Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Am Arolwg Cenedlaethol Cymru

Bookmark and Share

Gwybodaeth bellach

Pam oedd fy mod ddewis?

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru wedi'i gynllunio i gasglu barn pobl Cymru. Byddai ymweld â phob cyfeiriad yng Nghymru yn cymryd gormod o amser ac yn costio gormod o arian. Yn lle hynny, rydym yn dewis sampl gynrychioliadol o gyfeiriadau ac yn gofyn i bobl yn y cyfeiriadau hyn i gymryd rhan.

Mae'r cartrefi yn cael eu dewis ar hap o restr gyfeiriadau’r Post Brenhinol. Nid yw cyfwelwyr yn gwybod pwy sy'n byw yn y cyfeiriad nes eu bod yn ymweld â hi. Unwaith bydd cyfeiriad wedi cael ei ddewis ar gyfer yr astudiaeth, ni allwn ddewis cyfeiriad arall yn ei le. Mae hyn yn golygu ein bod yn dibynnu ar ewyllys da y rhai sydd wedi cael eu dewis. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol, ond drwy gymryd rhan, byddwch yn helpu i sicrhau fod y canlyniadau yn adlewyrchu barn Cymru gyfan.

Beth mae cymryd rhan yn ei olygu?

Os yw eich cyfeiriad wedi cael ei ddewis ar gyfer yr Arolwg Cenedlaethol, dylech chi dderbyn llythyr a thaflen am yr arolwg (neu efallai eich bod eisoes wedi eu derbyn). Byddwch wedyn yn derbyn ymweliad gan gyfwelydd. Bydd pob cyfwelydd y SYG yn cario cerdyn adnabod. Gofynnwch i gael gweld y cerdyn adnabod os nad ydych yn siŵr pwy yw'r galwr. Bydd y cyfwelydd yn gofyn ychydig o gwestiynau am y bobl sy'n byw yn y cyfeiriad. Os oes mwy nag un person yn byw yn y cyfeiriad byddant yn dewis un person 16 oed neu'n hŷn ar hap i gymryd rhan yn yr astudiaeth. Bydd dewis un person yn y modd hwn yn helpu i sicrhau bod yr astudiaeth yn cynrychioli pawb yng Nghymru.

Dim ond y person sydd wedi cael ei ddewis gall y cyfwelydd gyfweld. Nid oes neb arall yn y cartref yn gallu cymryd eu lle. Mae llwyddiant yr astudiaeth yn dibynnu ar ewyllys da a chymorth y rhai sy'n cael eu dewis i gymryd rhan.

Gall y cyfwelydd wneud apwyntiad i gynnal y cyfweliad ar adeg sy'n gyfleus ar gyfer y person a ddewiswyd. Gallwch hefyd drefnu apwyntiad trwy ffonio’r SYG ar 0800 496 2119.

A yw'r astudiaeth yn gyfrinachol?

Ydy - Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch i ni yn cael ei chadw’n gyfrinachol ac yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Ni fydd yn bosib i’ch adnabod chi mewn unrhyw adroddiad a fydd yn seiliedig ar y canlyniadau.

Ni fydd eich manylion yn cael eu defnyddio at ddibenion marchnata.

A allaf gymryd rhan yn y Gymraeg?

Gallwch - mae nifer o'r cyfwelwyr sy'n gweithio ar yr astudiaeth yn siarad Cymraeg. Os hoffech i'r cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg, rhowch wybod i'r cyfwelydd sy'n galw. Os nad yw'r cyfwelydd yn siarad Cymraeg, gallant drefnu i chi gael ymweliad gan gyfwelydd sy'n siarad Cymraeg. Neu, gallwch drefnu i gael cyfwelydd sy'n siarad Cymraeg i ymweld â chi unwaith y byddwch wedi derbyn y llythyr yn dweud wrthych fod eich cartref wedi cael ei dewis i gymryd rhan yn yr astudiaeth, drwy ffonio'r 0800 496 2119.

Cysylltu data yn yr Arolwg Cenedlaethol

Mae atebion arolwg dienw ymatebwyr yr Arolwg Cenedlaethol yn cael eu cysylltu â ffynonellau data eraill.  Ni fydd enwau, cyfeiriadau a chodau post yn cael eu cysylltu.  Defnyddir y wybodaeth at ddibenion ymchwil yn unig.

Mae ymatebwyr yn gallu optio allan o gysylltu eu hatebion.  Gellir gwneud hyn wrth gymryd rhan yn yr arolwg, neu ar ôl hynny drwy gysylltu â Lisa Walters, yn nhîm prosiect Arolwg Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, ar 029 2082 6685 neu drwy e-bostio: arolygon@cymru.gsi.gov.uk.

Am fwy o fanylion am sut y mae atebion arolwg yn cael ei gysylltu â gwybodaeth eraill, gweler 'Rhagor yn yr adran hon'.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu