1. Cyflwyniad

Os byddwch am adeiladu wal fewnol newydd, dymchwel wal fewnol bresennol, neu greu agorfa mewn wal fewnol, bydd rheoliadau adeiladu'n berthnasol fel rheol.

Ceir dau fath o wal fewnol yn gyffredinol:

  • Wal sy'n cynnal llwyth – lle mae'r wal yn gwahanu ystafelloedd a lle mae angen hefyd iddi drosglwyddo llwythi o rannau eraill y strwythur, y to a'r lloriau ac ati i lawr i'r sylfeini – mae rhagor o fanylion i'w gweld isod.
  • Wal nad yw'n cynnal llwyth – lle mae'r wal yn gwahanu ystafelloedd a lle nad oes angen iddi drosglwyddo llwythi.

Adeiladu wal fewnol newydd

Yn gyffredinol, bydd angen cymeradwyaeth dan Reoliadau Adeiladu 2000 ar waith adeiladu wal fewnol newydd.

Yn achos prosiectau addasu:

  • Dylid sicrhau dull gwahanu digonol rhwng y lle newydd y gellir byw ynddo a'r lle sy'n weddill – o ran y gallu i wrthsefyll tân ac o ran inswleiddio thermol.
  • Dylai unrhyw ddrws a roddir mewn wal o'r fath allu gwrthsefyll tân yn ddigonol, a dylai allu cau ar ei ben ei hun. Yn dibynnu ar y defnydd a wneir o'r ystafell newydd y gellir byw ynddi, efallai y bydd angen i'r wal wahanu newydd allu inswleiddio rhag sŵn hefyd.

Dymchwel wal fewnol

Dylid cymryd gofal cyn dymchwel unrhyw wal fewnol. Gall wal o'r fath fod yn cyflawni llawer o swyddogaethau a allai effeithio ar yr adeilad a diogelwch y sawl sydd ynddo.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r adran ganlynol ar waith cyffredin yn awgrymu elfen arall y mae angen fel rheol iddi fodloni gofynion y Rheoliadau ar gyfer waliau mewnol: