Skip to main content

Bydd rheini â diddordeb yn dewis ymuno â’n rhestr defnyddwyr er mwyn cael gwybodaeth reolaidd am y Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai, gan gynnwys Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18 a’r Adnodd Dadansoddi’r Stoc Dai i Gymru. Mae gan y rhai sydd ar y rhestr hawl i wybod sut yr ydym yn prosesu, defnyddio a storio gwybodaeth amdanynt.

Ein dull gweithredu

Rydym yn cadw rhestr o ddefnyddwyr y Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai er mwyn medru anfon negeseuon e-bost am unrhyw ddatblygiadau gyda’r Rhaglen, fel cyhoeddi adroddiadau am ganlyniadau Arolwg Cyflwr Tai Cymru. O bryd i’w gilydd, byddwn yn gofyn i
ddefnyddwyr yr arolwg os hoffent ddarparu adborth yn ymwneud â’r Rhaglen yn gyffredinol neu elfennau penodol. Byddwn weithiau yn defnyddio’r rhestr er mwyn gwahodd i’r defnyddwyr i gymryd rhan mewn digwyddiadau neu am gymorth â darnau allweddol o waith.

Rydym yn cadw manylion fel enw, cyfeiriad e-bost, sefydliad a rôl yr aelodau ar y rhestr, dewis iaith, elfennau y Rhaglen sydd o ddiddordeb ac ardaloedd arbenigedd. Llywodraeth Cymru bydd y rheolwr data ar gyfer y wybodaeth yma, a ni fyddwn yn ei rhannu gyda sefydliadau eraill.

Gall y rhai sydd ar y rhestr ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost at Ystadegau.CyflwrTai@llyw.cymru neu drwy cysylltu â thîm y Rhaglen ar 0300 025 5047.

Os ydych ar y rhestr, a bod gennych unrhyw bryderon ynghylch sut y cafodd eich gwybodaeth ei thrin, gallwch gysylltu â'r swyddog diogelu data ar gyfer Llywodraeth Cymru ar: 

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: swyddogdiogeludata@llyw.cymru

Fel arall, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar ddiogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar:

Y Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF
Rhif ffôn: 0303 123 1113
Gwefan: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Rhannu’r dudalen hon