Skip to content
Ystadegau

Amcangyfrifon stoc annedd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Ebrill 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
  • Diweddariad nesaf: 26 Ebrill 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth yn ôl daliadaeth ac awdurdod lleol.

Yn y blynyddoedd blaenorol, mae amcangyfrifon o’r cyfanswm o anheddau wedi cael ei seilio ar ddata o Gyfrifiadau’r boblogaeth a ddiwedderir yn flynyddol er mwyn ystyried adeiladu tai newydd a dymchweliadau. Amcangyfrifir dadansoddiad y stoc anheddau fesul deiliadaeth o wybodaeth Cyfrifiad 2011 a gwybodaeth o Arolwg o'r Llafurlu, ffurflenni awdurdod lleol a ffurflenni landlord cymdeithasol cofrestredig.

Pwyntiau allweddol

  • Mae nifer yr anheddau yng Nghymru yn parhau i gynyddu’n gyson. Amcangyfrifwyd fod 1.4 miliwn o anheddau yng Nghymru ar 31 Mawrth 2016, sy'n cynrychioli cynnydd o 11 y cant ers 2000-01.
  • Amcangyfrifir fod nifer yr anheddau sector preifat wedi cynyddu'n gyson dros y deng mlynedd diwethaf. Mae hyn yn bennaf oherwydd y cynnydd yn nifer yr anheddau a rentir yn breifat ac sy’n cyfrif am 14 y cant o'r holl anheddau ar 31 Mawrth 2016.
  • Mae canran yr anheddau perchen feddiannu wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf ond maent yn parhau i gynrychioli y rhan fwyaf o'r anheddau yng Nghymru, 70 y cant ar 31 Mawrth 2016.
  • Ar 31 Mawrth 2016, roedd anheddau yn y sector cymdeithasol yn cynrychioli 16 y cant o anheddau Cymru o gymharu â 19 y cant yn 2000-01. Fodd bynnag, amcangyfrif fod nifer yr anheddau a rentir oddi wrth awdurdodau lleol wedi gostwng mwy na hanner ers 2000-01, tra bod y nifer a rhentir gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) wedi mwy na dyblu dros yr un cyfnod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu