Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Dysgu i Wella: Asesiad Annibynnol o Bolisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer Llywodraeth Leol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Medi 2013
  • Cyfnod dan sylw: 2006/2007 i 2010/2011
Dyma adroddiad terfynol astudiaeth arhydol a archwiliodd bolisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer llywodraeth leol.

Mae’n darparu asesiad o berfformiad llywodraeth leol yn ystod cyfnod trydydd tymor Llywodraeth Cymru (h.y. 2006/2007 hyd at 2010/2011). Mae hefyd yn archwilio datblygiad, gweithrediad ac effaith y tair egwyddor arweiniol a oedd yn sail i Ddatganiad Polisi Llywodraeth Leol 2007.

Mae’r adroddiad wedi’i seilio ar ddadansoddiad manwl o ddata a oedd eisoes yn bodoli a llawer iawn o dystiolaeth newydd a gasglwyd gennym yn ystod yr astudiaeth.

Mae’r data’n cynnwys:

  • dogfennau polisi, dangosyddion perfformiad cenedlaethol, adroddiadau arolygu, a chanlyniadau’r arolwg Byw yng Nghymru
  • dau arolwg cynhwysfawr o uwch swyddogion a chynghorwyr awdurdodau lleol o bob un o’r 22 awdurdod unedol
  • cyfweliadau â 24 o uwch weision sifil a swyddogion Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a oedd yn gyfrifol am oruchwylio’r prif wasanaethau llywodraeth leol
  • wyth astudiaeth achos o effaith y tair thema a oedd yn sail i bolisïau’r Llywodraeth ar gyfer llywodraeth leol ar feysydd polisi allweddol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0811
Ebost: john.broomfield@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu