Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o gynghorau tref a chymuned yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Rhagfyr 2014
Amcan yr ymchwil oedd i wellhâi ein dealltwriaeth o gynghorau cymuned a thref yng Nghymru a sut y maent yn gweithredu.

Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

Dyddiad rhyddhau: 18 Rhagfyr 2014

Nod yr adroddiad hwn yw mesur pa mor ymwybodol yw’r cyhoedd o’u Cyngor Cymuned neu Gyngor Tref a beth yw eu barn amdano. Yn benodol, mae’r adroddiad yn mynd ati i:

  • farnu pa mor ymwybodol yw pobl o fodolaeth a chyrifoldebau’r Cyngor Cymuned neu’r Cyngor Tref
  • dangos faint o  ymgysylltiad sydd â’r Cyngor drwy fesur pa gyfran o’r dinasyddion sydd wedi bod mewn cysylltiad ag ef
  • asesu pa mor fodlon yw pobl â gwaith y cyngor.

Adolygiad o dystiolaeth

Dyddiad rhyddhau: 20 Ionawr 2014

Pwrpas yr adolygiad hwn yw cyfuno’r dystiolaeth bresennol am gynghorau tref a chymuned yng Nghymru, gyda'r nod o ennill dealltwriaeth ddiweddar a chynhwysfawr o'r sector. Diben yr adolygiad yw goleuo datblygiad polisi ar gynghorau tref a chymuned i’r dyfodol yn ogystal â gwaith y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6850
Ebost: jamie.smith@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu