Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio’r hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud os byddwch yn teithio i Gymru neu o Gymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg a rhestr wirio

Mae amrywiaeth o reolau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws ar waith ar gyfer teithio rhyngwladol. Mae'r rhain ar gyfer teithwyr o Gymru sy’n mynd i gyrchfannau rhyngwladol a theithwyr rhyngwladol sy'n dod i Gymru.

Bydd eich statws brechu a'r rheolau sydd ar waith yn y wlad yr hoffech deithio iddi yn effeithio ar y camau y bydd angen i chi eu cymryd.

Rhestr wirio cyn teithio:

 • A yw'r wlad rydych chi'n teithio iddi ar y rhestr goch?
 • Beth yw’r gofynion mynediad i fynd i mewn i'r wlad rydych chi'n teithio iddi? Efallai y bydd angen i chi brofi eich statws brechu, darparu prawf coronafeirws negatif, llenwi ffurflenni cyn mynd i mewn, cael eich profi tra yn y wlad a / neu wynebu cwarantin gorfodol.
 • Sut fyddwch chi’n profi eich statws brechu a/neu brawf coronafeirws negatif?
 • Pa ofynion y mae'n rhaid i chi eu dilyn wrth gyrraedd Cymru?
 • Beth yw’r gofynion ar gyfer plant a phobl ifanc (os ydych yn teithio gyda'ch gilydd neu'n annibynnol)?
 • Ydych chi wedi llenwi eich ffurflen lleoli teithwyr ar gyfer pan fyddwch yn dychwelyd i Gymru?
 • Ydych chi wedi archebu'r profion cywir / unrhyw brofion angenrheidiol ar gyfer pan fyddwch yn ôl yng Nghymru?

Pa reolau y dylid eu dilyn

Wrth deithio i Gymru o wlad dramor, mae rheolau penodol y mae’n rhaid eu dilyn i leihau’r risg o ledaenu’r coronafeirws. Mae’r rheolau perthnasol i chi yn dibynnu ar eich cynlluniau teithio, gan gynnwys;

 • O ble yr ydych yn teithio
 • Ble rydych chi wedi bod yn y 10 diwrnod cyn cyrraedd Cymru neu rywle arall yn y DU
 • Os ydych chi wedi cael eich brechu’n llawn
 • Os ydych chi’n blentyn

Nid yw eich statws covid yn newid y gofynion ar gyfer profion cyn gadael a phrofion ar ôl cyrraedd, na’r gofynion ynysu os yw hynny’n berthnasol.

Teithio o fewn y DU, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a Gweriniaeth Iwerddon, sef yr Ardal Deithio Gyffredin

Mae Ardal Deithio Gyffredin yn bodoli rhwng y DU, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a Gweriniaeth Iwerddon. 

Nid yw teithio o fewn y DU, ac i Weriniaeth Iwerddon, Ynys Manaw, Jersey a Guernsey, yn cael ei gyfrif fel teithio rhyngwladol. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi gael prawf, ynysu na llenwi ffurflen lleoli teithwyr:

 • os byddwch yn teithio i Gymru o Loegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon, Ynys Manaw, Jersey neu Guernsey
 • os nad ydych wedi teithio i unman ac eithrio’r ardaloedd hynny yn y 10 diwrnod cyn cyrraedd Cymru

Gallwch ddangos manylion teithiau diweddar i'r Ardal Deithio Gyffredin, megis tocyn teithio, i helpu i gadarnhau’r dyddiadau.

Teithio Rhyngwladol (y tu allan i’r Ardal Deithio Gyffredin)

O 4am dydd Llun 4 Hydref 2021, newidiwyd y rheolau ar gyfer teithio rhyngwladol i Gymru. Bellach mae un rhestr goch o wledydd, a mesurau teithio symlach ar gyfer cyrraedd o weddill y byd.

Bydd y rheolau ar gyfer teithio o wledydd a thiriogaethau nad ydynt ar y rhestr goch yn dibynnu ar eich statws brechu.

Cyrraedd o wlad ar y rhestr goch

Os byddwch yn cyrraedd y DU o wlad ar y rhestr goch (neu os ydych wedi teithio drwy wlad sydd ar y rhestr goch o fewn 10 diwrnod cyn cyrraedd y DU), rhaid ichi ddilyn y rheolau sy’n cael eu hegluro yn y canllawiau.

Nid oes unrhyw wledydd ar y rhestr goch ar hyn o bryd.

Mae’r rhestr goch yn cael ei diweddaru yn rheolaidd ac felly dylech gyfeirio ati cyn gwneud trefniadau teithio.

Rheolau ar gyfer teithwyr sy'n cyrraedd o wlad ar y rhestr goch.

Teithwyr sydd wedi cael eu brechu’n llawn

Os byddwch yn cyrraedd o wlad sydd ddim ar y rhestr goch, a’ch bod wedi’ch brechu’n llawn, rhaid i chi ddilyn y rheolau ar gyfer pobl sy’n teithio i Gymru sydd wedi cael eu brechu’n llawn.

Teithwyr sydd heb gael eu brechu’n llawn

Os byddwch yn cyrraedd o wlad sydd ddim ar y rhestr goch, ac nad ydych wedi’ch brechu’n llawn, rhaid i chi ddilyn y rheolau ar gyfer pobl sy’n teithio i Gymru sydd heb gael eu brechu’n llawn.

Plant sy’n cyrraedd Cymru

Rhagor o wybodaeth am y rheolau i blant sy’n teithio i Gymru.

 

Myfyrwyr rhyngwladol sy’n cyrraedd Cymru

Myfyrwyr rhyngwladol

Rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n teithio i Gymru ddilyn y gofynion yn y canllawiau hyn. Canllawiau i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n cyrraedd Cymru.

Pobl ifanc o dan 18 oed sy’n mynd i ysgolion preswyl, colegau neu brifysgolion

Mae rheolau ar wahân i bobl ifanc (dan 18 oed) sy’n mynd i ysgol breswyl, coleg neu brifysgol yng Nghymru ac sy’n cyrraedd o wlad ar y rhestr goch. 

Ceir rhagor o fanylion yma am y gofynion.

 

Ymweliadau byr

Y gofynion y mae’n rhaid i chi eu dilyn yw’r rhai perthnasol ar yr adeg yr ydych yn cyrraedd Cymru neu rywle arall yn y DU.

Nid oes ots am ba hyd rydych yn bwriadu bod mewn gwlad arall. Bydd pob mynediad i Gymru neu i ran arall o’r DU yn cael ei gyfrif ar wahân.

Nid oes unrhyw drefniadau arbennig ar gyfer ymweliadau byrdymor dramor neu i Gymru ac felly mae’r un gofynion yn berthnasol ar gyfer taith undydd neu ar gyfer dychwelyd i Gymru.

Mae’n rhaid i chi fod wedi archebu a thalu am y profion PCR ar ôl cyrraedd – un prawf (Diwrnod 2) neu ddau brawf (Diwrnod 2 a Diwrnod 8) – os yw’r rhain yn ofynnol, hyd yn oed os na fyddwch yn gallu cymryd un neu’r ddau ohonynt.

Rhaid i chi aros yn eich lleoliad ynysu am eich ymweliad cyfan os yw hynny’n ofynnol. Ni chewch dderbyn ymwelwyr ac ni chewch fynd i ymweld ag eraill ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn, fel ar sail dosturiol.

Cewch adael eich lleoliad ynysu os oes angen er mwyn gadael Cymru neu’r DU. Nid oes rhaid i chi aros am y 10 diwrnod cyfan.

Teithio rhyngwladol o Gymru

Cyn ichi deithio rhaid ichi ymgyfarwyddo â’r gofynion i ymwelwyr ar gyfer y wlad rydych yn bwriadu teithio iddi. Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau ar waith, gan gynnwys tystiolaeth eich bod wedi cael eich brechu, profion, cwarantin a’ch rhesymau dros fynd i’r wlad.

Mae’r Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu (FCDO) yn darparu canllawiau cyffredinol i Brydeinwyr sy’n teithio dramor (ar GOV.UK).

Mae FCDO hefyd yn darparu cyngor teithio i bobl sy’n teithio dramor, gan gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y coronafeirws, diogelwch, gofynion mynediad a rhybuddion teithio. Mae hyn yn cynnwys cyngor a gwybodaeth ynghylch gofynion mynediad megis profion Covid ac ynysu ar gyfer gwledydd rydych yn bwriadu ymweld â hwy (ar GOV.UK).

Mae cyngor teithio FCDO ynghylch mynd i wlad yn seiliedig ar y risgiau i’r teithiwr tra bydd yn y wlad honno, sy’n wahanol i’r risgiau o gludo’r haint i Gymru neu’r DU gan deithwyr sy’n dychwelyd.

Cofiwch y bydd y gofynion ar gyfer teithio allan yn wahanol i’r gofynion ar gyfer teithio i mewn i Gymru ac y gall y ddau newid ar fyr rybudd. 

Efallai y bydd gan gludwyr eu gofynion eu hunain o ran profion negatif er mwyn caniatáu byrddio a theithio.

Fe’ch cynghorir i ddarllen y canllawiau diweddaraf cyn teithio i mewn ac allan.

Os nad ydych chi wedi cael eich brechu’n llawn neu os ydych chi’n cyrraedd o wlad ar y rhestr goch (os oes hawl gennych i ddod i Gymru) am ymweliad byr ac yn gorfod ynysu tra rydych chi yma, cewch adael eich lleoliad ynysu i ddychwelyd i’r wlad honno.

Mae Pàs Covid ar gael i bobl yng Nghymru sydd wedi cael dau ddos o’r brechlyn ac sy’n teithio i wlad sy’n gofyn am dystiolaeth o’r brechlyn covid.

Os oes angen dangos eich bod wedi cael prawf negatif cyn teithio, ni chaiff y rhain fod yn brofion y GIG. Mae’n rhaid ichi archebu a thalu am brawf gan ddarparwr preifat (ar GOV.UK).