Skip to content
Ystadegau

Cyffuriau yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Tachwedd 2009
  • Cyfnod dan sylw: 2008-09
Adroddiad sy'n archwilio tueddiadau o ran defnydd o gyffuriau, troseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau, atafaelu cyffuriau a chanfyddiadau'r cyhoedd.

Mae'r datganiad newydd yma yn rhoi manylion pellach am ystadegau a gyhoeddwyd yn flaenorol ar 30 Gorffennaf 2009.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2008-09, amcangyfrifir bod 168,000 o oedolion (9.9 y cant) yng Nghymru wedi adrodd eu bod wedi defnyddio cyffuriau rheoledig yn y flwyddyn ddiwethaf. Roedd y gyfradd yng Nghymru ar lefel tebyg ag yn Lloegr (10.1 y cant).
  • Yn 2008-09 disgynnodd trosedd meddiangar difrifol 7 y cant a chynyddodd throseddau yn ymwneud â chyffuriau 5 y cant. Mae trosedd meddiangar difrifol yn cynnwys troseddau lladrad, byrgleriaeth mewn annedd a lladrad o neu oddi wrth gerbyd.
  • Yn 2008-09, yng Nghymru a Lloegr wedi’u cyfuno, credir dioddefwyr bod y troseddwr dan ddylanwad alcohol mewn amcangyfrif o 973,000 o droseddau treisgar (47 y cant) a dan ddylanwad cyffuriau mewn 334,000 (17 y cant).
  • Yn 2008-09, gwnaed 13,800 o atafaeliadau cyffuriau gan heddlu yng Nghymru, yr uchaf mewn 10 mlynedd a chynnydd o 5 y cant o’i gymharu â 2007-08.
  • Yn 2008-09, roedd y gyfran o oedolion ifanc (oed 16-24) yn adrodd eu bod wedi defnyddio cyffuriau yn y flwyddyn ddiwethaf yn arwyddocaol is nag yn 2004-05.
  • Ar gyfer oedolion ac oedolion ifanc yn 2008-09, yr unig gyffur i ddangos cynnydd mewn defnydd ers 2004-05 oedd powdr cocâin.

Cyswllt

Llinell Ymholidau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu