Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am arholiadau ac asesiadau, gan gynnwys Safon Uwch, yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

A fydd arholiadau’r haf yn cael eu cynnal?

Rydym wedi cyhoeddi, yn dilyn cyngor gan Cymwysterau Cymru, mai’r dewis gorau yw peidio â chynnal cyfres arholiadau’r haf. Bydd dysgwyr sydd i fod sefyll eu harholiadau TGAU a Safon Uwch yr haf hwn yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith. Y flaenoriaeth yw sicrhau tegwch i ddysgwyr gan ddilyn cyngor iechyd cyhoeddus.

Bydd graddau cymwysterau TGAU a Safon Uwch 2020 yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio’r  ystod o wybodaeth sydd ar gael, er enghraifft y gwaith a wnaed hyd yma, ffug-arholiadau a graddau wedi’u hasesu gan athrawon. Wrth benderfynu ar y ffordd ymlaen, byddwn yn canolbwyntio ar fuddiannau’r dysgwyr o ran eu llesiant presennol a’u cynnydd tuag at fyd gwaith, addysg neu hyfforddiant. Ein nod yw sicrhau na fydd unrhyw ddysgwyr dan anfantais.

Mae Cymwysterau Cymru ddatganiad ddydd Gwener 20 Mawrth ynghylch rhoi graddau i’w cyhoeddi yn haf 2020, ac mae ar gael yma.

Ni fyddwn yn defnyddio’r graddau a ddyfarnwyd i gyhoeddi canlyniadau mesur perfformiad yn 2020.

Sut byddwch yn sicrhau na fydd y penderfyniad i ganslo arholiadau’r haf yn cael effaith niweidiol ar gynnydd a chyfleoedd bywyd y myfyrwyr?

Bydd dysgwyr sydd i fod sefyll eu harholiadau TGAU a Safon Uwch yr haf hwn yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith, gan bwyso a mesur yr ystod o wybodaeth sydd ar gael. Cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ddatganiad ddydd Gwener 20 Mawrth ynghylch rhoi graddau i’w cyhoeddi yn haf 2020, ac mae ar gael yma. Byddwn yn gweithio gyda’r sector er mwyn cyhoeddi rhagor o fanylion cyn bo hir.

Wrth benderfynu sut i fwrw ymlaen, byddwn yn canolbwyntio ar yr hyn sydd er budd dysgwyr yng Nghymru, o ran eu llesiant presennol a’u gwaith, addysg neu hyfforddiant yn y dyfodol.

Beth fydd yn digwydd i ddysgwyr Blwyddyn 10?

Bydd dysgwyr blwyddyn 10 a oedd ar fin sefyll arholiadau a fyddai wedi arwain at gymhwyster TGAU llawn yr haf hwn yn cael gradd gan ddilyn yr un broses â dysgwyr Blwyddyn 11. Bydd asesiadau athrawon a thystiolaeth o fath arall yn cael eu defnyddio i gyfrifo gradd.

Ar gyfer dysgwyr blwyddyn 10 a oedd ar fin sefyll unedau yn unig, hynny yw unedau a fydd yn arwain at ganlyniadau TGAU yr haf nesaf, ni fyddant yn cael canlyniadau amcangyfrifedig. Bydd dau opsiwn ar gyfer y dysgwyr hynny. Gallant ddewis sefyll yr unedau y maent yn bwriadu eu cymryd yn haf 2021, gyda’u canlyniad TGAU cyffredinol yn cael ei gyfrif ar sail y perfformiad hwnnw yn unig.

Neu gallant ddewis sefyll unedau Blwyddyn 10 yn haf 2021, ynghyd ag arholiadau Blwyddyn 11. Beth bynnag fydd dewis y dysgwr, bydd yn derbyn y radd orau o’r naill lwybr neu’r llall – naill ai’r radd sy’n cael ei dyfarnu ar berfformiad unedau Blwyddyn 11 yn unig neu drwy gyfuno unedau Blwyddyn 10 a Blwyddyn 11.

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi cyfres fanylach o gwestiynau ac atebion am arholiadau yma.

Beth fydd yr effaith ar Safon UG?

Eleni bydd pob dysgwr UG yn derbyn gradd UG wedi’i amcangyfrif, ac ni fydd arholiadau UG tan haf 2021. Bydd yr amcangyfrif yn seiliedig ar amrywiaeth o dystiolaeth, gan gynnwys graddau asesiadau gan athrawon, ac ni fydd yn cyfannu at y canlyniadau Safon Uwch yn 2021.

Yn haf 2021, bydd gan ddysgwyr ddau opsiwn ar gyfer eu dyfarniad Safon Uwch. Gellir naill ai sefyll yr unedau U2 yn unig, gyda’r radd Safon Uwch yn cael ei dyfarnu ar sail eu perfformiad yn yr unedau hynny yn unig, neu gellir sefyll yr unedau UG ac U2. Os byddant yn dewis sefyll yr unedau UG yn ogystal â’r unedau U2, byddant yn derbyn y radd orau o’r naill lwybr neu’r llall – naill ai y radd sy’n cael ei dyfarnu ar sail perfformiad yn yr uned U2 yn unig, neu’r radd sy’n cael ei dyfarnu drwy gyfuno’r unedau UG ac U2.

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi cyfres fanylach o gwestiynau ac atebion am arholiadau yma.

Pryd fydd plant yn cael eu canlyniadau TGAU a Safon Uwch?

Bydd diwrnod canlyniadau 2020 ar gyfer myfyrwyr Safon UG a Safon Uwch a myfyrwyr TGAU Cymru yn aros ar y dyddiadau gwreiddiol. Mae hynny’n golygu y bydd Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr yn rhannu’r un diwrnodau canlyniadau sef 13 Awst ar gyfer Safon UG a Safon Uwch a 20 Awst ar gyfer TGAU.

A fydd angen i ddysgwyr sefyll y prawf papur Rhifedd (Rhesymeg) eleni?

Na. Ni fydd gofyniad statudol ar ddysgwyr i sefyll y prawf hwn ac ni fydd yn rhaid adrodd yn ôl ar y canlyniadau.

A fydd gofyn i ddysgwyr gwblhau’r asesiadau personol ar-lein mewn Rhifedd (Gweithdrefnol) a Darllen?

Byddwn yn llacio’r gofyniad i ddysgwyr gwblhau’r asesiadau personol ac i’r ysgol ddarparu adroddiadau i rieni a gofalwyr yn y flwyddyn academaidd hon.

Gall ysgolion fanteisio ar hyblygrwydd yr asesiadau ar-lein, a lle bo hynny’n berthnasol yn y cyd-destun lleol, gellid eu trefnu i gefnogi cynnydd dysgwyr pan fydd hynny’n bosibl. Mae llawer o ddysgwyr eisoes wedi cwblhau asesiadau mewn rhifedd a darllen, felly gall ysgolion ddefnyddio’r wybodaeth hon er mwyn cynllunio ar gyfer y dyfodol. Os yw dysgwyr wedi cwblhau’r asesiadau rhifedd, bydd gan yr ysgol eisoes adborth ar y sgiliau, y sgoriau safonedig yn ôl oedran a’r adroddiadau cynnydd. Mae adroddiadau adborth ar yr asesiadau darllen hefyd ar gael; ond ni fydd sgoriau nac adroddiadau cynnydd ar gael hyd nes bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr wedi cwblhau’r asesiadau darllen. Dan yr amgylchiadau, mae’n bosib y bydd rhywfaint o oedi yn hyn o beth a byddwn yn cyhoeddi diweddariad pellach maes o law.

A fydd dal disgwyl i ysgolion gynnal asesiadau athro ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3?

Na. Bydd y gofynion hyn yn cael eu rhoi o’r neilltu am weddill y flwyddyn academaidd hon. O ganlyniad, ni fydd rhaid i ysgolion adrodd ar ganlyniadau’r asesiadau athro chwaith.

A fydd cyfarfodydd cymedroli grwpiau clwstwr yn cael eu cynnal rhwng nawr a diwedd y flwyddyn ysgol?

Na. Bydd y gofyniad statudol hwn yn cael ei roi o’r neilltu am weddill y flwyddyn academaidd hon. Gan na fydd rhaid cynnal yr asesiadau, ni fydd disgwyl i ysgolion gwblhau’r broses gymedroli ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 nac ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3.

Sut fydd fy ngradd yn cael ei asesu?

Yn dilyn y cyhoeddiad na fyddai arholiadau yn cael eu cynnal yn yr haf, ac y byddai graddau TGAU, UG a Safon Uwch, ynghyd â dysgwyr tystysgrif Her Sgiliau yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd ar gael, ar 3 Ebrill cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ganllawiau manwl i ganolfannau arholi, ynghyd â chwestiynau cyffredin i ddysgwyr a’u rhieni, ynghylch cyfrifo graddau. Gellir gweld y canllawiau yma https://qualificationswales.org/cymraeg/

Mae Cymwysterau Cymru wedi darparu canllawiau i sicrhau fod athrawon mewn gwahanol ganolfannau arholi (ysgolion a cholegau) yn gweithredu mewn ffordd gyffredin wrth asesu eu myfyrwyr.

Sut fydd graddau wedi’u dyfarnu gan athrawon yn effeithio ar ymgeiswyr allanol (preifat) a dysgwyr sy’n cael eu haddysgu yn y cartref?

Mae Llywodraeth Cymru a Cymwysterau Cymru yn ymwybodol bod ymgeiswyr allanol – fel y rhai sy’n ailsefyll arholiadau yn breifat, neu ddysgwyr sy’n cael eu haddysgu yn y cartref – am wybod sut y bydd y trefniadau asesu graddau yn cael eu defnyddio ar eu cyfer nhw. Pan fo canolfannau wedi derbyn ceisiadau gan ‘ymgeiswyr preifat’ (sydd o bosib yn cael eu haddysgu yn y cartref, yn dilyn rhaglenni dysgu o bell neu’n astudio yn annibynnol), dylai’r dysgwyr hynny gael gradd os yw Pennaeth y Ganolfan yn hyderus eu bod nhw a’u staff wedi gweld digon o dystiolaeth o lwyddiant y dysgwyr i fedru penderfynu ar ddyfarniad gwrthrychol.

Mae Cymwysterau Cymru, rheoleiddiwr annibynnol Cymru, yn edrych ar opsiynau ar gyfer y dysgwyr lle nad yw hyn yn bosib, ac sydd angen canlyniadau er mwyn symud ymlaen. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu cyn gynted â phosib.

Pryd fydd dysgwyr yn cael y cyfle nesaf i sefyll arholiadau?

Ar gyfer dysgwyr sy’n dewis sefyll arholiadau a gollwyd eleni, bydd cyfle i sefyll TGAU Iaith Gymraeg, Iaith Saesneg, Mathemateg a Mathemateg – Rhifedd ym mis Tachwedd 2020. Bydd cymwysterau eraill ar gael fel rhan o gyfres haf 2021.

Pam na fydd graddau safon UG haf 2020 yn cyfrif tuag at raddau Safon Uwch?

Ar 27 Mawrth, yn dilyn ystyriaeth fanwl o’r opsiynau oedd ar gael, amlinellodd y Gweinidog Addysg y dull gweithredu ar gyfer dysgwyr a oedd ar fin sefyll eu harholiadau safon UG a dysgwyr Blwyddyn 10 a fyddai wedi gwneud asesiadau uned TGAU yn yr haf. Ni fydd gofyn i ddysgwyr a oedd ar fin sefyll arholiadau UG eleni sefyll yr arholiadau hynny ar ddyddiad arall. Yn hytrach, byddant yn cael eu trin mewn ffordd debyg i’r myfyrwyr TGAU a Safon Uwch, ac yn cael gradd wedi’i gyfrifo ar sail data’r ganolfan asesu a modelau ystadegol. Fodd bynnag, ni fydd graddau wedi’u cyfrifo yn cyfrannu at ganlyniadau Safon Uwch yn 2021.

Ar gyfer y rhai sy’n parhau gyda’r pwnc i safon U2, bydd dau opsiwn yn haf 2021:

Opsiwn 1: Gallwch ddewis sefyll yr unedau UG ac U2 ar gyfer Safon Uwch. Bydd y radd Safon Uwch lawn yn cael ei chyfrifo ar eich perfformiad yn yr holl unedau hyn yn y Safon Uwch llawn.

Opsiwn 2: Gallwch sefyll unedau U2 yn unig, a bydd eich perfformiad ynddynt yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo’r canlyniad ar gyfer yr unedau UG. Bydd y marciau cyfunol yn cael eu defnyddio i gynhyrchu gradd Safon Uwch.

Os byddwch yn dewis dilyn opsiwn 1, bydd CBAC yn gwirio beth fyddai’ch canlyniad wedi bod gydag opsiwn 2. Os bydd opsiwn 2 yn rhoi gradd uwch, byddwch yn derbyn y radd uwch honno.

Mae’r broses ar gyfer dyfarnu graddau Safon Uwch yn gymhleth ac yn cynnwys nifer o elfennau. Mae angen marciau gwirioneddol o bob uned UG i roi marciau UMS (Unified Mark Scale) sy’n cael eu cyfuno gyda marciau UMS yr unedau U2 i gynhyrchu gradd Safon Uwch. Ni fydd y manylion hyn ar gael ar gyfer graddau wedi’u cyfrifo yn haf eleni, felly ni fydd modd eu defnyddio wrth gynhyrchu gradd Safon Uwch yn haf 2021. Felly oni bai eich bod yn dewis cymryd eich unedau UG wrth ochr eich unedau U2, at ddibenion pennu eich dyfarniad Safon Uwch yn haf 2021, bydd marciau uned UG yn cael eu pennu o’ch perfformiad yn eich unedau U2. Mae’r dull ystadegol hwn yn un sefydlog, sydd wedi’i brofi ac eisoes yn cael ei ddefnyddio pan fo myfyrwyr yn colli unedau penodol yn sgil salwch.

Rydym yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys y sectorau Addysg Bellach ac Addysg Uwch i sicrhau nad yw dysgwyr dan anfantais.

Beth fydd yn digwydd o ran yr arholiadau sydd wedi’u trefnu ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21?

Rydym yn deall pryderon dysgwyr ac athrawon ynghylch effaith y pandemig ar eu paratoadau ar gyfer arholiadau’r flwyddyn nesaf. Rydym yn gweithio’n agos gyda Cymwysterau Cymru a CBAC, ynghyd â gwledydd eraill y DU, i ystyried amrywiol opsiynau i sicrhau na fydd dysgwyr dan anfantais annheg. Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am y camau i’w cymryd cyn gynted â phosib.

Rhannu’r dudalen hon