Skip to content
Ymchwil Economaidd

Manteision economaidd addysg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2006
Mae'r ymchwil hon yn darparu adolygiad o'r llyfryddiaeth sy'n dadansoddi manteision economaidd addysg; hefyd y defnydd o'r Arolwg o'r Llafurlu i ddarparu amcangyfrif cychwynnol o fanteision addysg yng Nghymru.

Prif gasgliadau’r

  • Yn gyffredinol mae ymchwil economaidd yn cefnogi’r safbwynt bod yna berthynas bositif rhwng gwelliannau mewn cyflawniadau addysgol a thwf economaidd. Mae astudiaethau rhyngwladol yn tueddu i ddangos bod ymyrryd yn gynnar ym mywyd plentyn yn gwella’r siawns o gael dylanwad positif ar gyflawniad addysgol wedi hynny.
  • Mae cyfraddau preifat a chymdeithasol manteision addysg yn arwyddocaol bositif yn y DU. Mae’r manteision cymdeithasol yn is gan bod cyfraniad y wladwriaeth tuag at gost addysg yn cael ei ystyried.
  • Mae’n ymddangos nad yw rhai graddau yn cael fawr o effaith ar enillion ar gyfartaledd o’u cymharu ag enillion pobl â chymhwyster Safon A, tra bod pynciau eraill yn cael effaith sylweddol ar enillion.
  • Mae bwlch cyflog rhwng y ddau ryw yn gostwng po uchaf yw’r cymhwyster, ond nid yw’n diflannu’n gyfangwbl. Mae’r tueddiad bod menywod wedi’u tangynrychioli mewn pynciau sy’n darparu’r elw mwyaf a’u gorgynrychioli yn y rhai sy’n rhoi elw lled isel yn ffactor arwyddocaol wrth egluro’r bwlch cyflog rhwng y ddau rhyw.
  • Mae cyfraddau manteision addysg uwch yng Nghymru yn lled debyg i’r rhai yng ngweddill Prydain, o ran maint y manteision a thueddiad y manteision i amrywio yn ôl pwnc gradd. O ran dynion fodd bynnag, mae manteision dilyn gradd yng Nghymru rhywfaint yn is na chyfartaledd Prydain, sy’n dangos ei bod yn bosib fod y sector gwasanaethau ariannol â chyflog uchel wedi ei dan-gynrychioli yn economi Cymru. Ar y llaw arall, mae’r astudiaeth yn dangos bod premiwm enillion menywod sy’n raddedigion yng Nghymru o’i gymharu â menywod heb radd yng Nghymru yn fwy ar gyfartaledd na’r premiwm a enillir gan fenywod sy’n raddedigion mewn rhannau eraill o Brydain.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu