Skip to content
Ystadegau

Arolwg blynyddol o oriau ac enillion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: Ebrill 2017
Adroddiad blynyddol, darparwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sydd yn rhoi data ar enillion cyfartalog gros wythnosol yn y DU i lawr at lefel awdurdod lleol.

Mae’r arolwg yn rhoi gwybodaeth am lefelau, dosbarthiad a chyfansoddiad enillion a’r oriau a weithiwyd gan weithwyr ym mhob diwydiant a swydd.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd canolrif enillion wythnosol gros oedolion sy’n gweithio llawn amser yng Nghymru yn £498.4 ym mis Ebrill 2017, sef 90.6 y cant o gyfartaledd y DU cyfan (£550.4). Canolrif enillion wythnosol gros yng Nghymru oedd yr leiaf o'r 12 gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr.
  • Gwelwyd cynnydd o 1.0 y cant yng nghanolrif enillion gweithio wythnosol gros yng Nghymru rhwng 2016 a 2017, o’i gymharu â chynnydd o 2.2 y cant dros y DU yn gyfan. Cymru oedd a’r degfed ar y cyd cynnydd canrannol uchaf ymysg y 12 gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr.
  • Roedd enillion wythnosol gros cymedrig oedolion sy’n gweithio llawn amser yng Nghymru yn £578.5 ym mis Ebrill 2017.  Roedd hyn yn 87.3 y cant o gyfartaledd y DU (£662.5). Mae enillion wythnosol gros cymedrig yng Nghymru yn llai na unrhyw wlad neu ranbarth yn y DU.
  • Gwelwyd cynnydd o 2.0 y cant yn yr enillion gweithio wythnosol gros cymedrig yng Nghymru rhwng 2016 a 2017, o’i gymharu â chynnydd cymedrig o 2.7 y cant yn y DU. Cymru oedd a’r seithfed cynnydd canrannol uchaf allan o'r 12 gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr.
  • Ym mis Ebrill 2017 roedd yr enillion canolrif  fesul awr (gan eithrio goramser) ar gyfer merched sy’n gweithio llawn amser yng Nghymru yn 93.7 y cant o’r cyfartaledd ar gyfer dynion. Roedd y ganran hon yn uwch na’r ganran ar gyfer y DU cyfan (90.9 y cant) ac y ail cynnydd canrannol uchaf allan o'r gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr. Yng Ngogledd Iwerddon roedd canolrif enillion merched sy’n gweithio llawn amser yn uwch na dynion.
  • Ym mis Ebrill 2017 roedd yr enillion canolrif fesul awr (gan eithrio goramser) ar gyfer merched sy’n gweithio rhan-amser yng Nghymru yn 107.0 y cant o’r cyfartaledd ar gyfer dynion. Roedd y ganran hon yn uwch na’r ganran ar gyfer y DU cyfan (105.1 y cant) ac oedd y trydydd cynnydd canrannol uchaf allan o'r gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr.
  • Bu gostyngiad yng Nghymru ac y DU yn y bwlch cyflog canolrif fesul awr (gan eithrio goramser) rhwng y rhywiau ym mhlith gweithwyr llawn amser rhwng 2016 a 2017. Yng Nghymru mae’r bwlch wedi gostwng 1.6 pwynt canran, ac wedi gostwng o 0.3 y cant yn y DU. Cafwyd cynnydd o 1.7 pwynt y cant yn y bwlch cyflog ym mhlith y rhai sy’n gweithio rhan-amser yng Nghymru, ond yn y DU mae'r bwlch wedi cynyddu o 1.0 pwynt  y cant [DS: gall y bwlch cyflog rhan-amser islaw lefel y DU fod yn anweddol].(r)
  • Bu cynnydd o 1.3 y cant (i £505.9) dros y flwyddyn yn enillion canolrif gweithwyr amser llawn sy’n byw yng Nghymru. Yn 2017 roedd y lefel yn 91.9 y cant o gyfartaledd y DU. Gan ddefnyddio’r mesur cymedrig, cynyddodd enillion wythnosol pobl Cymru 1.8 y cant dros y flwyddyn i £586.4, 88.5 y cant o gyfartaledd y DU.

Nodyn adolygu

Diwygiedig ar 16 Tachwedd 2017

Nodyn

Fel y cytunwyd gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, bydd yr ystadegau hyn yn cael eu diweddaru am 12.30yh ar y diwrnod y bydd SYG yn eu cyhoeddi. Bydd tablau StatsCymru yn dilyn o fewn 48 awr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu