Neidio i'r prif gynnwy

Safonau ar gyfer paratoi, dylunio ac adeiladu o draffyrdd a chefnffyrdd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Ionawr 1996
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym yn rheoli Safonau’r Priffyrdd a’r canllawiau perthnasol sydd i’w defnyddio yng Nghymru.

Rydym yn nodi’r anghenion gweinyddol a thechnegol ar gyfer cynllunio, paratoi, dylunio ac adeiladu gwaith ar y priffyrdd. Rydym yn gwneud hyn drwy gyhoeddi safonau a manylebau i’w defnyddio ar y draffordd ac ar rwydwaith y cefnffyrdd yng Nghymru.

Mae Safonau’r Priffyrdd sy’n berthnasol i’r draffordd a rhwydwaith y cefnffyrdd yng Nghymru wedi’u cynnwys yn nogfennau Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd(DMRB) (dolen allanol-Saesneg yn unig) a Llawlyfr Dogfennau Contract ar gyfer Gwaith Priffyrdd (MCHW) (safle allanol-Saesneg yn unig).

Mae’r ddwy ddogfen y cyfeirir atynt uchod yn safonau cenedlaethol ac maent yn gymwys ledled y DU. Fe’u lluniwyd gan Highways England mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth Gogledd Iwerddon.  

Rydym yn cyhoeddi dogfennau canllaw perthnasol sy’n cefnogi Safonau Priffyrdd y DU a ddiffinnir yn DMRB ac yn MCHW. Mae’r dogfennau canllaw perthnasol hyn wedi’u rhannu fel a ganlyn:

  • nodiadau cyngor interim  –  canllawiau atodol nad ydynt wedi’u cynnwys o fewn y safonau presennol
  • canllawiau ar weithdrefnau a chynghori
  • canllawiau gwaith stryd

Nodiadau cyngor interim

Mae Nodiadau Cyngor Interim yn rhoi canllawiau atodol nad ydynt wedi’u cynnwys o fewn y safonau sy’n bodoli ar hyn o bryd.

Highways England sy’n cyhoeddi’r Nodiadau Cyngor Interim yn y lle cyntaf a chant eu rhestru ar wefan Highways England  (dolen allanol). Dim ond mewn cysylltiad â’r gwaith a wneir ar y traffyrdd a’r cefnffyrdd yn Lloegr y’u defnyddir.

Nodiadau Cyngor Interim Cymru

Unwaith y bydd Highways England yn cyhoeddi’r Nodiadau Cyngor Interim, byddant yn cael eu hystyried i’w mabwysiadu ar gyfer traffordd a rhwydwaith cefnffyrdd Cymru. Yna, bydd y Nodiadau Cyngor Interim a ystyrir yn briodol i’w mabwysiadu ar rwydwaith cefnffyrdd Cymru yn cael eu cyhoeddi gennym fel Nodiadau Cyngor Interim Cymru. Maent yn dilyn yr un system rhifo ag a ddefnyddir gan Highways England gyda’r flwyddyn y cânt eu cyhoeddi yng Nghymru a’r olddodiad (W), e.e. IAN 154/14(W).

Os nad yw Nodyn Cyngor Interim a gyhoeddir gan Highways England wedi’i gyhoeddi fel Nodyn Cyngor Interim Cymru ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer traffordd a rhwydwaith cefnffyrdd Cymru. Mae’n bosibl mai’r rheswm dros hyn yw oherwydd nad ystyrir bod y Nodyn Cyngor Interim yn addas ar gyfer rhwydwaith Cymru neu ein bod yn parhau i ystyried rhinweddau’r Nodyn Cyngor Interim. I gael eglurhad ar statws unrhyw Nodyn Cyngor Interim yng Nghymru, dylech anfon e-bost at: Standards_Feedback_and_Enquiries@llyw.cymru  

Weithiau, rydym yn llunio ein Nodiadau Cyngor Interim ein hunain  ac mae gan y rhain system rifo unigryw gan ddilyn cyfres 1000. Mae’n cynnwys y flwyddyn y cânt eu cyhoeddi yng Nghymru a’r olddodiad (W), e.e. IAN 1001/15(W).

Mae holl Nodiadau Cyngor Interim Cymru sydd wedi’u cyhoeddi i’w gweld isod.

Darllen Nodiadau Cyngor Interim  

Rhaid darllen rhai Nodiadau Cyngor Interim mewn cydweithrediad â’r Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd (DMRB) a’r Llawlyfr Dogfennau Contract ar gyfer Gwaith Priffyrdd (MCHW). Er hynny, mae rhai Nodiadau Cyngor Interim yn ganllawiau y gellir eu darllen ar eu pen eu hunain ac efallai eu bod yn gysylltiedig â dogfennau eraill megis Pennod 8 o’r Llawlyfr Arwyddion Ffyrdd, neu’n berthnasol i sefyllfaoedd penodol megis achosion amgylcheddol (e.e. clefyd coed ynn).

Canllawiau ar weithdrefnau a chynghori

Anghenion technegol ar gyfer cynllunio, paratoi, dylunio ac adeiladu gwaith ar y priffyrdd nad yw wedi’i gynnwys naill ai yn  Safonau’r Priffyrdd (DMRB/MCHW) neu yn y Nodiadau Cyngor Interim ar gyfer Cymru.

Canllawiau ar ein gweithdrefnau sy’n berthnasol i gynllunio, paratoi, dylunio ac adeiladu gwaith ffyrdd ar y draffordd a’r rhwydwaith o gefnffyrdd yng Nghymru.

Canllawiau gwaith stryd

Rhannu’r dudalen hon