Skip to content
Ystadegau

Cyflawniad academaidd yn ôl nodweddion disgyblion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Mae'r data yn cynnwys  gwybodaeth yn ôl rhyw, ethnigrwydd, Saesneg fel iaith ychwanegol, anghenion addysgol arbennig, absenoldeb a mis geni.

Mae’r data hwn yn defnyddio data ar lefel disgyblion sy'n cysylltu data ynglŷn â chyrhaeddiad a gwybodaeth am arholiadau yn y Cyfnod Sylfaen ac yng Nghyfnodau Allweddol 2 i 4 â nodweddion disgyblion o'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) a’r Cofnod Presenoldeb Disgyblion.

Yn y Cyfnod Sylfaen, byddwn yn defnyddio Dangosydd y Cyfnod Sylfaen (DCS) i fesur cynnydd. Yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3, byddwn yn defnyddio Dangosydd y Pynciau Craidd (DPC). Yng Nghyfnod Allweddol 4, byddwn yn defnyddio Trothwy Lefel 2 yn bennaf gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg Iaith Gyntaf a Mathemateg (L2CSM) i fesur cynnydd. Yn y bwletin hwn, oni nodir yn wahanol, bydd canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 yn cyfeirio at L2CSM. I weld diffiniadau llawn o'r dangosyddion hyn, gweler at yr adran Gwybodaeth Ansawdd Allweddol yn y bwletin hwn.

Pwyntiau Allweddol

Yn 2017, ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 i 4

  • Cyflawniad yn uwch ar gyfer merched.
  • Cyflawniad yn uwch ar gyfer disgyblion o gefndir ethnigrwydd Tsieinïaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd.
  • Cyflawniad disgyblion gyda Saesneg fel iaith ychwanegol (SIY) yn uwch ar gyfer disgyblion a oedd yn ‘gymwys’ neu yn ‘rhugl’.
  • Cyflawniad disgyblion heb Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn uwch na disgyblion sydd ac AAA.
  • Cyflawniad disgyblion gyda graddau absenoldeb is yn uwch.
  • Cyflawniad yn uwch ar gyfer disgyblion wedi’u geni yn gynharach yn y flwyddyn academaidd.
  • Mae negeseuon allweddol yn gyson â'r dadansoddiad o flynyddoedd blaenorol.

Noder

Mae carfan Cyfnod Allweddol 4 o 2016 yn seiliedig ar ddisgyblion oedd ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2015, roedd y garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Yn dilyn argymhellion gan adolygiadau annibynnol a newidiadau polisi a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, gweithredwyd nifer o newidiadau allweddol i ddata mesur perfformiad Cyfnod Allweddol 4 (CA4) yn y datganiad hwn am 2016/17 sy'n effeithio ar gymariaethau â blynyddoedd blaenorol. Felly, dylid gwneud cymariaethau â blynyddoedd blaenorol gyda rhybudd. Gwelwch y datganiad llawn am fwy o wybodaeth.

Gwybodaeth bellach

Eleni mae'r data wedi'i ddiweddaru heb Ddatganiad Ystadegol gysylltiedig. Mae'r holl ddata a oedd ar gael yn flaenorol drwy'r datganiad hwnnw wedi'i gyhoeddi. Bwriedir ar hyn o bryd cyhoeddi Datganiad Ystadegol ar gyfer diweddariad y flwyddyn nesaf ond bydd hyn yn cael ei gadarnhau fel rhan o ddatblygu ein cynllun ystadegol ar gyfer 2018-19.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu