Skip to content
Ystadegau

Genedigaethau: Data o'r gronfa ddata genedlaethol ar iechyd plan cymunedol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Awst 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2006-2016
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data yn ôl oed beichiogi, pwysau babi ac oedran mamau.

Mae’r Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD) yn cynnwys cofnodion dienw o'r holl blant sydd wedi'u geni, sy'n byw neu sy'n cael triniaeth yng Nghymru ac a anwyd ar ôl 1987. Mae'n dod â data ynghyd o'r holl gronfeydd data lleol System Iechyd Blant, a gedwir gan Byrddau Iechyd Lleol ac a ddefnyddir ganddynt i weinyddu'r rhaglenni imiwneiddio plant a goruchwylio iechyd.

Mae'r datganiad blynyddol hwn yn ymdrin ag eitemau data a gofnodir adeg geni. Ni fwriedir iddo gymryd lle ystadegau cofrestru genedigaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Dylid defnyddio'r rhain ar gyfer ystadegau genedigaethau sylfaenol Cymru.

Pwyntiau allweddol

  • Cofnododd y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol 33,004 o enedigaethau byw yn 2016 i drigolion Cymru, sef cynnydd o 8 y cant ers 2001, ond gostyngiad o 1 y cant ers 2015.
  • Oedran y fam: mae’r gyfran o famau ifanc wedi gostwng ers 2006 gyda 4.5 y cant o enedigaethau byw yn 2016 wedi’u geni i famau o dan 20 mlwydd oed, llai na hanner y faint yn 2006 (9.3 y cant).
  • Cyfnod beichiogrwydd: cofnodwyd bod 7.8 y cant o enedigaethau byw yn enedigaethau lle oedd y cyfnod beichiogrwydd yn llai na 37 wythnos yn 2016, mae’r gyfran yma wedi amrywio rhwng 7 y cant ac 7.8 y cant ers 2006.
  • Pwysau adeg geni: yn gyffredinol yr oedd 6.9 y cant o enedigaethau byw yn enedigaethau lle oedd pwysau geni isel (llai na 2,500g) i gymharu â 5.4 y cant o enedigaethau unigol byw gyda phwysau geni isel.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu