Skip to content
Ystadegau

Llifau trawsffiniol mewn addysg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Ebrill 2010
  • Cyfnod dan sylw: 2007/08
Adroddiad sy'n adrodd ar y llif traws-ffiniol o ddysgwyr (o bob oed) rhwng Cymru a gweddill y DU.

Pwyntiau allweddol

Disgyblion mewn ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig a gynhelir(1)

  • Mae nifer fach yn fwy o ddisgyblion wedi bod yn mynd o Gymru i Loegr nag sydd wedi bod yn dod i Gymru, sef rhwng 140 a 300 o ddisgyblion, bob blwyddyn ers 2003/04.

Dysgwyr mewn Addysg a Hyfforddiant ôl-16 (ac eithrio Sefydliadau Addysg Uwch)

  • Mae'r data ar gyfer dysgwyr Addysg Bellach amser llawn, Dysgu Seiliedig ar Waith a Chweched Dosbarth ysgolion yn dangos bod mwy o ddysgwyr wedi bod yn mynd o Gymru nag sydd wedi bod yn dod i'r wlad.
  • Cynyddodd yr all-lif 57 y cant yn y cohort Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig ar Waith rhwng 2006/07 a 2007/08.

Myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Uwch

  • Mae Cymru yn mewnforio mwy o fyfyrwyr amser llawn nag y mae'n eu hallforio. Yn 2007/08, roedd tua 17,200 o fyfyrwyr o Gymru mewn Sefydliadau Addysg Uwch mewn gwlad arall yn y DU  ac roedd tua 26,300 o fyfyrwyr o'r DU y tu allan i Gymru yn astudio yng Nghymru.
  • Dewisodd tua dau o bob tri myfyriwr a oedd yn dod o Gymru astudio yng Nghymru, ac roedd y rhan fwyaf o'r gweddill yn astudio yn Lloegr.
  • Roedd dros ddau o bob pum myfyriwr mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru yn dod o Loegr.

Nodyn

(1) Mae'r data ar gyfer 2008/09 ar gael yn yr adran ysgolion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu