Skip to content
Ystadegau

Yfed a gyrru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am y cysylltiad rhwng yfed a gyrru a damweiniau, canlyniadau profion anadl gyrwyr mewn damweiniau a chamau gorfodi sy'n ymwneud ag yfed a gyrru.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2015, 6 y cant o'r holl yrwyr cerbydau modur a 8 y cant o yrwyr beic modur/beicwyr a laddwyd mewn gwrthdrawiadau traffig dros y terfyn yfed a gyrru.
  • Mae’r Adran Drafnidiaeth (DfT) yn adrodd bod 8 y cant o ddamweiniau marwolaeth ac anafiad difrifol (KSI) a ddigwyddodd yng Nghymru yn 2015 yn ymwneud â gyrwyr uwchlaw’r terfyn alcohol yn y gwaed.
  • O safbwynt damweiniau ffordd, mae barn swyddogion yr heddlu am ffactorau cyfrannol a arweiniodd at ddamweiniau yn awgrymu ffigur o 9 y cant o ddamweiniau KSI yn ystod 2016 yn ymwneud â gyrwyr a oedd ‘dan ddylanwad alcohol’.
  • Yn 2016, roedd 66 o ddamweiniau lle wnaeth y swyddog heddlu adrodd bod cerddwyr dan ddylanwad alcohol yn ffactor cyfrannol yn y ddamwain.
  • Yn 2016, roedd tua 3.5 o ddamweiniau lle mae'r gyrrwr yn dan ddylanwad alcohol, ar gyfer pob 1 damwain lle mae gyrrwr yn amharu ar gyffuriau.

Dengys profion anadl a wnaed ar yrwyr ar ôl damwain:

  • amrywiad sylweddol rhwng misoedd y flwyddyn a'r un misoedd mewn blynyddoedd gwahanol gyda gostyngiad o 10.3 y cant mewn profion cadarnhaol a welir o’i gymharu â data 2015(r)
  • roedd gyrwyr yn fwy tebygol o brofi yn gadarnhaol ar y penwythnos nag yn ystod yr wythnos, (4.6 v 2.8 (r))
  • 64.5 y cant o yrwyr yn profi yn gadarnhaol rhwng 18:00 a 03:59.
(r) Diwygiedig ar 15 Rhagfyr 2017

Nodyn

Bydd y data yn cael ei ychwanegu at wefan StatsCymru cyn hir.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu