Neidio i'r prif gynnwy

Roedd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 ("y Rheoliadau Teithio") yn cyflwyno gofynion penodol ar gyfer pobl sy'n dod i Gymru, i leihau'r risg o gludo heintiau i’r wlad.

Gall y gyfraith yng Nghymru fod yn wahanol i'r gyfraith sy'n berthnasol mewn rhannau eraill o'r DU. Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i unrhyw un sy'n cyrraedd Cymru ac sydd wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin(y DU, Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) yn ystod y 10 diwrnod cyn iddynt gyrraedd.

Mae'r Rheoliadau Teithio yn cael eu hadolygu’n ffurfiol bob 28 diwrnod. Ond mae'n bosibl y caiff newidiadau eu gwneud yn amlach, yn enwedig o ran tynnu gwledydd oddi ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt. Mae'n ddoeth edrych ar y sefyllfa ddiweddaraf cyn ymadael ar eich taith a chyn dychwelyd.

O 04:00 ddydd Llun 18 Ionawr, mae’r holl wledydd a thiriogaethau esempt (coridorau teithio) wedi’u hatal. Bydd rhaid i unrhyw un sy’n cyrraedd Cymru o’r tu allan i’r Ardal Deithio Gyffredin ar ôl 4am ddydd Llun 18 Ionawr ynysu am 10 diwrnod.

O 15 Chwefror 2021, nid oes modd i deithwyr sydd wedi bod mewn gwledydd ar y ‘rhestr goch’ ddod yn uniongyrchol i Gymru.

O 15 Chwefror 2021, nid oes modd i deithwyr sydd wedi bod mewn gwledydd ar y ‘rhestr goch’ ddod yn uniongyrchol i Gymru.

Y cefndir

Cafodd y Rheoliadau Teithio eu cyflwyno ar 8 Mehefin 2020 ac roeddent yn ei gwneud yn ofynnol i bobl sy'n cyrraedd Cymru ar ôl bod mewn gwlad y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin (y DU, Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw), ar unrhyw adeg yn ystod y 10 diwrnod cyn iddynt gyrraedd, i ynysu am hyd at 10 diwrnod, yn amodol ar nifer o eithriadau.

Mae'r Rheoliadau Teithio wedi'u diwygio sawl gwaith, a hynny’n fwyaf arbennig er mwyn cyflwyno eithriadau i'r coridor teithio ar gyfer pobl sy'n teithio o rai gwledydd a thiriogaethau. Mae'r rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt yn nodi'r gwledydd hynny nad oes angen i bobl sy'n cyrraedd Cymru ar ôl ymweld â nhw ynysu.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o fannau eraill yn y Deyrnas Unedig

Os byddwch yn cyrraedd Cymru o rywle arall yn y Deyrnas Unedig (Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon) ac nad ydych wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin (Iwerddon, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel) yn ystod y 10 diwrnod cyn dod i Gymru, ni fydd angen ichi ddarparu ffurflen lleoli teithwyr i roi manylion eich siwrnai na’ch manylion cyswllt ac ni fydd angen ichi ynysu.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o’r Ardal Deithio Gyffredin

Os byddwch yn cyrraedd Cymru o Weriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw ac nad ydych wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin yn y 10 diwrnod cyn dod i Gymru, ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na’ch  manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr, ac ni fydd angen ichi ynysu.

Gallwch ddangos manylion taith ddiweddar i’r Ardal Deithio Gyffredin, er enghraifft cerdyn byrddio neu fanylion y daith, i'ch helpu i gadarnhau pryd y daethoch i mewn i’r Ardal Deithio Gyffredin ac am faint yr ydych wedi bod yno.

Teithwyr sy’n cyrraedd Cymru o wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr goch

O 15 Chwefror ymlaen ni allwch deithio'n uniongyrchol i Gymru os ydych wedi ymweld neu basio drwy wlad lle mae teithio i'r DU wedi'i wahardd yn ystod y 10 diwrnod diwethaf. Gelwir y gwledydd gwaharddedig hyn yn wledydd sydd ar y 'rhestr goch' (gwledydd lle mae mathau newydd o amrywiolion covid wedi'u canfod). 

Yr unig ffordd o ddod i Gymru o wlad ar y rhestr goch yw drwy borth mynediad dynodedig yn Lloegr neu’r Alban, gan ynysu am 10 diwrnod mewn gwesty cwarantin cyfagos. Nid oes porth mynediad dynodedig o gwbl yng Nghymru.  

Bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • Rhoi manylion am eich taith a'ch manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr. (Gellir gwneud hyn yn electronig cyn cyrraedd Cymru ac efallai y gofynnir i chi gyflwyno'r manylion hyn pan fyddwch yn cyrraedd.)
 • Cael tystiolaeth o brawf coronafeirws (COVID-19) negatif a gymerwyd o fewn 72 awr i adael (Prawf Cyn Gadael – PDT)
 • Cadw cwarantîn am 10 diwrnod mewn gwesty cwarantîn a reolir. 
 • Cymrydpbrawf coronafeirws (COVID-19) ar neu cyn diwrnod 2 ac ar neu ar ôl diwrnod 8 y cwarantîn (pawb 5 oed a hŷn).

Rhaid archebu'r gwesty cwarantin a'r profion ymlaen llaw cyn cyrraedd drwy safle archebu'r DU.

Ni fyddwch yn gallu teithio i Gymru nes eich bod wedi cwblhau’r cwarantîn.

Mae hyn yn berthnasol i bob teithiwr sy’n bwriadu teithio i Gymru. 

Os ydych chi’n cyrraedd o ran arall o’r DU ar ôl bod mewn gwlad neu diriogaeth rhestr goch yn y 10 diwrnod diwethaf, nid oes angen ichi gyflwyno ffurflen lleoli teithiwr pan fyddwch yn cyrraedd Cymru gan y byddwch eisoes wedi cyflwyno un wrth gyrraedd y DU.

Os yw eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt yn newid pan fyddwch mewn cwarantîn wedi ei reoli yng Nghymru, rhaid ichi ddiweddaru’r wybodaeth hon drwy  gyflwyno ffurflen lleoli teithiwr newydd.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wlad sydd ar y rhestr oren

Mae gwledydd a thiriogaethau rhestr oren yn llefydd nad ydynt yn yr Ardal Deithio Gyffredin nac ar y rhestr o wledydd goch.

Os byddwch yn dod i Gymru o  wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren (unrhyw wlad neu diriogaeth y tu allan i'r DU nad yw ar y rhestr goch isod) neu os ydych wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren ar unrhyw adeg yn ystod y 10 diwrnod cyn dod i Gymru:

 • Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithiwr  
  (Gellir gwneud hyn yn electronig cyn cyrraedd Cymru ac os felly mae 'n bosibl y gofynnir ichi gyflwyno'r manylion hyn yn eich man cyrraedd.)
 • Rhaid i chi gael tystiolaeth o brawf coronafeirws (COVID-19) negatif ar gyfer pob teithiwr sy'n 11 oed neu'n hŷn, o fewn y 72 awr cyn dechrau ar eich taith (Profion Cyn Teithio)
 • Rhaid i chi archebu pecyn profion teithio ar gyfer pob teithiwr 5 oed ac yn hŷn i gael prawf COVID-19 ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 ar ôl i chi gyrraedd
 • Bydd angen ichi ynysu am hyd at 10 diwrnod

Mae hyn yn berthnasol i ymwelwyr ac i drigolion y DU.

Os byddwch yn cyrraedd o rywle arall yn y DU ar ôl bod mewn gwlad sydd ar y rhestr oren yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, nid oes gofyn chi gyflwyno ffurflen lleoli teithiwr arall pan fyddwch yn cyrraedd Cymru gan y bydd hon eisoes wedi'i chyflwyno cyn ichi gyrraedd y DU.

Os bydd eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt yn newid tra byddwch yng Nghymru, rhaid ichi ddiweddaru'r wybodaeth hon yn ôl y gofyn.

Mae rhai eithriadau i’r gofynion i ddarparu manylion teithio a/neu i ynysu ar gyfer categorïau penodol o bobl (gweler isod).

Am ba hyd y bydd rhaid ichi ynysu

Nodwch: Yn y canllawiau hyn, dylech ystyried y cyfeiriad y cyfnod ynysu o 10 diwrnod fel y cyfnod y bydd angen ichi ynysu yn dibynnu ar eich amgylchiadau penodol chi. 

Os byddwch yn cyrraedd Cymru yn syth o wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren, bydd angen ichi ynysu am gyfnod o 10 diwrnod wedi ichi gyrraedd Cymru.

Os ydych chi’n teithio i Gymru o du fewn i’r Ardal Deithio Gyffredin, ond wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr OREN neu deithio drwy un o’r mannau hyn yn y 10 diwrnod cyn ichi gyrraedd Cymru, bydd rhaid ichi ynysu yng Nghymru am weddill y cyfnod o 10 diwrnod.

Mae’r cyfnod ynysu’n dechrau ar y diwrnod ar ôl y gwnaethoch adael y wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren a daw i ben am 23:59 ar y 10fed diwrnod o’r dyddiad hwnnw.

Er enghraifft, os gwnaethoch adael gwlad sydd ar y rhestr oren ar y 5ed o’r mis bydd eich cyfnod ynysu yn dod i ben am 23:59 ar y 15fed. Byddwch yn cael mynd allan ar y 16eg.

Er enghraifft, os gwnaethoch adael gwlad sydd ar y rhestr oren ar y 8fed o’r mis ac yna wedi teithio o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin cyn cyrraedd Cymru ar yr 11eg fe fyddai’n rhaid ichi ynysu yng Nghymru wedi ichi gyrraedd ar yr 11eg tan 23:59 ar y 15fed. Byddwch yn cael mynd allan ar y 19eg.

Nid yw profion negatif yn osgoi nac yn lleihau’r cyfnod ynysu. Nid yw profion a gynhaliwyd dramor i ddiwallu gofynion gwledydd eraill yn osgoi nac yn lleihau’r cyfnod ynysu sy’n ofynnol pan fyddwch yn cyrraedd Cymru. Mae hyn yn cynnwys yr angen i gael prawf negatif o fewn 72 awr cyn gadael.

Nid oes Cynllun Prawf i'w Ryddhau yng Nghymru felly nid yw profion negyddol a gymerir yn Lloegr yn ffordd o osgoi neu leihau'r cyfnod ynysu sy'n ofynnol yng Nghymru.

Ymweliad byr – os oes rhaid ichi ynysu a’ch bod yn aros yng Nghymru am gyfnod llai na 10 diwrnod, mae’n rhaid ichi aros yn eich lleoliad ynysu am y cyfnod cyfan.

Gall y cyfnod ynysu newid yn dibynnu ar ganlyniadau eich profion ar ôl cyrraedd a gynhelir ar Ddiwrnod 2 a Diwrnod 8.

Mae’r canllawiau hyn yn esbonio beth y mae’n rhaid ichi ei wneud pan fyddwch yn ynysu.

Teithwyr sy’n cyrraedd Cymru o wlad sydd ar y rhestr werdd

Os ydych yn cyrraedd Cymru o wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr werdd ac nad ydych wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren ar unrhyw adeg yn y 10 diwrnod cyn cyrraedd Cymru:

Bydd angen ichi wneud y canlynol:

 • Rhoi manylion eich taith a’ch manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr
  (Gellir gwneud hyn yn electronig cyn cyrraedd Cymru ac efallai y gofynnir ichi ddangos y manylion hyn pan fyddwch yn cyrraedd)
 • Rhoi tystiolaeth o brawf coronafeirws (COVID-19) negatif ar gyfer pob teithiwr sy’n 11 oed neu'n hŷn, a hwnnw wedi’i gymryd ddim mwy na 72 awr cyn gadael (Prawf Cyn Gadael)
 • Cael prawf coronafeirws (COVID-19) ar ddiwrnod 2 neu cyn hynny, (pawb sy’n 5 oed neu’n hŷn)

Rhaid archebu'r cwarantin wedi’i reoli a'r profion cyn cyrraedd, drwy safle archebu'r DU.

Mae hyn yn berthnasol i bob teithiwr sy'n bwriadu teithio i Gymru.

Mae rhai categorïau penodol o bobl yn esempt rhag rhai o’r gofynion teithio penodol (gweler isod).

Gwledydd a thiriogaethau sydd ar y rhestrau coch, oren a gwyrdd

Gallai’r rhestrau hyn newid, wrth i wledydd a thiriogaethau gael eu hychwanegu neu tynnu oddi ar y rhestr yn dilyn penderfyniadau gan Weinidogion Cymru ynglŷn â’r peryglon posibl i iechyd teithwyr sy’n cyrraedd o’r mannau hynny.

Dylech edrych ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau cyn cychwyn ar eich taith a chyn dychwelyd.

Y rhestr goch o wledydd a thiriogaethau

 • Affganistan: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.  
 • Angola
 • Ariannin     
 • Bangladesh     
 • Bahrain: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.  
 • Bolivia     
 • Botswana     
 • Brasil      
 • Burundi     
 • Cape Verde     
 • Chile     
 • Colombia     
 • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)     
 • Costa Rica: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.  
 • De Affrica      
 • Ecuador  
 • Egypt: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.    
 • Yr Emiradau Arabaidd Unedig     
 • Eswatini     
 • Ethiopia     
 • Guiana Ffrengig     
 • Guyana     
 • India     
 • Kenya     
 • Lesotho    
 • Malawi     
 • Maldives: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mercher 12 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.
 • Mozambique    
 • Namibia     
 • Nepal: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mercher 12 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.
 • Oman     
 • Pacistan     
 • Panama     
 • Paraguay     
 • Periw     
 • Qatar     
 • Rwanda     
 • Seychelles     
 • Somalia 
 • Sri Lanka: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.      
 • Sudan: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.  
 • Suriname     
 • Tanzania  
 • Trinidad a Tobago: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.   
 • Twrci: wedi’i symud i’r rhestr goch am 4am ddydd Mercher 12 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.
 • Uruguay     
 • Venezuela     
 • Ynysoedd Philippines     
 • Zambia     
 • Zimbabwe

Y rhestr oren o wledydd a thiriogaethau

 • Affganistan: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.      
 • Akrotiri a Dhekelia    
 • Yr Aifft     
 • Albania     
 • Algeria     
 • Yr Almaen     
 • Andorra     
 • Anguilla     
 • Antigua a Barbuda     
 • Armenia     
 • Aruba    
 • Awstralia: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Awstria     
 • Azerbaijan     
 • Y Bahamas     
 • Bahrain: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.       
 • Barbados     
 • Belarus     
 • Belize     
 • Benin     
 • Bermuda     
 • Bhutan     
 • Bonaire, Sint Eustatius a Saba     
 • Bosnia a Herzegovina     
 • Brunei: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Burkina Faso     
 • Bwlgaria     
 • Caledonia Newydd    
 • Cambodia     
 • Cameroon     
 • Canada     
 • Chad     
 • Ciwba     
 • Comoros     
 • Congo     
 • Costa Rica: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.       
 • Côte d’Ivoire     
 • Croatia     
 • Curaçao     
 • Cyprus     
 • De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • De Korea     
 • De Sudan     
 • Denmarc     
 • Djibouti     
 • Dominica     
 • Yr Eidal     
 • El Salvador     
 • Eritrea     
 • Estonia     
 • Ffiji     
 • Y Ffindir     
 • Ffrainc     
 • Fietnam     
 • Gabon     
 • Y Gambia     
 • Georgia    
 • Ghana    
 • Gibraltar: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Gogledd Korea     
 • Gogledd Macedonia     
 • Gorllewin Sahara     
 • Grenada     
 • Guadeloupe     
 • Guatemala     
 • Guinea     
 • Guinea Gyhydeddol     
 • Guinea-Bissau    
 • Gweriniaeth Canolbarth Affrica     
 • Gweriniaeth Dominica     
 • Gwlad Belg     
 • Gwlad Groeg (gan gynnwys yr ynysoedd)
 • Gwlad yr Iâ: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren
 • Gwlad yr Iorddonen     
 • Gwlad Pwyl      
 • Gwlad Thai     
 • Haiti     
 • Honduras     
 • Hong Kong     
 • Hwngari     
 • Indonesia    
 • Irac     
 • Iran     
 • Yr Iseldiroedd     
 • Israel a Jerwsalem: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Jamaica     
 • Japan     
 • Kazakhstan     
 • Kiribati     
 • Kosovo     
 • Kuwait     
 • Kyrgyzstan     
 • Laos     
 • Latfia     
 • Libanus     
 • Liberia     
 • Libya     
 • Liechtenstein     
 • Lithwania     
 • Lwcsembwrg     
 • Macao     
 • Madagascar     
 • Malaysia     
 • Mali     
 • Malta     
 • Martinique     
 • Mauritania     
 • Mauritius     
 • Mayotte     
 • Mecsico     
 • Micronesia     
 • Moldofa     
 • Monaco     
 • Mongolia     
 • Montenegro     
 • Montserrat     
 • Morocco     
 • Myanmar (Burma)     
 • Nauru     
 • Nicaragua     
 • Niger     
 • Nigeria     
 • Norwy     
 • Palau     
 • Papua Guinea Newydd    
 • Polynesia Ffrengig     
 • Portiwgal (gan gynnwys Açores a Madeira): Yn ddarostyngedig i'r rheoliadau'n cael eu gwneud, bydd Portiwgal yn cael ei graddio'n oren o 04:00 ddydd Mawrth 8 Mehefin felly bydd rhaid i deithwyr sy'n dychwelyd ynysu am 10 diwrnod a chymryd dau brawf PCR ar ddiwrnod 2 ac 8.
 • Réunion     
 • Romania     
 • Rwsia     
 • Samoa     
 • San Marino     
 • Sao Tome a Principe     
 • Saudi Arabia     
 • Sbaen (gan gynnwys Ynysoedd Baleares a’r Ynysoedd Dedwydd      
 • Seland Newydd: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Senegal    
 • Serbia     
 • Sierra Leone     
 • Singapore: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Slofacia     
 • Slofenia     
 • Sri Lanka: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.       
 • St Helena, Ascension a Tristan da Cunha: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • St Kitts a Nevis     
 • St Lucia     
 • St Martin a St Barthélemy     
 • St Vincent a’r Grenadines    
 • Sudan: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.       
 • Sweden     
 • Y Swistir     
 • Syria    
 • Taiwan     
 • Tajikistan     
 • Timor-Leste     
 • Tiriogaeth Brydeinig yr Antarctig     
 • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India    
 • Tiriogaethau Meddianedig Palesteina     
 • Togo     
 • Tonga     
 • Trinidad a Tobago: wedi’i symud i'r rhestr goch am 4am ddydd Mawrth 8 Mehefin. Os byddwch yn cyrraedd Cymru ar ôl hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr goch.   
 • Tsieina     
 • Tunisia     
 • Turkmenistan     
 • Tuvalu     
 • Uganda     
 • Unol Daleithiau America     
 • Uzbekistan     
 • Vanuatu     
 • Wallis a Futuna     
 • Wcrain     
 • Y Weriniaeth Tsiec (Tsiecia)     
 • Yemen     
 • Ynysoedd Cayman     
 • Ynysoedd Cook     
 • Ynysoedd Falkland: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren
 • Ynysoedd Ffaro: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am ddydd Llun 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dyllech ddilyn rheolau'r rhestr oren
 • Yr Ynys Las     
 • Ynysoedd Marshall      
 • Ynysoedd Pitcairn, Henderson, Ducie ac Oeno     
 • Ynysoedd Prydeinig y Wyryf
 • Ynysoedd Solomon     
 • Ynysoedd Turks a Caicos     

Nid yw'r rhestr oren yn hollgynhwysol.  Os nad yw gwlad neu diriogaeth ar y rhestr hon, ni ddylech dybio ei bod yn wlad neu'n diriogaeth sydd ar y rhestr werdd neu’r rhestr goch.

Dim ond os ydynt yn ymddangos ar y rhestr werdd neu goch y mae gwledydd a thiriogaethau yn wyrdd neu'n goch.

Y rhestr werdd o wledydd a thiriogaethau

 • Awstralia: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Brunei: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Gibraltar: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Gwlad yr Iâ: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Israel a Jerwsalem: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Portiwgal (gan gynnwys Açores a Madeira): Yn ddarostyngedig i'r rheoliadau'n cael eu gwneud, bydd Portiwgal yn cael ei graddio'n oren o 04:00 ddydd Mawrth 8 Mehefin felly bydd rhaid i deithwyr sy'n dychwelyd ynysu am 10 diwrnod a chymryd dau brawf PCR ar ddiwrnod 2 ac 8.
 • Seland Newydd: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Singapore: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • St Helena, Ascension a Tristan da Cunha: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Ynysoedd Falkland: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.
 • Ynysoedd Ffaro: bydd yn cael ei symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd am 6am 17 Mai. Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn hynny, dylech ddilyn rheolau'r rhestr oren.

Diweddariadau i'r rhestrau coch, oren a gwyrdd

Mae Gweinidogion Cymru yn adolygu’r rhestr o’r gwledydd a’r tiriogaethau sydd ar y rhestrau coch, oren a gwyrdd yn gyson. Er enghraifft, os bydd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn gwaethygu mewn gwlad neu diriogaeth, mae’n bosibl y byddwn yn ailgyflwyno gofynion ynysu.

Teithwyr sy’n mynd dramor o Gymru

Bydd teithio rhyngwladol yn ailddechrau o ddydd Llun 17 Mai. Cyn ichi deithio rhaid ichi ymgyfarwyddo â’r gofynion i ymwelwyr ar gyfer y wlad rydych yn bwriadu teithio iddi. Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau ar waith, gan gynnwys tystiolaeth eich bod wedi eich brechu, profion, cwarantin a’ch rhesymau dros fynd i’r wlad.

Mae’r Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu (FCDO) yn darparu canllawiau cyffredinol i Brydeinwyr sy’n teithio dramor (ar GOV.UK) yn ystod pandemig y coronafeirws, os yw’r gyfraith yn caniatáu iddynt deithio o dan gyfyngiadau COVID-19 cyfredol Cymru neu’r DU.

Mae FCDO hefyd yn darparu cyngor teithio i bobl sy’n teithio dramor, gan gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y coronafeirws, diogelwch, gofynion mynediad a rhybuddion teithio. Mae hyn yn cynnwys cyngor a gwybodaeth ynghylch gofynion mynediad megis profion Covid ac ynysu ar gyfer gwledydd rydych yn bwriadu ymweld â hwy (ar GOV.UK).

Mae cyngor teithio FCDO ynghylch mynd i wlad yn seiliedig ar y risgiau i’r teithiwr tra bydd yn y wlad honno, sy’n wahanol i’r risgiau o gludo’r haint i Gymru neu’r DU gan deithwyr sy’n dychwelyd.

Cofiwch y bydd y gofynion ar gyfer teithio allan yn wahanol i’r gofynion ar gyfer teithio i mewn ac y gall y ddau newid ar fyr rybudd. Fe’ch cynghorir i ddarllen y canllawiau diweddaraf cyn teithio.

Os ydych chi wedi teithio o wlad ‘rhestr oren’ neu ‘rhestr goch’ (sy’n golygu bod gennych hawl i ddod i mewn i Gymru) am ymweliad byr ac yn gorfod ynysu tra rydych chi yma, cewch adael eich lleoliad ynysu i ddychwelyd i’r wlad honno.

O ddydd Llun 24 Mai, bydd tystysgrif sy’n nodi statws brechu ar gael i bobl yng Nghymru sydd wedi cael dau ddos o’r brechlyn ac yn teithio i wlad sy’n gofyn am dystiolaeth o’r brechlyn covid.

Mae angen dangos eich bod wedi cael prawf negatif cyn teithio. Ni chaiff y rhain fod yn brofion y GIG. Mae’n rhaid ichi archebu a thalu am brawf gan ddarparwr preifat (ar GOV.UK).

Arosiadau tramwy mewn gwledydd sydd ar y rhestr goch neu’r rhestr oren

Pan fyddwch yn cyrraedd Cymru bydd angen ichi ddilyn y rheolau ar gyfer y wlad neu'r diriogaeth risg uchaf yr ydych wedi bod ynddi neu wedi pasio drwyddi yn ystod y 10 diwrnod blaenorol. Gall hynny gynnwys arosiadau tramwy.

Mae arhosiad tramwy yn golygu bod teithwyr yn cael dod i mewn ac allan o’r un rhan o’r cerbyd y maent yn teithio ynddo. Gall fod yn berthnasol i longau, trenau neu awyrennau. Dylai eich tocyn ddangos a yw arhosiad yn arhosiad tramwy.

Gallai'r rheolau ar gyfer gwlad neu diriogaeth y byddwch yn gwneud arhosiad tramwy ynddynt fod yn berthnasol:

 • os bydd teithwyr newydd yn ymuno â’r daith ac yn gallu cymysgu â chi
 • os byddwch chi neu deithwyr eraill yn gadael y cerbyd yr ydych yn teithio ynddo, yn cymysgu gyda phobl eraill, ac yna’n ailymuno â’r daith

Ni fyddai arhosiad tramwy yn effeithio ar yr hyn y mae'n rhaid ichi ei wneud wrth gyrraedd Cymru:

 • os na wnaeth unrhyw deithwyr newydd, sy’n gallu cymysgu â chi, ymuno â’r daith
 • os na wnaeth neb adael y cerbyd a chymysgu â phobl y tu allan
 • os gadawodd teithwyr a pheidio â dod yn ôl

Cerbydau neu goetsys preifat sy'n teithio drwy wledydd a thiriogaethau sydd ar y rhestr oren neu’r rhestr goch

Os byddwch yn teithio mewn cerbyd preifat drwy wlad neu diriogaeth ar y rhestr oren ac yn cyrraedd Cymru, bydd yn ofynnol ichi ynysu, hyd yn oed os na wnaethoch stopio a mynd allan o'r cerbyd yn ystod y daith honno.

Mae angen ichi gofnodi'r gwledydd a'r tiriogaethau rydych chi'n gyrru drwyddynt ar eich ffurflen lleoli teithwyr.

Os byddwch yn teithio mewn cerbyd preifat drwy wlad neu diriogaeth ar y rhestr goch, ni chaniateir ichi ddod i mewn i Gymru. Rhaid ichi ynysu am 10 diwrnod mewn gwesty cwarantin wedi’i reoli yn Lloegr cyn y cewch gwblhau eich taith.

Categorïau o bobl sy’n esempt neu sydd wedi’u heithrio rhag gofynion teithio penodol

Mae rhai pobl sy'n teithio at ddibenion gwaith wedi eu heithrio rhag gofynion teithio penodol.

Un o egwyddorion allweddol y categorïau sectorol yw y dylai’r person fod yn teithio er mwyn gweithio yma yng Nghymru yn fuan ar ôl cyrraedd. Dylai person sydd wedi gweithio dramor fod yn gwneud yr un math o waith ar ôl dychwelyd i Gymru. Dylai’r person fod yn teithio at ddibenion gwaith yn unig ac nid at unrhyw ddibenion arall, fel dod adre am seibiant. Er enghraifft, caiff gweithiwr rig olew sydd wedi gweithio dramor ac yn dychwelyd i Gymru i weithio ei esgusodi rhag rhai neu’r cyfan o’r gofynion teithio. Ond byddai’n ofynnol i’r un person sy’n teithio i Gymru ar ddiwedd sifft i hunanynysu.

Y person sy’n datgan ar y ffurflen lleoli teithwyr ei fod yn esempt yn yr amgylchiadau penodol hynny sy’n gyfrifol am ddehongli’r categorïau sectorol. Gellir defnyddio dogfennau a ddarparwyd gan gyflogwr y person, neu’r cwmni y byddant yn gweithio iddo ar ôl cyrraedd Cymru, i gefnogi hyn.

Darllenwch fwy am eithriadau swydd i weld a ydyn nhw'n berthnasol i chi.

Pobl chwaraeon elît a staff cymorth

Mae athletwyr elît a’u staff cymorth, sy’n preswylio yn y DU fel arfer, yn gorfod ynysu ar ôl dychwelyd i Gymru yn dilyn hyfforddiant dramor, ond mae ganddynt hawl i adael y man ynysu i hyfforddi neu i gystadlu yn eu camp.

Mae rhaid i gystadleuwyr chwaraeon a staff cymorth sy’n dod i Gymru i gystadlu mewn digwyddiadau penodol ynysu ond maent yn cael gadael yr ynysu er mwyn hyfforddi neu gystadlu yn eu camp.

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt.

Dyma’r digwyddiadau chwaraeon penodol:

 1. i gymhwyso, neu
 2. fel rhan o’r broses ddethol, ar gyfer y Gemau Olympaidd, y Gemau Paralympaidd neu Gemau’r Gymanwlad.

Digwyddiadu chwaraeon penodol

 • Rasio ceffylau Aintree Grand
 • Rasio ceffylau Diwrnod Terfynol Pob Tywydd
 • Treialon Ceffylau Badminton
 • Betfair Hurdle Diwrnod rasio ceffylau
 • Gemau Rygbi Cynghrair Betfred
 • Billie Jean King Cwpan Chwarae gan BNP Paribas - Prydain Fawr v Mecsico
 • Sioe Geffylau Ryngwladol Bolesworth
 • Ffordd Focsio i Tokyo
 • British Athletics – Treial Olympaidd 20km Race Walk
 • Dressage Prydeinig - Keysoe International
 • Marchogaeth Prydain – Digwyddiadau Dresin Rhyngwladol
 • Digwyddiadau Llwybr Elit Prydain
 • British Para Athletics Sprint Meet
 • Cyfarfod Rhyngwladol Para Nofio Prydain
 • Cymhwyswyr cyfres Glasurol Gaeaf Sioeau Neidio Ceffylau Prydain
 • Uwch Gynghrair Speedway Prydain, Pencampwriaeth a Chynghrair Datblygu Cenedlaethol
 • Cyfarfod Rhyngwladol Nofio Prydain
 • Wreslo Prydain – Twrnament Gwahoddiadol y Cenhedloedd Cartref
 • Burnham Market International
 • Rhyfelwyr Cawell 120
 • Rhyfelwyr Cawell 121
 • Cyfres Tri Rhyfelwyr Cage
 • Rasio ceffylau Diwrnod Terfynol y Gyfres Her
 • Rasio ceffylau Cheltenham Ebrill
 • Rasio ceffylau Diwrnod Treial Clasurol a Jumps Finale
 • Rasio ceffylau Craven Cwrdd
 • Cyfres Cwrlo Ehangach Ewrop
 • Bwrdd Criced Cymru a Lloegr – T20 Blast
 • Bwrdd Criced Cymru a Lloegr – Tlws Fflint Rachael Heyhoe
 • Gemau Criced Rhyngwladol Bwrdd Criced Cymru a Lloegr
 • Cynghrair Pro Hoci Lloegr
 • Gemau Rygbi Clwb Proffesiynol Ewrop
 • Taith Ewropeaidd – Betfred British Masters
 • Pencampwriaeth Endurance y Byd FIA Prologue a Rownd 1 Silverstone
 • Gosodiadau Hoci Cynghrair FiH Pro
 • Pencampwriaeth y Byd Grand Prix FIM Speedway – Rownd Gymhwysol
 • Gemau Rhyngwladol y Gymdeithas Bêl-droed
 • GB Taekwondo Fight Night I – Taekwondo Rhyngwladol, Para Taekwondo a Digwyddiad Karate
 • GB Taekwondo Fight Night II – Taekwondo Rhyngwladol, Para Taekwondo a Digwyddiad Karate
 • Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Taekwondo Prydain Fawr
 • Rasio ceffylau Greenham
 • Gemau Undeb Rygbi PRO14 Guinness PRO14
 • Chwaraeon Hennessy – Gemau Pencampwriaeth Bocsio Rhyngwladol
 • Rasio ceffylau Cwpan Imperial
 • Bocsio Rhyngwladol - Dennis Hobson Promotions
 • Pencampwriaeth Bocsio Rhyngwladol – Hyrwyddiadau MTK
 • Pencampwriaeth Ryngwladol Bocsio – Hyrwyddiadau Queensberry
 • Rasio ceffylau Lincoln Handicap
 • LTA Loughborough Twrnament Tennis Cadair Olwyn Dan Do
 • Manceinion Squash Open 2021
 • Matchroom – Gemau Pencampwriaeth Bocsio
 • Matchroom - Pwll Cynghrair y Bencampwriaeth
 • Matchroom – Twrnament Snwcer Cynghrair y Bencampwriaeth
 • Matchroom – Pencampwriaeth Pŵl y Byd
 • Matchroom - Meistri Pŵl y Byd
 • Rasio ceffylau Canolbarth Lloegr
 • Digwyddiad Prawf Pentathlon Modern
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaeth GT Prydain a'r Gyfres Gymorth / Her Sbrint Porsche Prydain Fawr a'r Gyfres Gymorth
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaethau Kart Prydain
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaeth Ralicross Prydain a'r Bencampwriaeth Gymorth
 • Motorsport UK – Pencampwriaeth a Chyfres Gymorth Superkart Prydain
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaeth Car Teithiol Prydain a Chyfres Gymorth
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaeth Rasio Lorïau Prydain
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Gŵyl Hanesyddol Donington
 • Motorsport UK – Ferrari Challenge UK a Chymorth
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Prif Ddigwyddiad FIA 2021 a Chyfres Gymorth
 • Motorsport UK – GT World Challenge Cwpan Sbrint Ewrop a Chyfres Gymorth
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaeth Fformiwla 2 HSCC Penwythnos Ras Hanesyddol Meistr
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Cyfres Geir a Chymorth Meistr Hanesyddol F1 / Sports Cars
 • Digwyddiadau Cymhwyster Gemau Olympaidd, Paralympaidd a Gemau'r Gymanwlad
 • Cwpan y Byd Para Powerlifting
 • Corfforaeth Dartiau Proffesiynol - Taith Her
 • Corfforaeth Dartiau Proffesiynol - Taith Ddatblygu
 • Corfforaeth Dartiau Proffesiynol – Pencampwriaeth y Chwaraewyr
 • Corfforaeth Dartiau Proffesiynol - UK Open
 • Corfforaeth Dartiau Proffesiynol - Uwch Gynghrair Unibet
 • Sioe Ceffylau Frenhinol Windsor
 • Gemau Rhyngwladol Rygbi'r Undeb
 • Pencampwriaeth Betfred Rygbi'r Gynghrair
 • Cwpan Her Rygbi'r Gynghrair
 • Rasio ceffylau Cyfarfod Cenedlaethol yr Alban
 • Gemau Arena Triathlon Uwch Gynghrair Llundain
 • Yr Ŵyl ym maes rasio ceffylau Cheltenham
 • Cwpan y Cenhedloedd Beicio Trac
 • Pencampwriaeth Pêl-droed Ewropeaidd UEFA 2020
 • Cynghrair Pencampwyr UEFA a Gemau Cynghrair Europa UEFA
 • Vitality Big Half
 • Gwledydd Cwad Rygbi Cadeiriau Olwyn
 • Taith Bêl-droed Ryngwladol Gwahoddiadol i Fenywod (a gynhelir gan yr FA)
 • Taith Snwcer y Byd - Pencampwriaeth Betfred World (gan gynnwys cymhwyswyr)
 • Taith Snwcer y Byd - Gibraltar Agored
 • Taith Snwcer y Byd - Cyfres Pro Tour
 • Taith Snwcer y Byd - Pencampwriaeth Tour
 • Pencampwriaethau Badminton Agored Yonex All England
Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 158 KB.

Maint Ffeil 158 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.