Skip to content
Ystadegau

Llywodraeth Cymru Dysgu’r Cynulliad a ddyfarnwyd i fyfyrwyr mewn addysg bellach sy’n hanu o Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016/17
  • Diweddariad nesaf: 25 Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n dangos data yn ôl oedran, awdurdod lleol, dull astudio ac incwm gweddilliol.

Cyflwynwyd y Llywodraeth Cymru Dysgu’r Cynulliad (LCDC) i annog pobl 19 mlwydd oed neu hŷn ac sy’n byw yng Nghymru i barhau â’u haddysg. Gall myfyrwyr dderbyn taliadau o hyd at £1,500 os ydynt mewn addysg amser llawn neu hyd at £750 os mewn addysg ran-amser.

Mae’r data, sy’n seiliedig ar geisiadau a dderbyniwyd erbyn 31 Gorffennaf 2017, yn gywir ar 2 Awst 2017.

Pwyntiau allweddol

  • Bu gostyngiad yn nifer y ceisiadau llwyddiannus yn 2016/17 o gymharu â 2015/16. O ganlyniad, talwyd gwerth £5.8 miliwn o Grantiau i fyfyrwyr addysg bellach (AB) yn 2016/17, o gymharu â’r £6.3 miliwn a dalwyd yn 2015/16.
  • Gwnaeth cyfanswm o 6,200 o fyfyrwyr mewn AB gais am y Grant yn 2016/17,  sy’n ostyngiad o 12+ y cant o gymharu â 2015/16. O’r ceisiadau hyn, roedd 5,395 yn llwyddiannus, sy’n ostyngiad o 10 y cant o gymharu â 2015/16.
  • Wrth ddadansoddi’r ceisiadau llwyddiannus, gwelwyd bod nifer y myfyrwyr amser llawn a nifer y myfyrwyr rhan-amser ychydig yn wahanol i’r blynyddoedd diwethaf. Roedd 4,935 (92 y cant) o geisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr amser llawn a 365 (7 y cant) o geisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr rhan-amser.
  • Roedd ceisiadau llwyddiannus yn cyfrif am 87 y cant o’r ceisiadau a dderbyniwyd. Mae’r gyfran hon wedi cynyddu ychydig o 84 y cant yn 2015/16. Mae’r gyfran o geisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr amser llawn yn parhau i fod yn uchel iawn ar tua 98 y cant, tra bo’r ffigur cyfatebol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn 87 y cant.
  • Roedd 3,795 (77 y cant) o geisiadau amser llawn llwyddiannus a 285 (79 y cant) o geisiadau rhan-amser llwyddiannus gan fyfyrwyr ag incwm gweddilliol o £6,120 neu lai, ac felly dyfarnwyd iddynt y symiau grant llawn o £1,500 a £750. Nid yw’r cyfrannau hyn wedi newid llawer ers 2008/09.
  • Roedd 2,130 (43 y cant) o geisiadau amser llawn llwyddiannus a 50 (14 y cant) o geisiadau rhan-amser llwyddiannus gan fyfyrwyr 21 oed neu iau.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu