Neidio i'r prif gynnwy

Menter gan Lywodraeth Cymru yw Seren i helpu myfyrwyr disgleiriaf Cymru i gyflawni eu potensial academaidd llawn a chefnogi eu llwybr addysg i brifysgolion blaenllaw yng Nghymru, y DU a thramor.

Mae’n fenter gydweithredol rhwng Llywodraeth Cymru, ysgolion gwladwriaeth, colegau, prifysgolion blaenllaw, cyn-fyfyrwyr, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector i ddarparu gweithgareddau cenedlaethol a rhanbarthol lu.

Mae’r rhaglen ar gael i fyfyrwyr Blwyddyn 8 i Blwyddyn 13 o ysgolion y wladwriaeth a cholegau addysg bellach ledled Cymru, waeth beth fo’u cefndir economaidd, eu sefyllfa bersonol neu leoliad.

Rhaglen genedlaethol Seren

Drwy ddarparu profiadau astudio allgyrsiol a gweithgareddau cyfoethogi wchgwricwlaidd sy’n gwella ac yn mynd y tu hwnt i’r cwricwlwm, mae Seren yn cefnogi dyheadau ac uchelgeisiau’r dysgwyr mwyaf talentog a galluog, i helpu

i ehangu eu gorwelion, datblygu brwdfrydedd am eu maes astudio dewisol, a chyflawni eu potensial academaidd.

Gan gydweithio a phrifysgolion blaenllaw a phartneriaid addysg, mae’r cymorth yn cynnwys dosbarthiadau meistr mewn pynciau penodol i ymestyn a herio, gweithdai, sesiynau tiwtorial, canllawiau astudio, cyngor ac arweiniad ar addysg uwch, a mentora.

Sylfaen Seren: blynyddoedd 8 i 11

Bwriedir Sylfaen Seren ar gyfer myfyrwyr ym mlynyddoedd 8-11 mewn ysgolion y wladwriaeth ar draws Cymru ac mae wedi’i gynllunio i gefnogi astudiaethau, helpu dysgwyr i fagu hyder, ac i wneud dewisiadau gwybodus am eu pynciau Lefel A a’u llwybr i brifysgol os mai dyna yw eu huchelgais.

Academi Seren: blynyddoedd 12 a 13

Mae Academi Seren yn gwahodd y myfyrwyr mwyaf disglair a’r mwyaf galluog yn academaidd ym mlynyddoedd 12 a 13 ar draws Cymru i ymuno a’r rhaglen. Mae’n cynnig gweithgareddau rhyngweithiol a phrofiadau astudiaeth unigryw i gefnogi dysgu cyfredol, ac arweiniad arbenigol i gynorthwyo dysgwyr i wneud penderfyniadau gwybodus wrth ddarparu i ymgeisio ar gyfer prifysgolion blaenllaw.

Ymwelwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol