Skip to content
Ystadegau

Economi Cymru: mewn rhifau

Bookmark and Share
Allbwn
Mae Gwerth Ychwanegol Gros (GYG) y pen yn mesur cynnyrch economi Cymru ac mae GYG yr awr a weithiwyd yn mesur cynhyrchiant economi Cymru.
 • GYG y pen

  Gwerth Ychwanegol Gros y pen yng Nghymru a rhanbarthau / gwledydd cymharydd fel cyfran o’r DU llai all-ranbarthol* - *All-Ranbarthol yw’r Gwerth Ychwanegol Gros na ellid ei ddosrannu i wlad neu ranbarth. DU = 100
  Safle yn y DU
  12
  12 rhanbarth a gwlad y DU
  Cymru:DU
  71.0
  DU = 100
  Newid yng Nghymru:DU ar y flwyddyn
  0.5
  Pwyntiau canran

  Beth ydyw?

  Mae Gwerth Ychwanegol Gros (GYG) yn mesur gwerth allbwn yr economi a gynhyrchir mewn ardal ddaearyddol benodol. Mae’n cynnwys yr holl nwyddau a gynhyrchir a’r gwasanaethau ond nid yw’n caniatáu am y cyfalaf a ddefnyddir. Nid yw’r incymau a gynhyrchir gan gynhyrchiant mewn ardal o reidrwydd yn mynd i breswylwyr yr ardal honno.

  Y sefyllfa bresennol

  Y ffigur mwyaf diweddar ar gyfer Gwerth Ychwanegol Gros y pen ar gyfer Cymru yw £18,002, sy’n 71.0 y cant o gyfartaledd y DU; yr isaf o unrhyw ranbarth neu wlad arall o’r DU.

  Y duedd tymor hir

  Gwelodd Cymru’r pumed cynnydd canrannol mwyaf mewn Gwerth Ychwanegol Gros y pen o blith 12 rhanbarth Lloegr a gwledydd y DU rhwng 1999 a 2015, cynnydd o 62.6 y cant o’i gymharu â chynnydd o 64.2 y cant ar gyfer y DU. Roedd y cynnydd mwyaf yn Llundain, yna yn yr Alban, Gogledd-ddwyrain Lloegr a De-orllewin Lloegr.

  Fel cyfran o gyfartaledd y DU, mae Gwerth Ychwanegol Gros y pen yng Nghymru wedi amrywio rhwng 70.5 a 74.4 y cant o gyfartaledd y DU ers datganoli.

  Mae lefel Gwerth Ychwanegol Gros ar gyfer y DU yn cael ei ddylanwadu’n gryf gan Lundain ac i raddau llai gan Dde-ddwyrain Lloegr, fel bod pob un o 10 rhanbarth arall Lloegr a gwledydd y DU â Gwerth Ychwanegol Gros y pen llai na chyfartaledd y DU.

  Nodiadau:

  Mae’r siart yn dangos cyfres amser ar gyfer Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon ar DU; ac ar gyfer y ddau uchaf; a’r isaf, Rhanbarthau Lloegr.

  Mae’r amcangyfrifon swyddogol o Werth Ychwanegol Gros yn seiliedig ar ddefnydd o’r ‘dull incwm’. Mae hwn yn mesur incymau a gynhyrchir gan unigolion a chorfforaethau drwy weithgarwch economaidd mewn ardal ddaearyddol, beth bynnag fo lleoliad derbynwyr yr incwm hwnnw. [Un canlyniad yw y bydd ardaloedd gyda llawer o gymudo oddi yno yn dueddol o fod â lefelau is o Werth Ychwanegol Gros y pen.]

  Nid yw Gwerth Ychwanegol Gros yn ystyried y cyfalaf a ddefnyddir yn y broses gynhyrchu, a chan fod hwn yn gallu amrywio’n fawr rhwng diwydiannau, gall gwahaniaethau mewn Gwerth Ychwanegol Gros y pen adlewyrchu gwahaniaethau mewn strwythur economaidd.

  Mae Gwerth Ychwanegol Gros y pen yn cael ei fesur mewn perthynas â chyfanswm y boblogaeth. Bydd, felly, yn dueddol o fod yn is mewn ardaloedd lle mae’r boblogaeth ddibynnol yn gymharol fawr.

 • GYG yr awr

  Gwerth Ychwanegol Gros yr awr a weithiwyd yng Nghymru a rhanbarthau / gwledydd cymharydd fel cyfran o’r DU llai all-ranbarthol*  - *All-Ranbarthol yw’r Gwerth Ychwanegol Gros na ellid ei ddosrannu i wlad neu ranbarth. DU = 100
  Safle yn y DU
  11
  12 rhanbarth a gwlad y DU
  Cymru:DU
  81.4
  DU = 100
  Newid yng Nghymru:DU ar y flwyddyn
  -0.5
  Pwyntiau canran

  Beth ydyw?

  Yr unig ffordd o gynyddu allbwn o economi yw trwy gynyddu mewnbynnau neu drwy gynyddu cynhyrchiant; felly mae cynhyrchiad yn elfen allweddol i gyflawni twf economaidd. Mae Gwerth Ychwanegol Gros yr awr a weithiwyd yn frasamcan o gynhyrchiant llafur, sy’n mesur faint o allbwn a gynhyrchir gan un uned o fewnbwn llafur.

  Y sefyllfa bresennol

  Mae Gwerth Ychwanegol Gros yr awr a weithiwyd ar gyfer pobl yng Nghymru ar hyn o bryd yn £25.91, sy’n cyfateb i 81.4 y cant o gyfanswm y DU. Dyma’r gyfran ail isaf o unrhyw rhanbarth neu wlad ar ôl Gogledd Iwerddon, a dyma'r sefyllfa gwaethaf i Gymru gymharu â'r DU a gofnodwyd (ystadegau cymaradwy yn dechrau yn 2004).

  Y duedd tymor hir

  Gwelodd Cymru yr wythfed cynnydd canrannol uchaf mewn Gwerth Ychwanegol Gros yr awr a weithiwyd o 12 gwlad a rhanbarth Lloegr y DU rhwng 2004 a 2015, cynnydd o 26.4 y cant o’i gymharu â chynnydd o 30.4 y cant yn y DU. Roedd y cynnydd mwyaf yn yr Alban, ac yna Llundain a Gogledd Iwerddon.

  Fel cyfran o gyfanswm y DU, mae Gwerth Ychwanegol Gros fesul awr  yng Nghymru wedi gostwng o 84.0 yn 2004 I 81.4 yn 2015, yr isaf a gofnodwyd.

  Yn yr un modd â Gwerth Ychwanegol Gros y pen, mae Gwerth Ychwanegol Gros yr awr yn y DU yn cael ei yrru’n gryf gan Lundain a De Ddwyrain Lloegr, i’r fath raddau fel bod Gwerth Ychwanegol Gros yr awr pob un o 10 gwlad a rhanbarth arall y DU yn is na chyfartaledd y DU.

  Nodiadau:

  Mae’r siart yn dangos cyfres amser ar gyfer Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon ar DU; ac ar gyfer y ddau uchaf; a’r isaf, Rhanbarthau Lloegr

  Mae’r amcangyfrifon swyddogol o Werth Ychwanegol Gros yn seiliedig ar ddefnydd o’r ‘dull incwm’. Mae hwn yn mesur incymau a gynhyrchir gan unigolion a chorfforaethau drwy weithgarwch economaidd mewn ardal ddaearyddol, beth bynnag fo lleoliad derbynwyr yr incwm hwnnw.

  Nid yw Gwerth Ychwanegol Gros yn ystyried y cyfalaf a ddefnyddir yn y broses gynhyrchu, a chan fod hwn yn gallu amrywio’n fawr rhwng diwydiannau, gall gwahaniaethau mewn Gwerth Ychwanegol Gros yr awr adlewyrchu gwahaniaethau mewn strwythur economaidd

  Mae Gwerth Ychwanegol Gros yn cael ei fesur mewn perthynas â chyfanswm y boblogaeth. Bydd, felly, yn dueddol o fod yn is mewn ardaloedd lle mae’r boblogaeth ddibynnol yn gymharol fawr.

  Mae tystiolaeth o bob rhan o’r DU a gwledydd datblygedig eraill yn awgrymu bod Gwerth Ychwanegol Gros yr awr (a mesurau cynhyrchiant eraill) yn dueddol o fod yn uwch mewn dinasoedd mawr.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu