Skip to content
Ystadegau

Gwariant sydd wedi'i gyllidebu ar gyfer darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mehefin 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
  • Diweddariad nesaf: 28 Mehefin 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl sector ysgol ac awdurdod lleol.

Pwyntiau allweddol

  • Mae cyfanswm y gwariant ar ddarpariaeth AAA wedi'i gyllidebu i fod yn £ 373 miliwn, cynnydd o £5.4 miliwn neu 1.5% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
  • Mae'r gwariant dirprwyedig i ysgolion arbennig yn cynrychioli 26% o gyfanswm y gwariant AAA sydd wedi’i gyllidebu. Mae dyraniadau tybiannol o fewn ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd yn cynrychioli 46% pellach o’r cyfanswm. Arian y mae awdurdodau lleol yn ei gadw'n ganolog yw'r 27% sy'n weddill.
  • Sir Ddinbych sy'n dirprwyo'r gyfran fwyaf o’i chyllidebau AAA i ysgolion, sef 90%, a Chaerffili sy'n dirprwyo'r gyfran leiaf, sef 56%.
  • Cyfanswm y gwariant AAA sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer pob disgybl yng Nghymru yw £825.  Mae’n cynnwys £600 o wariant dirprwyedig y disgybl a £225 y disgybl o wariant heb ei ddirprwyo.
  • O ran gwariant AAA sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer pob disgybl, Blaenau Gwent sydd â’r mwyaf, £1,068 y disgybl, a Bro Morgannwg â’r lleiaf, £634 y disgybl.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu