Neidio i'r prif gynnwy

Beth sydd angen ichi ei wneud i gael tystysgrif brechu er mwyn teithio'n rhyngwladol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Bydd tystysgrif brechu COVID-19 yn eich galluogi i brofi’ch bod wedi cael cwrs llawn o’r brechlyn.

Ar hyn o bryd, nid yw’r mwyafrif o wledydd yn derbyn tystiolaeth o frechiad i ganiatáu mynediad.

Cofiwch wirio’r gofynion mynediad megis profion COVID-19 a hunanynysu yn y gwledydd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw (ar GOV.UK).

Bydd angen ichi barhau i ddilyn rheolau eraill pan fyddwch yn teithio, megis profion cyn ymadael.

Sut i ofyn am dystysgrif os oes ei hangen i deithio ar frys

Peidiwch â gofyn am dystysgrif oni bai:

  • eich bod wedi cael y ddau ddos o’r brechlyn COVID-19 (dylech aros 5 diwrnod ar ôl eich ail ddos cyn gofyn am dystysgrif)
  • bod angen ichi deithio ar frys i wlad sy’n ei gwneud yn ofynnol ichi ddangos tystysgrif brechu
  • nad ydych yn gallu hunanynysu neu gael profion i ateb gofynion mynediad y wlad

Ffoniwch 0300 303 5667 i ofyn am dystysgrif frechu ar gyfer teithio rhyngwladol hanfodol.

Gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i dystysgrif gyrraedd. Ni ellir olrhain unrhyw geisiadau'n gyflym ac ni ellir casglu tystysgrifau.

Mae’r llinell ffôn ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 5pm.

Fel arfer, codir rhwng 2c a 10c y funud am alwadau o ffôn llinell dir. Bydd galwadau o ffôn symudol fel arfer yn costio rhwng 10c a 40c y funud. Bydd galwadau o ffonau llinell dir a ffonau symudol wedi’u cynnwys mewn pecynnau galwadau am ddim.

Rydym yn gweithio ar opsiwn digidol i ddinasyddion Cymru ddangos eu statws brechu. Bydd hyn ar gael cyn bo hir.

Peidiwch â gofyn i’ch meddyg teulu na'ch canolfan frechu am dystysgrif frechu. Ni allant ddarparu llythyr sy’n dangos eich statws brechu COVID-19.

Os nad ydych wedi’ch brechu’n llawn

Os nad ydych wedi cwblhau’ch cwrs brechu, dylech barhau i ddilyn y gofynion mynediad presennol. Bydd y mwyafrif o wledydd yn derbyn profion neu gwarantin yn lle tystysgrif brechu.

Cyn teithio, bydd angen ichi ymchwilio’n ofalus i reolau’r wlad y byddwch yn mynd iddi.

Mae rhagor o fanylion am ofynion mynediad ar gael ar dudalennau cyngor teithio rhyngwladol GOV.UK ac ar wefannau’r wlad y byddwch yn mynd iddi.

Dyma gyngor i bobl Prydain ar deithio dramor yn ystod y pandemig.

Plant

Ni all plant gael statws brechu COVID-19, gan nad ydynt yn cael eu brechu ar hyn o bryd.

Os byddwch yn teithio dramor, mae’n bosibl y bydd angen ichi ddangos tystiolaeth o brawf COVID-19.

Os ydych wedi’ch cofrestru â meddyg teulu yn Lloegr

Dychwelyd i’r Deyrnas Unedig ar ôl teithio

Hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu, mae'n rhaid ichi ddilyn yr un rheolau â phobl nad ydynt wedi cael brechiad pan fyddwch yn dychwelyd i'r DU. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgyfarwyddo gyda'r rheolau ar gyfer teithio dramor o ac i Gymru.

Diogelu’ch data

Mae’ch llythyr statws brechu COVID-19 y byddwch yn gofyn amdano drwy ganolfan gwasanaeth ardystio brechiadau Cymru wedi’i gynhyrchu a’i argraffu gydag ystod o nodweddion diogelwch yn rhan ohono i helpu i atal twyll.

Mae’n cynnwys cod bar sy’n darparu cyfeirnod unigryw y gellir ei ddefnyddio i gadarnhau’ch cofnod brechu COVID-19 unigol.

Hysbysiad preifatrwydd y gwasanaeth statws