Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Rhwystrau sy'n wynebu pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) wrth gael at qasanaethau cam-drin domestig, stelcian ac aflonyddu, a thrais rhywiol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Mehefin 2014
Roedd yr astudiaeth yn cynnwys asesiad o dystiolaeth, cyfweliadau ansoddol â 18 o weithwyr proffesiynol, a chyflwyniadau ysgrifenedig gan 34 o bobl LGBT ledled Cymru.

Canfyddiadau

Yn ôl yr ymchwil, mae pobl LGBT sy’n destun cam-drin domestig, stelcian ac aflonyddu a thrais rhywiol yn gallu wynebu rhwystrau penodol rhag cael at wasanaethau. Roedd y rhain yn cynnwys “rhwystrau unigol” mewn perthynas â’u gwybodaeth a’u canfyddiadau, “rhwystrau rhyngbersonol” mewn perthynas â phobl eraill yn eu rheoli a’u cam-drin ar sail eu cyfeiriadedd rhywiol a’u hunaniaeth o ran rhywedd, a “rhwystrau strwythurol a diwylliannol” mewn perthynas â’r ffordd y cynlluniwyd gwasanaethau presennol o ystyried anghenion menywod heterorywiol.

Cis-rywiol-Pobl nad ydynt yn drawsrywiol: mae eu cyrff, eu hunaniaeth bersonol a’r rhywedd a gawsant drwy enedigaeth yn cydweddu.

Argymhellion

  • Mynediad hyblyg a chyfrinachol.
  • Gwasanaethau cynhwysol i bobl LGBT.
  • Staff gwybodus ac amrywiol.
  • Monitro a gwerthuso.
  • Ymchwil pellach.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8138
Ebost: robert.willis@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu