Neidio i'r prif gynnwy

1. Rydych yn cael o leiaf 1 symptom y coronafeirws: peswch newydd, parhaus; tymheredd uchel; methu arogli neu flasu.

2. Byddwch chi a phawb yn eich cartref yn dilyn y canllawiau hunanynysu.

3. Cymerwch brawf o fewn y 5 diwrnod cyntaf i’r symptomau ddechrau, dyma pryd mae fwyaf effeithiol. Gwnewch gais am brawf yma.

4. Os bydd y prawf yn negyddol ni fydd raid i chi na neb yn eich cartref gymryd camau pellach na hunanynysu. Os bydd y prawf yn bositif, bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi ar ran gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Dim ond ar ôl i chi gael prawf positif y bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi.

5. Bydd gofyn i chi roi gwybodaeth i ni. Bydd angen i ni wybod pwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw ar unrhyw achlysur yn ystod y cyfnod yn dechrau hyd at ddau ddiwrnod cyn i chi ddechrau profi symptomau, gan gynnwys:

  • rhywun o fewn 1 metr i chi rydych wedi cael sgwrs wyneb-yn-wyneb â nhw, cyswllt corfforol croen-i-groen, rydych chi wedi peswch drostynt, neu wedi bod mewn math arall o gyswllt â nhw o fewn 1 metr am 1 funud neu fwy
  • rhywun o fewn 2 fetr i chi am fwy na 15 munud
  • rhywun rydych wedi teithio mewn 

Byddwch yn wyliadwrus o alwadau twyllodrus. Ni wnawn fyth ofyn am wybodaeth ariannol, manylion banc, neu gyfrineiriau. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, peidiwch â rhannu’r wybodaeth.

Bydd y negeseuon testun yn dod gan +44 7775 106686, e-bost gan olrhain@wales.nhs.uk neu tracing@wales.nhs.uk, a galwadau ffôn gan 029 2196 1133. Ni fydd unrhyw ffynonellau eraill yn cael eu defnyddio gan dîm Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

6. Bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â’r rhai y buoch mewn cysylltiad â nhw. Bydd yn dweud wrthynt eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf positif am y coronafeirws. Ni fydd yn datgelu eich enw oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd. Bydd y bobl hyn yn cael cefnogaeth a chyngor i hunanynysu am 14 diwrnod gan ddechrau o’u cyswllt diweddaraf â chi. Ni fydd gofyn i aelodau eu teulu hunanynysu, ond dylent ddilyn y cyngor cadw pellter cymdeithasol cyffredinol ac osgoi cysylltu â’r unigolyn sy’n hunanynysu gartref.

7.Dim ond os bydd yn dangos symptomau bydd yr unigolyn y buoch mewn cysylltiad ag ef/hi yn cael cyngor i gymryd prawf. Nid yw cymryd prawf heb ddangos symptomau (asymptomatig) yn cael ei argymell oherwydd y gall roi canlyniadau negyddol anghywir. Os bydd yn cael canlyniad positif, bydd y broses yn cael ei hailadrodd ar gyfer yr unigolyn yma, aelodau o’i gartref a’i gysylltiadau.

Rhannu’r dudalen hon