Neidio i'r prif gynnwy

Cyfyngiadau i leihau lledaenu coronafeirws a diogelu iechyd y cyhoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Yn dilyn cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o'r coronafeirws (COVID-19) yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae cyfyngiadau newydd wedi cael eu cyflwyno er mwyn lleihau lledaeniad y feirws a diogelu iechyd y cyhoedd ar gyfer y bobl sy'n byw yn yr ardal.

Mae’r rheolau’n cyflwyno cyfyngiadau sy’n fwy llym nac yng ngweddill Cymru. 

Daw'r cyfyngiadau i rym am 6pm ar 8 Medi 2020 a byddwn yn parhau i'w hadolygu.

Mae'r cyfyngiadau hyn yn berthnasol i ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili:

  • Ni chaniateir i bobl fynd i mewn i ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili, na'i gadael, heb esgus rhesymol;
  • Bydd yn ofynnol i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn mangreoedd dan do sydd ar agor i'r cyhoedd, fel siopau (yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus). Mae rhai eithriadau cyfyngedig i bobl sydd ag anableddau a chyflyrau meddygol – mae'r eithriadau hyn yr un peth â'r rhai ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus;
  • Ni fydd pobl yn gallu ffurfio aelwyd estynedig mwyach (a elwir yn “swigen” weithiau) na bod yn rhan o un, sy'n golygu na chaniateir ichi gwrdd ag unrhyw un dan do nad yw'n rhan o'ch aelwyd (y bobl sy'n byw gyda chi) ar hyn o bryd oni bai bod gennych reswm da dros wneud hynny, fel gofalu am berson sy'n agored i niwed.

Gwiriwch i weld a ydych yn byw o fewn Bwrdeistref Sirol Caerffili:

Cwrdd â phobl

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili, er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu, ni ddylech wneud y pethau canlynol:

  • Gadael i bobl o unrhyw aelwydydd eraill ddod i mewn i'ch cartref. Mae hyn am na chaniateir i bobl yn yr ardal fod mewn aelwydydd estynedig (neu “swigod”) mwyach.
  • Ymweld â phobl nad ydych yn byw gyda nhw yn eu cartref, ni waeth ble mae'r cartref hwnnw.
  • Cwrdd ag unrhyw un nad yw'n rhan o'ch aelwyd eich hun mewn unrhyw leoliad lletygarwch dan do, fel tafarndai, bariau, caffis a bwytai.

Ond gallwch gwrdd â phobl o aelwydydd eraill yn yr awyr agored o hyd, er enghraifft mewn gerddi neu ardaloedd awyr agored cyhoeddus, ond mae'n bwysig eich bod yn cadw pellter o 2m ar bob adeg er mwyn diogelu eich hun ac eraill.

Gorchuddion wyneb

Rhaid i bawb sydd dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn siopau ac mewn unrhyw le cyhoeddus arall sydd dan do, oni bai eu bod yn bwyta neu'n yfed yno. Mae hyn yn ychwanegol at y gofyniad cyfreithiol sydd eisoes mewn grym (ledled Cymru) i wisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae rhai eithriadau cyfyngedig i'r gofyniad hwn, sydd yr un peth âʼr rheolau ar gyfer gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Busnesau a lleoliadau eraill

Bydd busnesau yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i fod ar agor, ond rhaid cymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws yn y gweithle.

Rhianta ar y cyd

Gall plant nad yw eu rhieni'n byw yn yr un cartref barhau i symud rhwng cartrefi, boed yn yr ardal dan sylw neu'r tu allan iddi.

Mae rhiant yn cynnwys person sydd â chyfrifoldeb rhieni dros blentyn neu sy'n gofalu am blentyn.

Aelwydydd estynedig

Ni ddylech ymweld na chwrdd ag unrhyw un nad yw'n rhan o'ch aelwyd (h.y. pobl nad ydych yn byw gyda nhw) dan do. Mae hyn yn cynnwys lleoedd fel tafarndai, bariau, caffis a bwytai.

Mae'r rheolau sy'n galluogi pobl i ffurfio aelwyd estynedig wedi cael eu hatal am y tro yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu a diogelu iechyd pobl. Mae hyn yn golygu na ddylech gwrdd â phobl sydd yn eich aelwyd estynedig bresennol dan do am y tro.

Bydd hyn yn helpu i'ch diogelu chi a'ch anwyliaid rhag risg y coronafeirws.

Gofal a chymorth

Gall pobl sy'n darparu gofal neu gymorth hanfodol, fel siopa ar ran pobl eraill, barhau i ymweld â nhw, ond dylent ddilyn pob rhagofal hylendid a chadw pellter cymdeithasol.

Gall darparwyr gofal rheoleiddiedig fynd i mewn i gartrefi o hyd er mwyn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i'r rhai sydd eu hangen.

Dylai'r ymweliadau hyn fod yn destun asesiad risg a dylid sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol hefyd. Efallai y bydd yn briodol gwisgo gorchudd wyneb.

Gall trefniadau gofal plant ffurfiol ac anffurfiol barhau os bydd hyn yn angenrheidiol, ond dim ond pan na fydd unrhyw ddulliau eraill ar gael y dylid defnyddio gofal plant anffurfiol heb ei reoleiddio.  Ni ddylai oedolion fynd i mewn i unrhyw aelwydydd heblaw eu haelwyd eu hunain. 

Teithio i Gaerffili ac oddi yno

Mae'r cyfyngiadau teithio yn golygu na all pobl fynd i mewn i ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili na'i gadael heb esgus rhesymol – mae hyn yn cynnwys teithio i'r gwaith os na allwch weithio gartref; teithio i'r ysgol ac oddi yno os yw'r ysgol y tu allan i'r fwrdeistref neu gynnal ymweliad tosturiol ag anwylyn neu roi gofal.

Ni ddylai'r rhai sy'n byw yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili adael yr ardal i wneud unrhyw beth y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt allu ei wneud yn yr ardal. Yn yr un modd, ni ddylai'r rhai sy'n byw y tu allan i'r ardal fynd i mewn i'r ardal i wneud unrhyw beth y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt allu ei wneud y tu allan i'r ardal.

Rhaid i bobl sy'n byw yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili weithio gartref oni bai nad yw'n rhesymol ymarferol gwneud hynny.

Os na allwch weithio gartref, dylech ddilyn y rheolau cadw pellter corfforol yn eich gweithle – mae'r rhain ar waith ar gyfer pob gweithle yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cadw pellter o 2m oddi wrth bobl eraill a golchi eich dwylo yn rheolaidd. Mae rhwymedigaeth ar eich cyflogwr i wneud beth bynnag y mae'n rhesymol iddo allu ei wneud i'ch cadw chi ac eraill yn ddiogel.

Pobl a gynghorwyd i warchod eu hunain o’r blaen

Cafodd y cyngor i warchod yng Nghymru ei rewi ar 16 Awst ac nid yw'n ailddechrau ar hyn o bryd.

Os oeddech yn gwarchod eich hun o'r blaen, dylech lynu'n gaeth wrth y mesurau cadw pellter corfforol a hylendid. Efallai y byddwch hefyd am ystyried lefelau'r risg sy'n gysylltiedig â'ch gwaith a'ch gweithgareddau dyddiol.

Os bydd hyn yn newid ac os bydd angen inni ofyn ichi warchod eich hun eto, byddwn yn ysgrifennu'n uniongyrchol at bawb y gofynnwyd iddynt warchod eu hunain yn yr ardal hon o'r blaen.

Ysgolion ac addysg

Nid yw'r mesurau hyn yn effeithio ar ysgolion a lleoliadau dysgu cynnar neu ofal plant ac maent yn parhau i fod ar agor.

Ymweld ag ysbytai

Dylid cyfyngu ar ymweliadau dan do mewn ysbytai er mwyn diogelu'r rhai mwyaf agored i niwed. Dylech ddilyn y canllawiau ar ymweliadau sydd ar waith yn yr ysbyty.

Mae ymweliadau ag ysbytai mewn ardaloedd yr effeithir arnynt ac ymweliadau gan drigolion sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt ag ysbytai eraill, wedi'u cyfyngu i ymweliadau hanfodol yn unig. Mae ymweliadau wedi'u cyfyngu i'r canlynol:

  • partner geni yn ystod genedigaeth baban
  • person sy'n cael gofal diwedd oes
  • cefnogi rhywun â phroblem iechyd meddwl fel dementia, anabledd dysgu neu awtistiaeth lle byddai peidio â bod yno yn peri gofid i'r claf
  • mynd gyda phlentyn i'r ysbyty

Ymweld â chartrefi gofal

Mae ymweliadau â chartrefi gofal yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael eu hatal dros dro ar hyn o bryd.

Tafarndai, bwytai a lleoliadau lletygarwch eraill

Bydd busnesau lletygarwch – fel tafarndai, bariau, caffis a bwytai – yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili yn aros ar agor am y tro, ond byddwn yn parhau i adolygu hyn.

Ni chaniateir ichi gwrdd â phobl y tu allan i'ch aelwyd mewn caffi, tafarn, bar na bwyty – dyma oedd y sefyllfa gyfreithiol beth bynnag, ond roedd caniatâd i gwrdd â phobl o aelwyd estynedig.

Mannau addoli, priodasau, partneriaethau sifil ac angladdau

Ar hyn o bryd, nid yw'r ffordd y caiff mannau addoli eu gweithredu wedi newid.

Gellir cynnal seremonïau priodas a phartneriaeth sifil a derbyniadau bach yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili, ond ni chaniateir i westeion o'r tu allan i'r ardal fynd i'r derbyniad.

Gall y rhai sy'n byw yn yr ardal adael yr ardal os cânt eu gwahodd i seremoni briodas y tu allan i'r ardal, ond ni chaniateir iddynt fynd i'r derbyniad.

Gall y rhai sy'n byw yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili fynd i angladd a gwylnos fach yn yr ardal, a gadael yr ardal i fynd i angladd ond nid yr wylnos. Yn yr un modd, gall y rhai o'r tu allan i'r ardal fynd i angladd yn yr ardal, ond nid yr wylnos.

Crefftwyr a gwasanaethau teithiol

Gall gweithwyr barhau i fynd i mewn i gartref person i gwblhau gwaith, fel atgyweirio, gosod a danfon nwyddau.

Dylai ymweliadau o'r fath fod yn destun asesiad risg, a dylid sicrhau y dilynir rheolau hylendid dwylo a chadw pellter cymdeithasol ar bob adeg. Efallai y bydd yn briodol gwisgo gorchudd wyneb hefyd.

Cyngor manylach

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin.

Rhannu’r dudalen hon