Neidio i'r prif gynnwy

Roedd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 ("y Rheoliadau Teithio") yn cyflwyno gofynion penodol ar gyfer pobl sy'n dod i Gymru, i leihau'r risg o gludo heintiau i’r wlad.

Gall y gyfraith yng Nghymru fod yn wahanol i'r gyfraith sy'n berthnasol mewn rhannau eraill o'r DU. Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i unrhyw un sy'n cyrraedd Cymru ac sydd wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin(y DU, Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) yn ystod y 10 diwrnod cyn iddynt gyrraedd.

Mae'r Rheoliadau Teithio yn cael eu hadolygu’n ffurfiol bob 28 diwrnod. Ond mae'n bosibl y caiff newidiadau eu gwneud yn amlach, yn enwedig o ran tynnu gwledydd oddi ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt. Mae'n ddoeth edrych ar y sefyllfa ddiweddaraf cyn ymadael ar eich taith a chyn dychwelyd.

O 04:00 ddydd Llun 18 Ionawr, mae’r holl wledydd a thiriogaethau esempt (coridorau teithio) wedi’u hatal. Bydd rhaid i unrhyw un sy’n cyrraedd Cymru o’r tu allan i’r Ardal Deithio Gyffredin ar ôl 4am ddydd Llun 18 Ionawr ynysu am 10 diwrnod.

O 15 Chwefror 2021, nid oes modd i deithwyr sydd wedi bod mewn gwledydd ar y ‘rhestr goch’ ddod yn uniongyrchol i Gymru.

O 15 Chwefror 2021, nid oes modd i deithwyr sydd wedi bod mewn gwledydd ar y rhestr goch ddod yn uniongyrchol i Gymru.

Y cefndir

Cafodd y Rheoliadau Teithio eu cyflwyno ar 8 Mehefin 2020 ac roeddent yn ei gwneud yn ofynnol i bobl sy'n cyrraedd Cymru ar ôl bod mewn gwlad y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin (y DU, Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw), ar unrhyw adeg yn ystod y 10 diwrnod cyn iddynt gyrraedd, i ynysu am hyd at 10 diwrnod, yn amodol ar nifer o eithriadau.

Mae'r Rheoliadau Teithio wedi'u diwygio sawl gwaith, a hynny’n fwyaf arbennig er mwyn cyflwyno eithriadau i'r coridor teithio ar gyfer pobl sy'n teithio o rai gwledydd a thiriogaethau. Mae'r rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt yn nodi'r gwledydd hynny nad oes angen i bobl sy'n cyrraedd Cymru ar ôl ymweld â nhw ynysu.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o fannau eraill yn y Deyrnas Unedig

Os byddwch yn cyrraedd Cymru o rywle arall yn y Deyrnas Unedig (Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon) ac nad ydych wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin (Iwerddon, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel) yn ystod y 10 diwrnod cyn dod i Gymru, ni fydd angen ichi ddarparu ffurflen lleoli teithwyr i roi manylion eich siwrnai na’ch manylion cyswllt ac ni fydd angen ichi ynysu.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o’r Ardal Deithio Gyffredin

Os byddwch yn cyrraedd Cymru o Weriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw ac nad ydych wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin yn y 10 diwrnod cyn dod i Gymru, ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na’ch  manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr, ac ni fydd angen ichi ynysu.

Gallwch ddangos manylion taith ddiweddar i’r Ardal Deithio Gyffredin, er enghraifft cerdyn byrddio neu fanylion y daith, i'ch helpu i gadarnhau pryd y daethoch i mewn i’r Ardal Deithio Gyffredin ac am faint yr ydych wedi bod yno.

Teithwyr sy’n cyrraedd Cymru o wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr goch

O 15 Chwefror ymlaen ni allwch deithio'n uniongyrchol i Gymru os ydych wedi ymweld neu basio drwy wlad lle mae teithio i'r DU wedi'i wahardd yn ystod y 10 diwrnod diwethaf. Gelwir y gwledydd gwaharddedig hyn yn wledydd sydd ar y 'rhestr goch' (gwledydd lle mae mathau newydd o amrywiolion covid wedi'u canfod). 

Yr unig ffordd o ddod i Gymru o wlad ar y rhestr goch yw drwy borth mynediad dynodedig yn Lloegr neu’r Alban, gan ynysu am 10 diwrnod mewn gwesty cwarantin cyfagos. Nid oes porth mynediad dynodedig o gwbl yng Nghymru.  

Bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • Rhoi manylion am eich taith a'ch manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr. (Gellir gwneud hyn yn electronig cyn cyrraedd Cymru ac efallai y gofynnir i chi gyflwyno'r manylion hyn pan fyddwch yn cyrraedd.)
 • Cael tystiolaeth o brawf coronafeirws (COVID-19) negatif a gymerwyd o fewn 72 awr i adael (Prawf Cyn Gadael – PDT)
 • Cadw cwarantîn am 10 diwrnod mewn gwesty cwarantîn a reolir. 
 • Cymrydpbrawf coronafeirws (COVID-19) ar neu cyn diwrnod 2 ac ar neu ar ôl diwrnod 8 y cwarantîn (pawb 5 oed a hŷn).

Rhaid archebu'r gwesty cwarantin a'r profion ymlaen llaw cyn cyrraedd drwy safle archebu'r DU.

Ni fyddwch yn gallu teithio i Gymru nes eich bod wedi cwblhau’r cwarantîn.

Mae hyn yn berthnasol i bob teithiwr sy’n bwriadu teithio i Gymru. 

Os ydych chi’n cyrraedd o ran arall o’r DU ar ôl bod mewn gwlad neu diriogaeth rhestr goch yn y 10 diwrnod diwethaf, nid oes angen ichi gyflwyno ffurflen lleoli teithiwr pan fyddwch yn cyrraedd Cymru gan y byddwch eisoes wedi cyflwyno un wrth gyrraedd y DU.

Os yw eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt yn newid pan fyddwch mewn cwarantîn wedi ei reoli yng Nghymru, rhaid ichi ddiweddaru’r wybodaeth hon drwy  gyflwyno ffurflen lleoli teithiwr newydd.

Mae rhai eithriadau i’r gofynion i ddarparu manylion teithio a/neu i ynysu ar gyfer categorïau penodol o bobl.

Y rhestr goch o wledydd a thiriogaethau

Y rhestr goch

Newidiadau sydd i ddod i’r rhestr goch

Affganistan

 

Yr Aifft

 

Angola

 

Ariannin     

    

Bahrain

 

Bangladesh 

 

Bolivia     

    

Botswana     

    

Brasil      

  

Burundi     

    

Cape Verde     

 

Chile     

  

Colombia     

    

Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)     

 

Costa Rica

 

Cuba

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr goch.

De Affrica      

 

Ecuador   

  

Yr Emiradau Arabaidd Unedig     

 

Eritrea

 

Eswatini    

  

Ethiopia     

  

Guiana Ffrengig     

 

Guyana 

 

Gweriniaeth Dominica

 

Haiti

 

India     

  

Indonesia

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr goch.

Kenya     

    

Lesotho    

 

Malawi     

  

Maldives

 

Mongolia

 

Mozambique    

   

Myanmar

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr goch.

Namibia     

    

Nepal

 

Oman     

  

Pacistan     

 

Panama     

  

Paraguay     

  

Periw     

  

Qatar     

    

Rwanda     

     

Seychelles     

     

Somalia 

 

Sierra Leone

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr goch.

Sri Lanka

 

Sudan

 

Suriname     

     

Tanzania  

 

Trinidad a Tobago

 

Tunisia

 

Twrci

 

Uganda

 

Uruguay     

  

Venezuela    

    

Ynysoedd Philippines     

 

Zambia     

  

Zimbabwe

 

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wlad sydd ar y rhestr oren

Mae gwledydd a thiriogaethau rhestr oren yn llefydd nad ydynt yn yr Ardal Deithio Gyffredin nac ar y rhestr o wledydd goch.

Mae beth sydd angen i chi wneud cyn ac ar ôl i chi deithio yn dibynnu os ydych wedi eich brechu yn llawn o fewn rhaglen frechu'r DU:

 • rheolau rhestr oren os ydych wedi eich brechu yn llawn
 • rheolau rhestr oren os nad ydych wedi eich brechu yn llawn

Rheolau rhestr oren os ydych wedi eich brechu yn llawn

Mae hyn yn berthnasol os ydych wedi eich brechu'n llawn o dan raglen frechu'r DU, yn cymryd rhan mewn treialon clinigol brechlyn COVID-19 a gymeradwywyd ac yn breswylydd yn y DU. Mae’r un rheolau’n berthnasol i bob plentyn o dan 18 oed. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych yn breswylydd Tiriogaethau Tramor Prydeinig sydd wedi eu brechu o dan raglen frechu a gefnogwyd yn uniongyrchol gan Lywodraeth y DU.

Mae wedi eich brechu yn llawn yn golygu eich bod wedi cael eich dos olaf o frechlyn a gymeradwywyd o leiaf 14 diwrnod llawn cyn y dyddiad yr ydych yn cyrraedd Cymru.  Nid yw'r diwrnod yr ydych yn cael eich dos olaf o'r brechlyn yn cyfri fel un o'r 14 diwrnod.

Mae rhaglen frechu dramor y DU yn gymwys i’r canlynol:

 • preswylwyr y Tiriogaethau Tramor Prydeinig, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw gyda Llywodraeth y DU, a’u dibynyddion o dan 18 oed
 • gweision y goron, contractwyr Llywodraeth y DU neu aelodau eraill o bersonél wedi eu penodi neu eu lleoli dramor o dan raglen frechu COVID-19 staff y Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu (FCDO), a’u dibynyddion
 • personél milwrol neu sifil, contractwyr Llywodraeth y DU a’u dibynyddion ar benodiad milwrol dramor, gan gynnwys y Tiriogaethau Tramor Prydeinig, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, o dan y cynllun brechu a ddarperir neu a gymeradwyir gan Wasanaeth Meddygol Amddiffyn y DU

Os gwnaethoch gyrraedd Cymru cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf mae'n rhaid i chi barhau mewn cwarantîn am 10 diwrnod a chael prawf COVID-19 ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.

Os gwnaethoch gyrraedd Cymru ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf, mae'r canlynol yn berthnasol i drigolion y DU sydd wedi eu brechu'n llawn gyda brechlyn y GIG dros 14 diwrnod yn ôl (gan gynnwys pobl sy'n gweithio dramor ac sydd wedi cael brechlyn y GIG) a phlant o dan 18 oed:

Bydd angen i chi:

 • ddatgan eich bod wedi eich brechu yn llawn ar eich ffurflen lleoli teithwyr (neu eich bod ar dreial clinigol a gymeradwywyd yn ffurfiol yn y DU ar gyfer brechlyn COVID-19, neu dan 18 oed ac yn breswylydd y DU)
 • ddangos prawf o'ch statws brechu i'ch cludwr (fferi, cwmni hedfan neu drên) pan fyddwch yn teithio

Mae pàs COVID y GIG ar gael yn ddigidol i bobl yng Nghymru sydd wedi cael dau ddos o frechlyn ac sydd angen teithio i wlad sy’n gofyn am brawf eich bod wedi cael eich brechu.

Gallwch ffonio 0300 303 5667 i ofyn am bàs COVID ar gyfer teithio rhyngwladol os na allwch ddefnyddio pàs COVID digidol y GIG neu os ydych am gael tystysgrif ddwyieithog.

Nodwch: os yw manylion eich pasbort a manylion eich Pàs COVID y GIG yn wahanol, efallai bydd angen i chi gario tystiolaeth i esbonio'r rheswm pam nad ydynt yr un peth.

Rheolau i blant a phobl ifanc

Oedran

Cwarantîn

Angen prawf cyn teithio i Gymru

Angen prawf diwrnod 2 ar ôl cyrraedd

4 ac iau

na

na

na

5 i 10

na

na

oes

11 i 18

na

oes

oes

Mae Llywodraeth y DU yn gweithio gyda llywodraethau Tiriogaethau Tramor i gytuno pa ffurf ddylai'r prawf brechu gymryd.

Rheolau’r rhestr oren os nad ydych wedi eich brechu yn llawn

Os byddwch yn dod i Gymru o wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren (unrhyw wlad neu diriogaeth y tu allan i'r DU nad yw ar y rhestr goch isod) neu os ydych wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren ar unrhyw adeg yn ystod y 10 diwrnod cyn dod i Gymru:

 • Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithiwr  
  (Gellir gwneud hyn yn electronig cyn cyrraedd Cymru ac os felly mae 'n bosibl y gofynnir ichi gyflwyno'r manylion hyn yn eich man cyrraedd.)
 • Rhaid i chi gael tystiolaeth o brawf coronafeirws (COVID-19) negatif ar gyfer pob teithiwr sy'n 11 oed neu'n hŷn, o fewn y 72 awr cyn dechrau ar eich taith (Profion Cyn Teithio)
 • Rhaid i chi archebu pecyn profion teithio ar gyfer pob teithiwr 5 oed ac yn hŷn i gael prawf COVID-19 ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 ar ôl i chi gyrraedd
 • Bydd angen ichi ynysu am hyd at 10 diwrnod. Nid oes angen i blant (o dan 18 oed) sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr oren (ac eithrio Ffrainc) hunanynysu, hyd yn oed os oes rhaid i’w rhieni wneud hynny.

Mae hyn yn berthnasol i ymwelwyr ac i drigolion y DU.

Os byddwch yn cyrraedd o rywle arall yn y DU ar ôl bod mewn gwlad sydd ar y rhestr oren yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, nid oes gofyn chi gyflwyno ffurflen lleoli teithiwr arall pan fyddwch yn cyrraedd Cymru gan y bydd hon eisoes wedi'i chyflwyno cyn ichi gyrraedd y DU.

Os bydd eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt yn newid tra byddwch yng Nghymru, rhaid ichi ddiweddaru’r wybodaeth hon yn ôl y gofyn drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr newydd (ar GOV.UK). .

Mae rhai eithriadau i’r gofynion i ddarparu manylion teithio a/neu i ynysu ar gyfer categorïau penodol o bobl.

Teithwyr sy’n cyrraedd o Ffrainc

O 4am ddydd Mawrth 20 Gorffennaf, rhaid i bob teithiwr, waeth beth fo'i statws brechu neu ei oedran, ddilyn y gofynion ar gyfer teithwyr heb eu brechu a amlinellir uchod gan gynnwys hunanynysu am 10 diwrnod a chymryd profion ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.

Y rhestr oren o wledydd a thiriogaethau
Y rhestr oren

Newidiadau sydd i ddod i’r rhestr oren

Akrotiri a Dhekelia    

 

Albania     

    

Algeria     

    

Yr Almaen     

 

Andorra     

    

Armenia     

  

Aruba    

   

Awstria     

  

Azerbaijan     

     

Y Bahamas     

 

Belarus     

  

Belize     

  

Benin     

  

Bhutan     

    

Bonaire, Sint Eustatius a Saba     

 

Bosnia a Herzegovina     

 

Burkina Faso     

 

Bwlgaria     

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Caledonia Newydd    

 

Cambodia     

  

Cameroon     

  

Canada     

    

Chad     

  

Comoros     

    

Congo     

    

Côte d’Ivoire     

 

Croatia     

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Cuba     

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr goch.

Curaçao     

    

Cyprus     

    

De Korea     

 

De Sudan     

 

Denmarc     

  

Djibouti     

  

Yr Eidal     

 

El Salvador     

 

Estonia     

  

Ffiji     

    

Y Ffindir     

 

Ffrainc     

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Mawrth 20 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren ar gyfer teithwyr sydd heb eu brechu.   

Fietnam     

     

Gabon     

     

Y Gambia     

 

Georgia    

 

Ghana    

   

Gogledd Korea     

 

Gogledd Macedonia     

 

Gorllewin Sahara     

 

Guadeloupe     

    

Guatemala     

     

Guinea     

     

Guinea Gyhydeddol     

 

Guinea-Bissau    

 

Gweriniaeth Canolbarth Affrica     

 

Gwlad Belg     

 

Gwlad Groeg (gan gynnwys yr ynysoedd)

 

Gwlad yr Iorddonen     

 

Gwlad Pwyl      

 

Gwlad Thai     

 

Honduras     

     

Hong Kong     

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Hwngari     

  

Indonesia    

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr goch.

Irac     

    

Iran     

     

Yr Iseldiroedd     

 

Jamaica     

  

Japan     

   

Kazakhstan     

     

Kiribati     

  

Kosovo     

     

Kuwait     

    

Kyrgyzstan     

    

Laos     

     

Latfia     

     

Libanus     

    

Liberia     

     

Libya     

     

Liechtenstein     

     

Lithwania     

    

Lwcsembwrg     

    

Macao     

     

Madagascar  

  

Malaysia     

  

Mali     

  

Martinique     

    

Mauritania     

    

Mauritius     

  

Mayotte     

    

Mecsico     

    

Micronesia     

     

Moldofa     

 

Monaco     

    

Montenegro     

    

Morocco     

  

Myanmar (Burma)     

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr goch.

Nauru     

  

Nicaragua     

    

Niger     

     

Nigeria     

     

Norwy     

     

Palau     

     

Papua Guinea Newydd    

 

Polynesia Ffrengig     

 

Portiwgal

 

Réunion     

  

Romania     

    

Rwsia     

    

Samoa     

    

San Marino     

 

Sao Tome a Principe     

 

Saudi Arabia     

 

Sbaen (gan gynnwys yr Ynysoedd Dedwydd)    

 

Senegal    

 

Serbia     

  

Sierra Leone     

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr goch.

Slofacia     

    

Slofenia     

  

St Kitts a Nevis     

 

St Lucia     

 

St Martin a St Barthélemy     

 

St Vincent a’r Grenadines    

 

Sweden     

    

Y Swistir     

 

Syria    

   

Taiwan     

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Tajikistan     

  

Timor-Leste          

 

Tiriogaethau Meddianedig Palesteina     

 

Togo     

  

Tonga     

  

Tsieina     

     

Turkmenistan     

    

Tuvalu     

    

Unol Daleithiau America     

 

Uzbekistan     

     

Vanuatu     

  

Wallis a Futuna     

 

Wcrain     

    

Y Weriniaeth Tsiec (Tsiecia)     

 

Yemen     

  

Ynysoedd Baleares

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Ynysoedd Cook     

 

Yr Ynys Las     

 

Ynysoedd Marshall      

 

Ynysoedd Prydeinig y Wyryf

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Ynysoedd Solomon     

 

Am ba hyd y bydd rhaid ichi ynysu

Nodwch: Yn y canllawiau hyn, dylech ystyried y cyfeiriad y cyfnod ynysu o 10 diwrnod fel y cyfnod y bydd angen ichi ynysu yn dibynnu ar eich amgylchiadau penodol chi. 

Os byddwch yn cyrraedd Cymru yn syth o wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren, ac nad ydych wedi eich brechu’n llawn, bydd angen ichi ynysu am gyfnod o 10 diwrnod wedi ichi gyrraedd Cymru.

Os ydych chi’n teithio i Gymru o du fewn i’r Ardal Deithio Gyffredin, ond wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr OREN neu deithio drwy un o’r mannau hyn yn y 10 diwrnod cyn ichi gyrraedd Cymru, ac nad ydych wedi eich brechu’n llawn, bydd rhaid ichi ynysu yng Nghymru am weddill y cyfnod o 10 diwrnod.

Nodwch: o ddydd Mawrth 20 Gorffennaf ymlaen, bydd angen i bob teithiwr sy'n dychwelyd o Ffrainc hunanynysu am gyfnod o 10 diwrnod ar ôl cyrraedd Cymru

Nid oes angen i blant (o dan 18 oed) sy'n cyrraedd o wledydd ar y rhestr oren (ac eithrio Ffrainc) hunanynysu, hyd yn oed os oes rhaid i'w rhieni wneud hynny.

Mae’r cyfnod ynysu’n dechrau ar y diwrnod ar ôl y gwnaethoch adael y wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren a daw i ben am 23:59 ar y 10fed diwrnod o’r dyddiad hwnnw.

Er enghraifft, os gwnaethoch adael gwlad sydd ar y rhestr oren ar y 5ed o’r mis bydd eich cyfnod ynysu yn dod i ben am 23:59 ar y 15fed. Byddwch yn cael mynd allan ar y 16eg.

Er enghraifft, os gwnaethoch adael gwlad sydd ar y rhestr oren ar y 8fed o’r mis ac yna wedi teithio o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin cyn cyrraedd Cymru ar yr 11eg fe fyddai’n rhaid ichi ynysu yng Nghymru wedi ichi gyrraedd ar yr 11eg tan 23:59 ar y 15fed. Byddwch yn cael mynd allan ar y 19eg.

Nid yw profion negatif yn osgoi nac yn lleihau’r cyfnod ynysu. Nid yw profion a gynhaliwyd dramor i ddiwallu gofynion gwledydd eraill yn osgoi nac yn lleihau’r cyfnod ynysu sy’n ofynnol pan fyddwch yn cyrraedd Cymru. Mae hyn yn cynnwys yr angen i gael prawf negatif o fewn 72 awr cyn gadael.

Nid oes Cynllun Prawf i'w Ryddhau yng Nghymru felly nid yw profion negyddol a gymerir yn Lloegr yn ffordd o osgoi neu leihau'r cyfnod ynysu sy'n ofynnol yng Nghymru.

Ymweliad byr – os oes rhaid ichi ynysu a’ch bod yn aros yng Nghymru am gyfnod llai na 10 diwrnod, mae’n rhaid ichi aros yn eich lleoliad ynysu am y cyfnod cyfan.

Gall y cyfnod ynysu newid yn dibynnu ar ganlyniadau eich profion ar ôl cyrraedd a gynhelir ar Ddiwrnod 2 a Diwrnod 8.

Mae’r canllawiau hyn yn esbonio beth y mae’n rhaid ichi ei wneud pan fyddwch yn ynysu.

Teithwyr sy’n cyrraedd Cymru o wlad sydd ar y rhestr werdd

Os ydych yn cyrraedd Cymru o wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr werdd ac nad ydych wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren ar unrhyw adeg yn y 10 diwrnod cyn cyrraedd Cymru:

Bydd angen ichi wneud y canlynol:

 • Rhoi manylion eich taith a’ch manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr
  (Gellir gwneud hyn yn electronig cyn cyrraedd Cymru ac efallai y gofynnir ichi ddangos y manylion hyn pan fyddwch yn cyrraedd)
 • Rhoi tystiolaeth o brawf coronafeirws (COVID-19) negatif ar gyfer pob teithiwr sy’n 11 oed neu'n hŷn, a hwnnw wedi’i gymryd ddim mwy na 72 awr cyn gadael (Prawf Cyn Gadael)
 • Cael prawf coronafeirws (COVID-19) ar ddiwrnod 2 neu cyn hynny, (pawb sy’n 5 oed neu’n hŷn)

Rhaid archebu'r cwarantin wedi’i reoli a'r profion cyn cyrraedd, drwy safle archebu'r DU.

Mae hyn yn berthnasol i bob teithiwr sy'n bwriadu teithio i Gymru.

Mae rhai categorïau penodol o bobl yn esempt rhag rhai o’r gofynion teithio penodol.

Y rhestr werdd o wledydd a thiriogaethau

Y rhestr werdd

Newidiadau sydd i ddod i’r rhestr werdd

 

Brunei

 

Bwlgaria

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

DOs ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Croatia

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De

 

Dominica

 

Gibraltar

 

Grenada

 

Gwlad yr Iâ

 

Hong Kong

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Israel a Jerwsalem

 

Malta

 

Madeira

 

Montserrat

 

Seland Newydd

 

Singapore

 

St Helena, Ascension a Tristan da Cunha

 

Taiwan

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India

 

Ynysoedd Baleares

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Ynysoedd Cayman

 

Ynysoedd Falkland

 

Ynysoedd Ffaro

 

Ynysoedd Pitcairn, Henderson, Ducie ac Oeno

 

Ynysoedd Prydeinig y Wyryf

Os ydych yn cyrraedd cyn 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr werdd.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl 4am ddydd Llun 19 Gorffennaf dilynwch reolau'r rhestr oren.

Ynysoedd Turks a Caicos:

 

Diweddariadau i'r rhestrau coch, oren a gwyrdd

Mae Gweinidogion Cymru yn adolygu’r rhestr o’r gwledydd a’r tiriogaethau sydd ar y rhestrau coch, oren a gwyrdd yn gyson. Er enghraifft, os bydd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn gwaethygu mewn gwlad neu diriogaeth, mae’n bosibl y byddwn yn ailgyflwyno gofynion ynysu.

Arosiadau tramwy mewn gwledydd sydd ar y rhestr goch neu’r rhestr oren

Pan fyddwch yn cyrraedd Cymru bydd angen ichi ddilyn y rheolau ar gyfer y wlad neu'r diriogaeth risg uchaf yr ydych wedi bod ynddi neu wedi pasio drwyddi yn ystod y 10 diwrnod blaenorol. Gall hynny gynnwys arosiadau tramwy.

Mae arhosiad tramwy yn golygu bod teithwyr yn cael dod i mewn ac allan o’r un rhan o’r cerbyd y maent yn teithio ynddo. Gall fod yn berthnasol i longau, trenau neu awyrennau. Dylai eich tocyn ddangos a yw arhosiad yn arhosiad tramwy.

Gallai'r rheolau ar gyfer gwlad neu diriogaeth y byddwch yn gwneud arhosiad tramwy ynddynt fod yn berthnasol:

 • os bydd teithwyr newydd yn ymuno â’r daith ac yn gallu cymysgu â chi
 • os byddwch chi neu deithwyr eraill yn gadael y cerbyd yr ydych yn teithio ynddo, yn cymysgu gyda phobl eraill, ac yna’n ailymuno â’r daith

Ni fyddai arhosiad tramwy yn effeithio ar yr hyn y mae'n rhaid ichi ei wneud wrth gyrraedd Cymru:

 • os na wnaeth unrhyw deithwyr newydd, sy’n gallu cymysgu â chi, ymuno â’r daith
 • os na wnaeth neb adael y cerbyd a chymysgu â phobl y tu allan
 • os gadawodd teithwyr a pheidio â dod yn ôl

Cerbydau neu goetsys preifat sy'n teithio drwy wledydd a thiriogaethau sydd ar y rhestr oren neu’r rhestr goch

Os byddwch yn teithio mewn cerbyd preifat drwy wlad neu diriogaeth ar y rhestr oren ac yn cyrraedd Cymru, bydd yn ofynnol ichi ynysu, hyd yn oed os na wnaethoch stopio a mynd allan o'r cerbyd yn ystod y daith honno.

Mae angen ichi gofnodi'r gwledydd a'r tiriogaethau rydych chi'n gyrru drwyddynt ar eich ffurflen lleoli teithwyr.

Os byddwch yn teithio mewn cerbyd preifat drwy wlad neu diriogaeth ar y rhestr goch, ni chaniateir ichi ddod i mewn i Gymru. Rhaid ichi ynysu am 10 diwrnod mewn gwesty cwarantin wedi’i reoli yn Lloegr cyn y cewch gwblhau eich taith.

Teithwyr sy’n mynd dramor o Gymru

Bydd teithio rhyngwladol yn ailddechrau o ddydd Llun 17 Mai. Cyn ichi deithio rhaid ichi ymgyfarwyddo â’r gofynion i ymwelwyr ar gyfer y wlad rydych yn bwriadu teithio iddi. Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau ar waith, gan gynnwys tystiolaeth eich bod wedi eich brechu, profion, cwarantin a’ch rhesymau dros fynd i’r wlad.

Mae’r Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu (FCDO) yn darparu canllawiau cyffredinol i Brydeinwyr sy’n teithio dramor (ar GOV.UK) yn ystod pandemig y coronafeirws, os yw’r gyfraith yn caniatáu iddynt deithio o dan gyfyngiadau COVID-19 cyfredol Cymru neu’r DU.

Mae FCDO hefyd yn darparu cyngor teithio i bobl sy’n teithio dramor, gan gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y coronafeirws, diogelwch, gofynion mynediad a rhybuddion teithio. Mae hyn yn cynnwys cyngor a gwybodaeth ynghylch gofynion mynediad megis profion Covid ac ynysu ar gyfer gwledydd rydych yn bwriadu ymweld â hwy (ar GOV.UK).

Mae cyngor teithio FCDO ynghylch mynd i wlad yn seiliedig ar y risgiau i’r teithiwr tra bydd yn y wlad honno, sy’n wahanol i’r risgiau o gludo’r haint i Gymru neu’r DU gan deithwyr sy’n dychwelyd.

Cofiwch y bydd y gofynion ar gyfer teithio allan yn wahanol i’r gofynion ar gyfer teithio i mewn ac y gall y ddau newid ar fyr rybudd. Fe’ch cynghorir i ddarllen y canllawiau diweddaraf cyn teithio.

Os ydych chi wedi teithio o wlad ‘rhestr oren’ neu ‘rhestr goch’ (sy’n golygu bod gennych hawl i ddod i mewn i Gymru) am ymweliad byr ac yn gorfod ynysu tra rydych chi yma, cewch adael eich lleoliad ynysu i ddychwelyd i’r wlad honno.

O ddydd Llun 24 Mai, bydd tystysgrif sy’n nodi statws brechu ar gael i bobl yng Nghymru sydd wedi cael dau ddos o’r brechlyn ac yn teithio i wlad sy’n gofyn am dystiolaeth o’r brechlyn covid.

Mae angen dangos eich bod wedi cael prawf negatif cyn teithio. Ni chaiff y rhain fod yn brofion y GIG. Mae’n rhaid ichi archebu a thalu am brawf gan ddarparwr preifat (ar GOV.UK).

Categorïau o bobl sy’n esempt neu sydd wedi’u heithrio rhag gofynion teithio penodol

Mae rhai pobl sy'n teithio at ddibenion gwaith wedi eu heithrio rhag gofynion teithio penodol.

Un o egwyddorion allweddol y categorïau sectorol yw y dylai’r person fod yn teithio er mwyn gweithio yma yng Nghymru yn fuan ar ôl cyrraedd. Dylai person sydd wedi gweithio dramor fod yn gwneud yr un math o waith ar ôl dychwelyd i Gymru. Dylai’r person fod yn teithio at ddibenion gwaith yn unig ac nid at unrhyw ddibenion arall, fel dod adre am seibiant. Er enghraifft, caiff gweithiwr rig olew sydd wedi gweithio dramor ac yn dychwelyd i Gymru i weithio ei esgusodi rhag rhai neu’r cyfan o’r gofynion teithio. Ond byddai’n ofynnol i’r un person sy’n teithio i Gymru ar ddiwedd sifft i hunanynysu.

Y person sy’n datgan ar y ffurflen lleoli teithwyr ei fod yn esempt yn yr amgylchiadau penodol hynny sy’n gyfrifol am ddehongli’r categorïau sectorol. Gellir defnyddio dogfennau a ddarparwyd gan gyflogwr y person, neu’r cwmni y byddant yn gweithio iddo ar ôl cyrraedd Cymru, i gefnogi hyn.

Darllenwch fwy am eithriadau swydd i weld a ydyn nhw'n berthnasol i chi.

Pobl chwaraeon elît a staff cymorth

Mae athletwyr elît a’u staff cymorth, sy’n preswylio yn y DU fel arfer, yn gorfod ynysu ar ôl dychwelyd i Gymru yn dilyn hyfforddiant dramor, ond mae ganddynt hawl i adael y man ynysu i hyfforddi neu i gystadlu yn eu camp.

Mae rhaid i gystadleuwyr chwaraeon a staff cymorth sy’n dod i Gymru i gystadlu mewn digwyddiadau penodol ynysu ond maent yn cael gadael yr ynysu er mwyn hyfforddi neu gystadlu yn eu camp.

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt.

Dyma’r digwyddiadau chwaraeon penodol:

 1. i gymhwyso, neu
 2. fel rhan o’r broses ddethol, ar gyfer y Gemau Olympaidd, y Gemau Paralympaidd neu Gemau’r Gymanwlad.

Digwyddiadu chwaraeon penodol

 • Rasio ceffylau Aintree Grand
 • Rasio ceffylau Diwrnod Terfynol Pob Tywydd
 • Treialon Ceffylau Badminton
 • Betfair Hurdle Diwrnod rasio ceffylau
 • Gemau Rygbi Cynghrair Betfred
 • Billie Jean King Cwpan Chwarae gan BNP Paribas - Prydain Fawr v Mecsico
 • Sioe Geffylau Ryngwladol Bolesworth
 • Ffordd Focsio i Tokyo
 • British Athletics – Treial Olympaidd 20km Race Walk
 • Dressage Prydeinig - Keysoe International
 • Marchogaeth Prydain – Digwyddiadau Dresin Rhyngwladol
 • Digwyddiadau Llwybr Elit Prydain
 • British Para Athletics Sprint Meet
 • Cyfarfod Rhyngwladol Para Nofio Prydain
 • Cymhwyswyr cyfres Glasurol Gaeaf Sioeau Neidio Ceffylau Prydain
 • Uwch Gynghrair Speedway Prydain, Pencampwriaeth a Chynghrair Datblygu Cenedlaethol
 • Cyfarfod Rhyngwladol Nofio Prydain
 • Wreslo Prydain – Twrnament Gwahoddiadol y Cenhedloedd Cartref
 • Burnham Market International
 • Rhyfelwyr Cawell 120
 • Rhyfelwyr Cawell 121
 • Cyfres Tri Rhyfelwyr Cage
 • Rasio ceffylau Diwrnod Terfynol y Gyfres Her
 • Rasio ceffylau Cheltenham Ebrill
 • Rasio ceffylau Diwrnod Treial Clasurol a Jumps Finale
 • Rasio ceffylau Craven Cwrdd
 • Cyfres Cwrlo Ehangach Ewrop
 • Bwrdd Criced Cymru a Lloegr – T20 Blast
 • Bwrdd Criced Cymru a Lloegr – Tlws Fflint Rachael Heyhoe
 • Gemau Criced Rhyngwladol Bwrdd Criced Cymru a Lloegr
 • Cynghrair Pro Hoci Lloegr
 • Gemau Rygbi Clwb Proffesiynol Ewrop
 • Taith Ewropeaidd – Betfred British Masters
 • Cylchdaith Golff Ewrop – Pencampwriaeth Agored Cazoo
 • Pencampwriaeth Endurance y Byd FIA Prologue a Rownd 1 Silverstone
 • Gosodiadau Hoci Cynghrair FiH Pro
 • Pencampwriaeth y Byd Grand Prix FIM Speedway – Rownd Gymhwysol
 • Gemau Rhyngwladol y Gymdeithas Bêl-droed
 • GB Taekwondo Fight Night I – Taekwondo Rhyngwladol, Para Taekwondo a Digwyddiad Karate
 • GB Taekwondo Fight Night II – Taekwondo Rhyngwladol, Para Taekwondo a Digwyddiad Karate
 • Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Taekwondo Prydain Fawr
 • Rasio ceffylau Greenham
 • Gemau Undeb Rygbi PRO14 Guinness PRO14
 • Chwaraeon Hennessy – Gemau Pencampwriaeth Bocsio Rhyngwladol
 • Rasio ceffylau Cwpan Imperial
 • Bocsio Rhyngwladol - Dennis Hobson Promotions
 • Pencampwriaeth Bocsio Rhyngwladol – Hyrwyddiadau MTK
 • Pencampwriaeth Ryngwladol Bocsio – Hyrwyddiadau Queensberry
 • Rasio ceffylau Lincoln Handicap
 • LTA Loughborough Twrnament Tennis Cadair Olwyn Dan Do
 • Manceinion Squash Open 2021
 • Matchroom – Gemau Pencampwriaeth Bocsio
 • Matchroom - Pwll Cynghrair y Bencampwriaeth
 • Matchroom – Twrnament Snwcer Cynghrair y Bencampwriaeth
 • Matchroom – Pencampwriaeth Pŵl y Byd
 • Matchroom - Meistri Pŵl y Byd
 • Rasio ceffylau Canolbarth Lloegr
 • Digwyddiad Prawf Pentathlon Modern
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaeth GT Prydain a'r Gyfres Gymorth / Her Sbrint Porsche Prydain Fawr a'r Gyfres Gymorth
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaethau Kart Prydain
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaeth Ralicross Prydain a'r Bencampwriaeth Gymorth
 • Motorsport UK – Pencampwriaeth a Chyfres Gymorth Superkart Prydain
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaeth Car Teithiol Prydain a Chyfres Gymorth
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaeth Rasio Lorïau Prydain
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Gŵyl Hanesyddol Donington
 • Motorsport UK – Ferrari Challenge UK a Chymorth
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Prif Ddigwyddiad FIA 2021 a Chyfres Gymorth
 • Motorsport UK – GT World Challenge Cwpan Sbrint Ewrop a Chyfres Gymorth
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Pencampwriaeth Fformiwla 2 HSCC Penwythnos Ras Hanesyddol Meistr
 • Chwaraeon Moduro'r DU – Cyfres Geir a Chymorth Meistr Hanesyddol F1 / Sports Cars
 • Digwyddiadau Cymhwyster Gemau Olympaidd, Paralympaidd a Gemau'r Gymanwlad
 • Cwpan y Byd Para Powerlifting
 • Corfforaeth Dartiau Proffesiynol - Taith Her
 • Corfforaeth Dartiau Proffesiynol - Taith Ddatblygu
 • Corfforaeth Dartiau Proffesiynol – Pencampwriaeth y Chwaraewyr
 • Corfforaeth Dartiau Proffesiynol - UK Open
 • Corfforaeth Dartiau Proffesiynol - Uwch Gynghrair Unibet
 • R & A – Cwpan Curtis
 • Red Bull Hardline
 • Sioe Ceffylau Frenhinol Windsor
 • Gemau Rhyngwladol Rygbi'r Undeb
 • Pencampwriaeth Betfred Rygbi'r Gynghrair
 • Cwpan Her Rygbi'r Gynghrair
 • Rasio ceffylau Cyfarfod Cenedlaethol yr Alban
 • Gemau Arena Triathlon Uwch Gynghrair Llundain
 • Yr Ŵyl ym maes rasio ceffylau Cheltenham
 • The Tour of Britain
 • Cwpan y Cenhedloedd Beicio Trac
 • Pencampwriaeth Pêl-droed Ewropeaidd UEFA 2020
 • Cynghrair Pencampwyr UEFA a Gemau Cynghrair Europa UEFA
 • Vitality Big Half
 • Gwledydd Cwad Rygbi Cadeiriau Olwyn
 • Taith Bêl-droed Ryngwladol Gwahoddiadol i Fenywod (a gynhelir gan yr FA)
 • Taith Snwcer y Byd - Pencampwriaeth Betfred World (gan gynnwys cymhwyswyr)
 • Taith Snwcer y Byd - Gibraltar Agored
 • Taith Snwcer y Byd - Cyfres Pro Tour
 • Taith Snwcer y Byd - Pencampwriaeth Tour
 • Pencampwriaethau Badminton Agored Yonex All England
Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 183 KB.

Maint Ffeil 183 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.