Skip to content
Ystadegau

Absenoldeb o ysgolion yn ôl nodweddion disgyblion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2011/12 i 2016/17
Mae data am absenoldeb disgyblion sy’n absennol yn gyson a phob disgybl oedran ysgol gorfodol (5-15) mewn ysgolion cynradd ac uwchradd a gynhelir.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016/17 bu dim newid yn y canran y disgyblion sy’n absennol yn gyson o ysgolion cynradd o 2015/16, 1.5 y cant, ond bu cynnydd o 0.1 pwynt canran, o 3.9 y cant i 4.0 y cant, yn ysgolion uwchradd.
  • Sir Gaerfyrddin oedd â’r canran uchaf o ddisgyblion sy’n absennol yn gyson o ysgolion cynradd yn 2016/17.
  • Caerffili oedd â’r ganran uchaf o ddisgyblion sy’n absennol yn gyson o ysgolion uwchradd yn 2016/17.
  • O fewn ysgolion cynradd prif ffrwd, roedd 36.3 y cant o’r absenoldeb ar gyfer disgyblion sy’n absennol yn gyson yn absenoldeb heb awdurdod yn 2016/17, o’i gymharu â 22.1 y cant ar gyfer holl ddisgyblion.
  • O fewn ysgolion uwchradd prif ffrwd, roedd 48.5 y cant o’r absenoldeb ar gyfer disgyblion sy’n absennol yn gyson yn absenoldeb heb awdurdod yn 2016/17, o’i gymharu â 24.0 y cant ar gyfer holl ddisgyblion.
  • Roedd rhesymau salwch, apwyntiadau deintyddol/meddygol a gwyliau teulu yn llai cyffredin fel rhesymau absenoldeb ymhlith disgyblion sy’n absennol yn gyson o’i gymharu â holl ddisgyblion.
  • Roedd absenoldeb cyson yn fwy cyffredin ymhlith disgyblion sy’n gymwys i brydau ysgol am ddim neu â anghenion addysgol arbennig.
  • Roedd cyfraddau absenoldeb cyffredin yn uwch ymhlith disgyblion sy’n gymwys i brydau ysgol am ddim neu â anghenion addysgol arbennig.

Nodiadau

Ceir gwybodaeth ansawdd ar gyfer y datganiad diweddar yn y daenlen Excel.

Nodwch fod y ffordd y mae anghenion addysgol arbennig disgyblion yn cael eu casglu a'u cofnodi yn wahanol i flynyddoedd blaenorol ac felly nid yw'r ffigurau yn uniongyrchol gymharol.

Gwybodaeth bellach

Caiff data ei gyhoeddi bob blwyddyn rhwng adroddiad llawn a set o dablau Excel bob yn ail.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu