Neidio i'r prif gynnwy

Methu â darparu hyfforddiant

Os nad ydych yn gallu darparu hyfforddiant, byddwn yn anrhydeddu unrhyw grantiau sydd eisoes wedi’u dyfarnu. Os mai dim ond wyneb yn wyneb y gellir darparu eich hyfforddiant (er enghraifft cyrsiau peiriannau), byddwn yn cytuno i ohirio’r hyfforddiant hyd nes y bydd pethau wedi dychwelyd i drefn.

Byddwn yn ystyried ceisiadau i newid y dull hyfforddi fesul achos. Mae’n debygol y byddwn yn cytuno i drefniant ar-lein neu ddigidol i ddarparu hyfforddiant, er enghriafft drwy Skype.

Ni allwn ystyried ceisiadau i ddysgu o bell lle na allwch gynnig cyfle i hyfforddeion drafod a chael cymorth ar-lein neu dros y ffôn.

Byddwn yn ystyried p’un a yw’r dull hyfforddi diwygiedig yn addas a ph’un a oes angen addasu cost y cwrs.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i’r dyfarniad grant drwy e-bost o fewn 2 ddiwrnod gwaith i’ch cais.

Gwneud hawliad ar ôl hyfforddiant

Os ydych chi wedi darparu hyfforddiant ac angen gwneud hawliadu, byddwn yn gofyn i chi ac i’r unigolyn a hyfforddwyd am gadarnhad bod yr hyfforddiant wedi’i gwblhau ac am nifer y diwrnodau hyfforddiant a roddwyd. Gallwch naill ai sganio’r ffurflen hawlio, wedi’i chwblhau, a’i hanfon ynghyd â’ch anfoneb i reactenquiries@llyw.cymru neu gallwch ofyn i ni am fersiwn Word.

Lle bo’n bosibl, dylech anfon tystiolaeth o unrhyw gymwysterau a enillwyd. Os na allwch wneud hynny ar hyn o bryd, byddwn yn gofyn ichi eto cyn gynted ag y bydd pethau wedi dychwelyd i drefn.

Dylech gadw copïau caled o unrhyw ffurflenni hawlio rydym wedi’u hanfon atoch gan y gallem ofyn amdanynt yn nes ymlaen.

Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am fwy o wybodaeth neu dystiolaeth i ategu eich cais unwaith y bydd pethau wedi dychwelyd i drefn.