Aelodaeth

Cadeirydd

Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth (a'r Gweinidog dros ogledd Cymru).

Aelodau

Bydd pob aelod o'r Cabinet yn aelod o Bwyllgor y Cabinet ond yr eitemau ar yr agenda fydd yn penderfynu a ddylai'r Gweinidogion fod yn bresennol ym mhob cyfarfod.

Presenoldeb cynghorwyr arbennig, swyddogion polisi, rhanddeiliaid arbenigol allanol i'w cytuno gan y Cadeirydd.

Cylch gorchwyl

  • Bydd Pwyllgor y Cabinet yn ystyried unrhyw fater sy'n berthnasol i les cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd Gogledd Cymru;
  • Bydd yn gwneud argymhellion ac yn cyflwyno adroddiadau i'r Cabinet llawn, yn enwedig ar unrhyw faterion trawsbynciol neu faterion sydd â goblygiadau ariannol neu ddeddfwriaethol;
  • Caiff papurau a chofnodion pwyllgorau'r Cabinet eu cynhyrchu a'u cyhoeddi yn unol â'r trefniadau a nodir ar gyfer y Cabinet yn adran 6 o'r Cod Gweinidogol;
  • Bydd cydgyfrifoldeb y Cabinet yn berthnasol bob amser.

Trefniadau

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet i ddarparu cefnogaeth sefydliadol a chomisiynu o Fae Caerdydd. Swyddog arweiniol i ddarparu cefnogaeth logistaidd a strategol ar y safle yn Gyffordd Llandudno.

Amlder y cyfarfodydd i'w penderfynu gan y Cadeirydd.

Cynhelir cyfarfodydd mewn lleoliadau o amgylch Gogledd Cymru a thrwy gyswllt fideo i leoliadau eraill fel y bo'n briodol.