Neidio i'r prif gynnwy

Rheolau profi'r coronafeirws ar gyfer teithwyr rhyngwladol sy'n cyrraedd yng Nghymru o 4am ar 18 Ionawr 2021.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Ionawr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Bydd yn ofynnol i deithwyr sy'n cyrraedd yn uniongyrchol i mewn i Gymru o bob cyrchfan ryngwladol gyflwyno canlyniad negatif ar gyfer prawf COVID-19 cyn gadael er mwyn helpu i ddiogelu rhag straeniau newydd o'r coronafeirws sy'n cylchredeg yn rhyngwladol.

Rhaid bod gennych dystiolaeth o brawf COVID-19 negatif er mwyn teithio i Gymru o dramor.

Os byddwch yn cyrraedd Cymru cyn 4am ar 18 Ionawr 2021, nid oes unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol arnoch i gael prawf cyn i chi deithio. Ni ddylid gwrthod i chi fyrddio am fethu â darparu tystiolaeth o ganlyniad prawf negatif, ac ni chodir dirwy arnoch pan fyddwch yn cyrraedd Cymru.

Fodd bynnag, byddem yn eich annog i gydymffurfio â'r canllawiau hyn a chael prawf os yw'n bosibl.

O 4am ar 18 Ionawr 2021, os na fyddwch yn cyflwyno tystiolaeth o ganlyniad prawf negatif, mae'n bosibl na chewch fyrddio a gellid codi dirwy o £500 arnoch pan fyddwch yn cyrraedd Cymru.

O 15 Chwefror 2021 ymlaen, bydd angen i bob teithiwr sy'n cyrraedd Cymru naill ai'n uniongyrchol neu drwy ran arall o’r DU gymryd dau brawf COVID-19 ychwanegol unwaith y byddant yn cyrraedd Cymru. 

Bydd y profion yn cael eu cymryd ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 ar ôl cyrraedd i Gymru. 

Archebu eich Pecyn Profion Teithio

Bydd angen archebu 'pecyn profion teithio' cyn i chi gyrraedd Cymru drwy borth archebu Llywodraeth y DU. Bydd pob pecyn prawf yn costio £210. 

Rhaid archebu pecyn profion ar gyfer bob teithiwr 5 oed a hŷn.   

Bydd angen i chi ddangos tystiolaeth bod y profion wedi'u harchebu cyn i chi ddechrau ar eich taith. 

Os byddwch yn cyrraedd Cymru heb dystiolaeth bod y profion wedi’u harchebu, gallech gael dirwy o £2,000

Cael prawf coronafeirws cyn i chi deithio i Gymru

O 4am ddydd Llun 18 Ionawr 2021, rhaid bod gennych dystiolaeth o brawf coronafeirws (COVID-19) negatif er mwyn teithio i Gymru.

Rhaid i chi gael prawf hyd yn oed o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • os ydych yn ddinesydd o'r DU

Rhaid i chi gael y prawf yn ystod y 3 diwrnod cyn i chi ddechrau eich taith i Gymru.

Er enghraifft, os byddwch yn teithio ar ddydd Gwener, rhaid i chi gael prawf heb fod yn gynharach na dydd Mawrth.

Bydd angen i chi gyflwyno'r dystiolaeth o'ch prawf negatif cyn i chi fyrddio er mwyn teithio i Gymru.

Os na fyddwch yn cyflwyno tystiolaeth o dystysgrif canlyniad prawf negatif, mae'n bosibl na chewch fyrddio unrhyw fath o drafnidiaeth i deithio i Gymru.

Os byddwch yn cyrraedd Cymru heb dystiolaeth o ganlyniad prawf negatif, gellid codi dirwy o £500 arnoch.

Darparwyr profion a mathau o brofion

Bydd angen i chi ddod o hyd i ddarparwr profion. Rhaid i chi wneud yn siŵr y gall y darparwr profion gyrraedd y safonau ar gyfer profion cyn-gadael.

Rhaid i'r prawf wneud y canlynol:

 • cyrraedd safonau perfformiad o ≥97% o ran penodoldeb, ≥80% o ran sensitifrwydd ar lwythi feirysol sy'n uwch na 100,000 o gopïau/ml
 • gallai hyn gynnwys profion fel:
 • prawf asid niwclëig, gan gynnwys prawf adwaith cadwynol polymerasau (PCR) neu dechnolegau deilliannol, gan gynnwys profion mwyhau isothermol dolen-gyfryngol (LAMP)
 • prawf antigenau, fel prawf o ddyfais llif unffordd

Chi fydd yn gyfrifol am sicrhau bod y prawf yn cyrraedd y safonau gofynnol o ran manylion sensitifrwydd, penodoldeb a llwythi feirysol felly rhaid i chi ofyn i ddarparwr eich prawf gadarnhau ei fod yn cyrraedd y safonau hynny.

Mae'n bosibl na chewch deithio os na fydd y prawf yn cyrraedd y safonau hyn. Chi fydd yn gyfrifol am sicrhau eich bod yn cael y prawf cywir sy'n bodloni'r gofynion uchod.

Lle bo gwybodaeth am ddarparwyr profion ar gael yn lleol, caiff tudalennau cyngor teithio FCDO eu diweddaru er mwyn cynnwys y wybodaeth hon. Os bydd angen cymorth consylaidd arnoch, dylech gysylltu â'r conswl, y llysgenadaeth neu'r uchel gomisiwn agosaf.

Os byddwch yn cael eich prawf yn y DU, cyn taith ddychwelyd ymhen llai na 3 diwrnod, rhaid i chi ddefnyddio darparwr profion preifat. Ni allwch ddefnyddio prawf Profi ac Olrhain y GIG.

Gwybodaeth y mae'n rhaid i ganlyniad y prawf ei chynnwys

Rhaid i ganlyniad eich prawf fod yn un o'r ieithoedd canlynol – Saesneg, Ffrangeg neu Sbaeneg. Ni dderbynnir cyfieithiadau, a rhaid i chi ddarparu'r dystysgrif canlyniad prawf wreiddiol. Rhaid iddi gynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • eich enw, a ddylai gyfateb i'r enw ar eich dogfennau teithio
 • eich dyddiad geni neu'ch oedran
 • canlyniad y prawf
 • y dyddiad y cafodd y sampl i'w brofi ei gasglu neu ei dderbyn gan ddarparwr y prawf
 • enw darparwr y prawf a'i fanylion cyswllt
 • enw'r ddyfais brofi

Os na fydd canlyniad prawf yn cynnwys y wybodaeth hon, mae'n bosibl na chewch fyrddio, ac mae'n bosibl na chewch deithio i Gymru. Os byddwch yn cyrraedd heb ganlyniad prawf sy'n cynnwys y wybodaeth hon, byddwch yn cyflawni trosedd.

Gallwch ddarparu canlyniad eich prawf ar ffurf dogfen ffisegol wedi'i hargraffu, neu drwy neges e-bost neu neges destun, y gallwch ei dangos ar eich ffôn. Dylech wneud yn siŵr bod eich dyfais wedi'i gwefru.

Canlyniadau prawf positif

Os bydd canlyniad eich prawf yn bositif, ni ddylech deithio. Rhaid i chi ddilyn y rheolau a'r canllawiau lleol ar gyfer achosion positif o'r coronafeirws.

Os bydd canlyniad y prawf yn amhendant, rhaid i chi gael prawf arall.

Dylai gwladolion Prydeinig y mae angen cymorth consylaidd arnynt gysylltu â'r conswl, y llysgenadaeth neu'r uchel gomisiwn agosaf.

Cael prawf mewn gwlad rydych yn teithio drwyddi

Chi sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod canlyniad prawf dilys gennych i'w ddangos pan fyddwch yn byrddio. Ni ddylech ddibynnu ar allu cael prawf mewn gwlad y byddwch yn teithio drwyddi fel rhan o'ch taith i Gymru. Mae'n bosibl y bydd cyfyngiadau lleol neu gyfyngiadau mynediad yn golygu na fyddwch yn gallu cael prawf.

Os na fydd gennych ganlyniad prawf am na wnaethoch lwyddo i gael prawf mewn gwlad y gwnaethoch deithio drwyddi, ac na chaniateir i chi aros yn y wlad honno, caniateir i chi fyrddio eich trafnidiaeth i Gymru. Ond gellid codi dirwy o £500 arnoch pan fyddwch yn cyrraedd Cymru am nad oes gennych ganlyniad prawf dilys.

Eithriadau – pobl nad oes angen iddynt gael prawf

Teithio o rai gwledydd penodol

Nid oes angen i chi gael prawf os gwnaeth eich taith i Gymru ddechrau o'r gwledydd canlynol:

 • Lloegr, Iwerddon, Gogledd Iwerddon, yr Alban, Ynys Manaw, Jersey neu Guernsey
 • Ascension, Ynysoedd Falkland, St Helena

Am gyfnod penodedig o amser, ni fydd angen i chi gael prawf os gwnaeth eich taith i Gymru ddechrau o'r gwledydd canlynol:

 • Antigua a Barbuda, St Lucia, Barbados (tan 4am ddydd Iau 21 Ionawr 2021 – bydd angen i chi gael prawf er mwyn teithio ar y dyddiad hwn neu ar ôl hynny)

Plant a rhesymau meddygol

Children aged under 11 do not need to take a test.

Nid oes angen i chi gael prawf os ydych yn teithio i'r DU:

 • i gael triniaeth feddygol frys neu os ydych yn teithio yn gwmni i rywun sy'n teithio i gael triniaeth feddygol frys, ac nad yw'n rhesymol ymarferol i chi gael prawf COVID-19 negatif yn ystod y 3 diwrnod cyn gadael
 • os oes gennych gyflwr meddygol sy'n golygu na allwch gael prawf – rhaid i chi gyflwyno nodyn gan ymarferydd meddygol wrth gofrestru i deithio ac i staff Llu'r Ffiniau pan fyddwch yn cyrraedd Cymru 

Swyddi eithriedig

Nid oes angen i bobl sy'n gwneud y swyddi canlynol gael prawf:

 • swyddogion ffiniau a thollau
 • gweithwyr system twnnel y sianel
 • cludwyr
 • staff awyr, morol a rheilffyrdd
 • arolygwyr hedfanaeth sifil
 • pobl sy'n cludo celloedd dynol a chynhyrchion gwaed
 • morwyr a meistri ac arolygwyr a syrfëwyr llongau
 • gweithwyr technegol arbenigol sy'n ymgymryd â gwaith brys

Hefyd, o dan amgylchiadau cyfyngedig:

 • personél amddiffyn, lluoedd gwadd a chontractwyr y llywodraeth
 • swyddogion llywodraethau tramor
 • swyddogion llywodraeth y DU sy'n cynnal busnes gwladol hanfodol, gwaith hanfodol ar ran y llywodraeth neu waith plismona hanfodol

Darllenwch fwy o fanylion am yr eithriadau swyddi hyn er mwyn gweld a ydynt yn berthnasol i chi.

Ffurflen lleoli teithwyr

Rhaid i chi gwblhau ffurflen lleoli teithwyr cyn i chi deithio i Gymru.

Hunanynysu ar ôl i chi gyrraedd y DU – coridorau teithio

Er eich bod wedi darparu prawf negatif er mwyn dod i mewn i'r wlad, rhaid i chi ddilyn y rheolau ar gyfer hunanynysu pan fyddwch yn cyrraedd Cymru.

Os ydych wedi bod yn rhywle nad yw ar y rhestr coridorau teithio yn ystod y 10 diwrnod cyn i chi gyrraedd Cymru, bydd angen i chi hunanynysu, ni waeth beth fydd canlyniad eich prawf cyn-gadael.  Darllenwch fwy am goridorau teithio ac am ba hyd y bydd angen i chi hunanynysu. 

Cynllun Profion Rhyddhau

Nid oes Cynllun Profion Rhyddhau ar waith yng Nghymru felly ni fydd profion negatif a gafwyd mewn gwledydd eraill yn golygu bod modd osgoi neu leihau'r cyfnod ynysu sy'n ofynnol yng Nghymru.