Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Monitor llesiant plant a phobl ifanc Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Rhagfyr 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2015
Adroddiad i asesu cynnydd a chynllunio polisïau i wella'r canlyniadau i blant a phobl ifanc.

Cyhoeddwyd Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2008. Cyhoeddwyd ail rifyn ym mis Mawrth 2011. Hwn yw’r trydydd rhifyn.

Nod y gyfres yw rhoi darlun aml-ddimensiwn o les plant a phobl ifanc (0 i 25 oed) yng Nghymru gan ddefnyddio amrywiaeth o ddangosyddion lles a ffynonellau ystadegol ac ymchwil eraill. Mae'n adnodd allweddol ar gyfer rhai sy'n datblygu rhaglenni a pholisi.

Mae rhifynnau blaenorol wedi rhoi cyd-destun defnyddiol i'r gwaith o lunio polisïau sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc, megis tlodi plant a hawliau plant, ac maent wedi cynorthwyo'r gwaith o fesur lles plant a phobl ifanc. Mae'r gyfres hefyd wedi bod yn fodd o amlygu i'r gymuned ymchwil ehangach pa wybodaeth sydd ar goll ar hyn o bryd.

Mae cynhyrchu'r Monitor yn un o'r mentrau y mae Llywodraeth Cymru wedi ymgymryd â nhw er mwyn cyflawni ei hymrwymiad i'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn. Oherwydd hyn, mae strwythur y Monitor yn seiliedig ar themâu a gymerwyd allan o saith nod craidd Llywodraeth Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn sy'n sail i'r nodau hynny.

Rhifyn 2015

Y nod gyda rhifyn 2015 oedd cynhyrchu fersiwn wedi'i ddiweddaru o Fonitor 2011, ond heb gomisiynu ymchwil pwrpasol a chan ganolbwyntio ar gynhyrchu crynodebau byrrach o ystadegau ac ymchwil sy'n bodoli eisoes.  Mae'r rhifyn newydd yn cynnwys yr un penodau thematig â'r Monitor diwethaf. Mae hefyd yn cynnwys adran ragarweiniol a chasgliad ar ddatblygiadau diweddar o ran polisi, gwelliannau o ran mesur lles plant a chymariaethau rhyngwladol.

Contact

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu