Neidio i'r prif gynnwy

Mae 9 aelod ar Bwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu (BRACW).

Penodwyd aelodau’r pwyllgor hyd at dair blynedd ac maent yn ymdrin â meysydd arbenigol.

Y Cadeirydd: Yr athro Phillip Jones

Bu’r Athro Phillip Jones yn Bennaeth Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, ers 2004. Mae’n gymrawd gyda Chymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (RSAW). Yn ei waith addysgu ac ymchwil, mae’r Athro Jones wedi ymwneud yn helaeth â’r defnydd o ynni, gwaith dylunio amgylcheddol a chynaliadwyedd yn yr amgylchedd adeiledig.

Pensaernïaeth: Bernadette Kinsella

Mae gan Bernadette dros 20 mlynedd o brofiad mewn saernïaeth gyda 15 mlynedd gyda ‘Powell Dobson Architects’ yn gweithio yn bennaf ar brosiectau preswyl. Cyfarwyddwr ers 2006 mae gan Bernadette profiad eang yn sectorau preswyl preifat a thai fforddiadwy, gan gynnwys prosiectau bach pwrpasol hyd at gynlluniau meistr i adeiladwyr tai cenedlaethol.

Adeiladwr Tai: Matthew Grey

Mae Matthew yn Gyfarwyddwr Adeiladu gyda Llanmoor Homes, Adeiladwyr Tai Rhanbarthol Cymru ac mae ganddo 20 blynedd profiad yn y diwydiant adeiladu tai, yn arbenigo mewn Caffael Deunydd, dulliau adeiladu, Rheoliadau Adeiladu a Chydymffurfiad Iechyd a Diogelwch. Mae Matthew hefyd wedi cynrychioli'r diwydiant adeiladu tai yng Nghymru ar weithgorau Llywodraeth Cymru ar Ran L o’r Rheoliadau Adeiladu a gweithredu systemau chwistrellu yng nghartrefi yng Nghymru.

Arolygwr cymeradwy: Paul Williams

Peiriannydd Adeiladu Siartredig a Rheolwr Technegol Rhanbarth ar gyfer NHBC. Mae ganddo wybodaeth helaeth a phrofiad mewn Rheoli Adeiladu ac adeiladu sy'n pontio rhwng y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn y diwydiant.

Cynaliadwyedd: Steven Harris

Pensaer Siartredig gyda CRSH Pensaernïaeth ac Ynni yn y Fenni, a Chyfarwyddwr Technegol a Pholisi ar gyfer Energence Ltd. Mae Steven hefyd wedi bod yn aelod o hwb di-garbon, ac ymgynghorydd allanol i DCLG, HMT a GLA ar bolisïau bron yn ddi-ynni.

Adeiladwr tai mawr: Will Phillips

Mae Will yn Gyfarwyddwr Technegol ar gyfer rhanbarth De Cymru Taylor Wimpey UK, mae e wedi bod yn y rôl hon am nifer o flynyddoedd sy’n seiliedig yng Nghaerdydd, cyn hyn cynhelir rolau tebyg gyda dau adeiladydd tai eraill sy’n CCC. Roedd Will hefyd wedi cymryd rhan mewn gweithgorau technegol Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithredu'r systemau chwistrellu tân mewn cartrefi yng Nghymru.

Peiriannydd strwythurol: Matthew Evans

Mae Matthew yn Gyfarwyddwr Cyswllt yn y Tîm Adeiladu yn ARUP yng Nghaerdydd gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu, 20 mlynedd fel Peiriannydd Strwythurol. Mae Matthew wedi arwain sawl prosiect amlddisgyblaethol ac wedi ymwneud yn eang gyda’r Sefydliad Peirianyddion Strwythurol fel cyn Cadeirydd Cangen yng Nghymru ac yn genedlaethol fel aelod o’r Cyngor.

Hygyrchedd:  Dr Robert Gravelle

Mae gan y Dr Gravelle gyfoeth o brofiad a sgiliau ym maes Hygyrchedd (neu Fynediad). Mae’r Dr Gravelle wedi gweithio i Gyngor Sir Caerdydd fel ymgynghorydd preifat ar lawer i agwedd ar hygyrchedd ac ar hyn o bryd, mae’n Rheolwr Mynediad a Chynhwysiant i Wasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, gan weithio gyda phrosiect y Metro i sicrhau bod hygyrchedd a chynhwysiant yn ganolog i bob penderfyniad. 

Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol:  Peter Richards

Mae Peter yn rheolwr adeiladu profiadol sydd wedi gweithio mewn llywodraeth leol am 37 o flynyddoedd. Ar hyn o bryd, mae’n Rheolwr ar adran Rheoli Adeiladu Awdurdod Lleol Abertawe. 

Mae’n aelod o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a bu’n gadeirydd ar LABC Cymru am 6 mlynedd. Mae hefyd yn Gadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch ar gyfer Stadiwm Liberty Abertawe ac mae newydd ei benodi’n aelod o’r Gynghrair Rheoli Adeiladu.