddaru ac adfywio'r cynllun gweithredu bob blwyddyn i roi golwg manwl ar y camau rydym ni a phartneriaid wedi eu cymryd i drechu tlodi.

Er mwyn symleiddio prosesau adrodd, rydym wrthi'n adolygu 'Dileu Tlodi Plant yng Nghymru: Dangosyddion Tlodi plant' gyda'r bwriad o symud llawer o'r wybodaeth i mewn i'r adroddiadau blynyddol ar y cynllun trechu tlodi. Disgwylir y diweddariad nesaf erbyn Mehefin 2013.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu