Skip to content
Ystadegau

Economi Cymru: mewn rhifau

Bookmark and Share
Incwm
Mae Incwm Gwario Gros Aelwydydd a Phrif Incwm yn mesur yr incwm sy’n dod i bobl yng Nghymru o economi y DU yn ei gyfanrwydd.
 • Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario (GDHI) y pe

  Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario y pen yng Nghymru a rhanbarthau / gwledydd cymharydd fel cyfran o’r DU. DU=100
  Safle yn y DU
  9
  12 rhanbarth a gwlad y DU
  Cymru:DU
  85.5
  DU = 100
  Newid yng Nghymru:DU ar y flwyddyn
  0.3
  Pwyntiau canran

  Beth ydyw?

  Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario (GDHI) yw’r swm o arian sydd ar gael i bob unigolyn yn y sector aelwydydd i’w wario ar ôl talu trethi a chyfraniadau cymdeithasol. Hwn yw’r mesur gorau o les materol sydd ar gael.

  Y Sefyllfa bresennol

  Roedd Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario y pen yng Nghymru yn £16,341 yn 2015, sy’n cyfateb i 85.5 y cant o gyfartaledd y DU. Mae hwn yn gyfran uwch na Gogledd Iwerddon,  Gogledd Ddwyrain Lloegr ac Swydd Efrog a'r Humber. Mae cyfran pob un o ranbarthau eraill Lloegr a’r Alban yn uwch.

  Y duedd tymor hir

  Gwelodd Cymru’r chweched gynnydd canrannol mwyaf mewn Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario y pen o blith gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr rhwng 1999 a 2015, cynnydd o 58.5 y cant o’i gymharu â chynnydd o 60.8 y cant ledled y DU. Roedd y cynnydd mwyaf yn yr Llundain (cynnydd o 74.1 y cant).

  Fel cyfran o gyfartaledd y DU, mae Incwm Gwario Gros Aelwydydd y pen yng Nghymru wedi amrywio rhwng 85 ac 89 y cant o gyfanswm y DU ers datganoli. Gwelodd Cymru’r cynnydd pedwerydd  mwyaf  o blith gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr ers datganoli rhwng 1999 a 2015, sef gostyngiad  o 1.2 pwynt canran.

  Mae Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario yn y DU yn cael ei arwain yn gryf iawn gan Lundain ac i raddau llai gan Dde Ddwyrain Lloegr. O’r 12 rhanbarth a gwlad yn y DU mae gan 8 GDHI y pen sy’n llai na chyfartaledd y DU.

  Mae mwyafrif y rhanbarthau / gwledydd yn dangos tuedd gweddol debyg i Gymru dros amser, gyda symudiadau bychan dros amser. Yr eithriad mwyaf yw Gogledd Iwerddon a oedd wedi dangos tuedd cryfach ar i fyny tan 2007, ond mae hwn wedi’i wyrdroi yn y blynyddoedd wedi hynny.

  Nodiadau:

  Mae’r siart yn dangos cyfres amser ar gyfer Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon ar DU; ac ar gyfer y ddau uchaf; a’r isaf, Rhanbarthau Lloegr.

 • Prif incwm y pen

  Prif incwm y pen yng Nghymru a rhanbarthau / gwledydd cymharydd fel cyfran o’r DU. DU = 100
  Safle yn y DU
  12
  12 rhanbarth a gwlad y DU
  Cymru:DU
  77.7
  DU = 100
  Newid yng Nghymru:DU ar y flwyddyn
  0.4
  Pwyntiau canran

  Beth ydyw?

  Mae prif incwm yn elfen o Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario sy’n cyfateb i’r incwm a enillwyd drwy waith. Mae’n cynnwys incwm a gynhyrchir gan gyflogaeth, eiddo ac asedau ariannol; nid yw’n cynnwys incwm a gynhyrchir gan fudd-daliadau cymdeithasol na phremiymau yswiriant nad yw’n yswiriant bywyd.

  Y sefyllfa bresennol

  Mae prif incwm y pen yng Nghymru ar hyn o bryd yn £16,364, sy’n cyfateb i 77.7 y cant o gyfanswm y DU. Hon yw'r gyfran isaf o holl ranbarthau Lloegr a gwledydd y DU.

  Y duedd tymor hir

  Gwelodd Cymru’r wythfed cynnydd canrannol uchaf mewn prif incwm y pen o blith gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr rhwng 1999 a 2015, cynnydd o 49.9 y cant o’i gymharu â chynnydd o 55.6 y cant ledled y DU. Roedd y cynnydd mwyaf yn Llundain, ac wedyn yr Alban.

  Mae prif incwm y pen yng Nghymru wedi amrywio rhwng 77 ac 82 y cant o gyfartaledd y DU ers datganoli. Gwelodd Cymru’r gostyngiad pwynt canrannol pumed lleiaf mewn prif incwm y pen o gyfartaledd y DU, o blith y 10 gwlad DU a rhanbarthau Lloegr a welodd gostyngiad rhwng 1999 a 2015.

  Mae Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario yn y DU yn cael ei arwain yn gryf iawn gan Lundain ac i raddau llai gan Dde Ddwyrain Lloegr ac Dwyrain Lloegr, i’r fath raddau fel bod prif incwm y pen pob un o 9 o ranbarth a gwledydd eraill y DU yn is na chyfartaledd y DU.

  Mae’r rhan fwyaf o ranbarthau Lloegr wedi dangos tuedd bychan ar i lawr mewn prif incwm fel cyfran o gyfanswm y DU dros amser, tra mae Llundain wedi dangos tuedd cryf ar i fyny, gyda chyfran yr Alban hefyd wedi cynyddu.

  Nodiadau:

  Mae’r siart yn dangos cyfres amser ar gyfer Cymru, y DU a’r ddau ranbarth neu wlad uchaf ac isaf (heblaw Cymru).

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu