Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Strategaeth Tlodi Plant Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Gorffennaf 2014
Mae hwn yn broffil manwl a chynhwysfawr meintiol o dlodi plant yng Nghymru yn 2005 a hyd at y cyfnod adrodd diweddaraf sydd ar gael.

Nod cyffredinol y gwerthusiad oedd "er mwyn deall effaith strategaeth Llywodraeth Cymru ar dlodi plant, ond hefyd, yn bwysig, pa effaith y mae'r bodolaeth strategaeth wedi gwneud ar y camau y mae Llywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus i leihau tlodi plant".

Pwyntiau allweddol

  • Gellid gwneud mwy i gysylltu strategaethau twf economaidd ag amcanion tlodi.
  • Nid oes unrhyw dystiolaeth gref bod graddfa'r rhaglenni yn ddigon i wneud maint y newid sydd ei angen.
  • Mae'r ddyletswydd a roddir ar Awdurdodau Lleol a Chyrff Cyhoeddus eraill wedi cael effaith gyfyngedig hyd yma o ran rhaglenni newydd neu ddyrannu adnoddau ychwanegol i gyflawni amcanion tlodi plant. Mae'r mesur wedi annog cyrff cyhoeddus i adolygu eu rhaglenni ac asesu ar gyfer bylchau; yn y mwyafrif llethol o achosion, nad oedd y broses hon wedi tynnu sylw at unrhyw fylchau sylweddol. Y prif effeithiau y ddyletswydd wedi bod gwella cydlynu rhwng rhaglenni a gwasanaethau ar lefel leol, a gwelliannau mewn systemau monitro.
  • Mae camau cadarnhaol wedi eu rhoi mewn lle gan Lywodraeth Cymru ers 2010 i leihau Tlodi Plant yng Nghymru, ac  mae polisïau nawr mewn lle i gefnogi’r amcanion trechu tlodi ar draws Llywodraeth Cymru.

Cyswllt

Ffôn: 0300 0628134
Ebost: michael.harmer@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu