Neidio i'r prif gynnwy
Rebecca Evans AS

Cyfrifoldebau'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Bywgraffiad

Cafodd Rebecca Evans ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf ym mis Mai 2011 i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn 2016, cafodd ei hethol yn Aelod o’r Senedd ar gyfer etholaeth Gŵyr. 

Enillodd Rebecca radd mewn Hanes gan Brifysgol Leeds, a gradd MPhil mewn Astudiaethau Hanesyddol gan Goleg Sidney Sussex, Prifysgol Caergrawnt. Cyn iddi gael ei hethol, bu Rebecca yn gweithio yn y trydydd sector. 

Yn y Cynulliad Cenedlaethol, mae Rebecca wedi gwasanaethu ar Bwyllgor yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy a’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin. Mae hi hefyd wedi gwasanaethu ar y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.
  
Ym mis Mehefin 2014, cafodd Rebecca ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ac ym mis Mai 2016 daeth yn Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Ym mis Tachwedd 2017, cafodd ei phenodi’n Weinidog Tai ac Adfywio, ac ym mis Rhagfyr 2018 ymunodd â’r Cabinet fel Gweinidog Cyllid a Threfnydd. 

Cyfrifoldebau

 • Trysorlys Cymru 
 • Awdurdod Cyllid Cymru
 • Rhoi cyfarwyddyd strategol a rheoli adnoddau Llywodraeth Cymru 
 • Polisi trethi 
 • Polisi trethi lleol, gan gynnwys y Dreth Gyngor, ardrethi annomestig, gostyngiadau’r dreth gyngor a noddi Asiantaeth y Swyddfa Brisio a’r Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio
 • Monitro a rheoli'r gyllideb 
 • Buddsoddi Strategol 
 • Buddsoddi i Arbed
 • Cyfrifyddu ac archwilio ariannol
 • Monitro a rheoli'r gyllideb yn ystod y flwyddyn
 • Gwerth am arian ac effeithiolrwydd 
 • Gweithredu a datblygu'r setliad cyllid datganoledig a'r Datganiad Polisi Cyllido 
 • Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru 
 • Caffael, cynnal a gwaredu eiddo ac asedau eraill
 • Cyd-drefnu'r Ystadegau Gwladol a'r Cyfrifiad
 • Rheoli busnes Llywodraeth Cymru yn Senedd yn unol â'r Rheolau Sefydlog
 • Darparu'r Datganiad Busnes wythnosol
 • Cynrychioli'r Llywodraeth ar y Pwyllgor Busnes
 • Cysylltu â phleidiau eraill ynghylch Rhaglen Ddeddfwriaethol y Llywodraeth (heblaw am Filiau unigol sy'n parhau’n gyfrifoldeb i’r Gweinidog sy’n arwain arnynt)

Ysgrifennu at Rebecca Evans