Skip to content
Ystadegau

Ffit gorau a ardaloedd cynnyrch ehangach haen is i ardaloedd adeiledig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Mai 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2011
Mae'r adroddiad hwn yn dangos y cyfrifiad o ffit orau ar gyfer Ardaloedd Adeiledig ar lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is. O gofio’r ystod uwch o ffynonellau data sydd ar gael ar gyfer Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is, gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer ystod o ddibenion dadansoddi a pholisi.

Mae Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi’r dosbarthiad o Ardaloedd Adeiledig ar lefel Ardal Gynnyrch o'r blaen.

Pwyntiau allweddol

  • Mae'r adroddiad yn darparu offeryn y gellir ei ddefnyddio i ddadansoddi ystod eang o ffynonellau ystadegol yn ôl maint yr anheddiad. Mae modd cymhwyso’r offeryn hwn i archwilio'r gwahaniaethau rhwng ardaloedd "trefol" a "gwledig" i'w ddefnyddio gan ddadansoddwyr o fewn Llywodraeth Cymru a’r tu allan iddi.
  • Dangosir y ffit orau o Ardaloedd Adeiledig ar gyfer pob Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yng Nghymru yn y daenlen gyhoeddedig i’w defnyddio gan ddadansoddwyr.
  • Mae'r adroddiad yn defnyddio'r "Ardaloedd Adeiledig" a gyhoeddwyd yn flaenorol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac yn dod o hyd i ffit orau ar gyfer y "Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Lefel Is" yng Nghymru. Mae 1,909 o ardaloedd o'r fath yng Nghymru gyda thua 1,600 o bobl ym mhob un. Mae'r ffit orau yn offeryn defnyddiol gan fod amrywiaeth eang o ffynonellau data demograffig, cymdeithasol, economaidd ac amddifadedd ar gael ar y lefel hon, er enghraifft, canlyniadau o’r Cyfrifiad o’r Boblogaeth, 2011 a data dangosyddion o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.
  • Mae'r dosbarthiad yn dangos bod tuag 20 y cant o'r bobl yng Nghymru, yn byw yn y lleoedd lleiaf, sef lleoedd â llai na 2,000 o bobl. Mae cyfran debyg yn byw yn y tair Ardal Adeiledig sydd ag o leiaf 100,000 o bobl – sef Caerdydd, Abertawe a Chasnewydd.

Gwahoddir adborth gan ddefnyddwyr am gryfderau, gwendidau a defnyddioldeb yr adroddiad hon.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu