Skip to content
Ystadegau

Diogelu oedolion

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 30 Tachwedd 2017
 • Cyfnod dan sylw: 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017
 • Diweddariad nesaf: Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am adroddiadau o gamdriniaeth neu esgeulustod a gafwyd gan awdurdodau lleol.

Mae hefyd yn adrodd ar:

 • nodweddion oedolion a all fod mewn perygl o niwed
 • y mathau o gam-drin
 • lleoliadau y mae cam-drin honedig wedi digwydd.

Pwyntiau allweddol

 • Yn 2016-17, cafodd Awdurdodau Lleol 15,757 o adroddiadau lle roedd amheuaeth bod oedolyn mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso.
 • Esgeulustod, cam-drin emosiynol/seicolegol a cham-drin corfforol oedd y mathau mwyaf cyffredin o gam-drin a nodwyd yn yr adroddiadau. Roedd y rhain yn digwydd mewn 32 y cant, 25 y cant  24 y cant o achosion, yn y drefn honno.
 • Roedd 53 y cant o'r adroddiadau a gwblhawyd yn ymwneud â phobl 65 oed a throsodd.
 • O'r dioddefwyr a wnaeth honiadau am achosion o gam-drin neu esgeuluso, digwyddodd 43.2 o'r achosion hynny yn eu cartref eu hunain a 37.8 mewn cartrefi gofal.
 • Gweithwyr cyflogedig oedd mwyaf tebygol o gael eu cyhuddo yn yr honiadau hyn o gam-drin/esgeuluso (52.9 y cant) gyda pherthnasau/ffrindiau (27.3 y cant) yn dilyn.
 • O'r ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, roedd 25.9 y cant yn ymchwiliadau troseddol.

Nodyn

Mae gwybodaeth am ddiogelu oedolion wedi ei gyhoeddi  yn flaenorol yn yr adroddiad ‘Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed’,  fodd bynnag ni ellir cymharu’r canlyniadau oherwydd newidiadau i ddiffiniadau mewn deddfwriaeth a mesur.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu