Skip to content
Ystadegau

Oedi wrth drosglwyddo gofal

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17 a Mawrth 2018
  • Diweddariad nesaf: 17 Mai 2018
Data ar drosglwyddo cleifion GIG i leoliad gofal mwy priodol.

Mawrth 2018

Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016-17

Dyddiad rhyddhau: 21 Rhagfyr 2017

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016-17, arhosodd nifer yr achosion o oedi mewn ysbytai yng Nghymru yn sefydlog tan fis Hydref 2016, pan y dechreuon nhw ostwng.
  • Yn y tymor hir, er bod nifer yr achosion o oedi yn amrywio bob mis, mae’r nifer cyfartalog bob chwarter wedi gostwng, o 775 yn y chwarter a ddaeth i ben ar 30 Rhagfyr 2004, i 392 yn y chwarter a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017 – y nifer isaf ers dechrau’r cofnodion.
  • Roedd y cleifion oedd yn aros mewn wardiau iechyd meddwl yn tueddu i fod yn iau ac yn gorfod aros am fwy o amser na'r cleifion a oedd yn aros mewn wardiau acíwt.
  • O blith pob un o ymddiriedolaethau a byrddau iechyd lleol Cymru, Betsi Cadwaladr oedd â’r nifer mwyaf o achosion o oedi bob mis yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
  • Er bod y rhan fwyaf o achosion o oedi yn ymwneud â chleifion yn y grwpiau oedran hŷn, cleifion iau oedd yn tueddu i orfod aros am yr amser hiraf.
  • Mae dros hanner yr achosion o oedi yn ymwneud â rhesymau iechyd neu ofal cymunedol.

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru a mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu