Skip to content
Ystadegau

Dadansoddiad o gyfranogiad mewn addysg a hyffordiant ôl-16

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Hydref 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2009/10
Adroddiad chwe-misol sy'n darparu data ar lefel genedlaethol ac awdurdod lleol.

Er mwyn cael cymhariaeth deg rhwng awdurdodau lleol sydd â nodweddion poblogaeth gwahanol, mae’r bwletin hwn yn mesur cyfranogiad trwy ddefnyddio “Graddfa Cyfranogiad Safonol” (SPR). Mae’r raddfa hon yn mesur faint o ddysgwyr ôl-16 a oedd wedi dod o bob awdurdod lleol, o’u cymharu â’r nifer y gellid ei ddisgwyl o’r awdurdod hwnnw yn seiliedig ar y cyfartaledd cenedlaethol ac ar oedran a rhyw y bobl yn yr ardal honno. Yr uchaf yw’r SPR, yr uchaf bydd y lefel cyfranogiad mewn dysgu ôl-16.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd amrywiad nodedig yn y lefel cyfranogiad yn addysg a hyfforddiant rhwng awdurdodau lleol, ac roedd yr amrywiad hwn yn debyg i’r patrwm a welwyd yn 2007/08 (y flwyddyn ddiwethaf y gwnaed y dadansoddi hwn).
  • Yr awdurdodau â’r graddfeydd cyfranogiad safonol (SPRs) uchaf ymhlith dysgwyr ôl-16 oedd Conwy, Sir Benfro a Sir Ddinbych. Roedd gan Gonwy a Sir Ddinbych raddfeydd uchel tebyg yn 2007/08.
  • Yr awdurdodau â’r SPRs isaf ymhlith dysgwyr ôl-16 oedd Sir Fynwy, Wrecsam a Phowys; er nad y nhw oedd y tri awdurdod lleol isaf eu sgôr yn 2007/08, roedd ganddynt SPRs a oedd yn is na chyfartaledd cenedlaethol Cymru ar gyfer y flwyddyn.
  • Roedd gwahaniaethau amlwg yng SPR rhai o’r awdurdodau lleol pan eithrir dysgwyr ar lefel Addysg Uwch (AU) o’r dadansoddi. Er enghraifft, yn Sir y Fflint bu cynnydd yn y cyfranogiad, a oedd yn is na’r cyfartaledd ar lefel Addysg Uwch, o un ar ddeg pwynt pan eithriwyd dysgwyr ar lefel Addysg Uwch. Ar yr ochr arall, mae gan Geredigion lefel uchel o gyfranogiad AU sy’n dangos SPR sydd wyth pwynt yn uwch na’r hyn a welir wrth eithrio dysgwyr AU.
  • Yn genedlaethol yr oedd lefel cyffredinol y cyfranogiad yn uwch ymhlith y garfan o ddysgwyr ôl-16 benywaidd nag ar gyfer dysgwyr gwrywaidd.
  • Roedd y garfan dysgu seiliedig ar waith yn dangos amrywiad mawr o ran cyfranogiad rhwng yr awdurdodau lleol; gellir esbonio’r rhan fwyaf o’r amrywiad hwn gan gefndiroedd hanesyddol sy’n amrywio’n gymdeithasol ac yn economaidd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu