Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y nifer o bobl a brofwyd am y coronofeirws yng Nghymru hyd at 3 Mai 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain consortiwm o randdeiliaid yng Nghymru i gyflawni ein cynllun profi cenedlaethol ar gyfer COVID-19. Mae manylion y cynllun sydd wedi bod ar waith ers 28 Mawrth.

Mae dau amcan allweddol i’n cynllun profi cenedlaethol: 

  1. lleihau’r niwed a achosir gan y coronafeirws
  2. helpu’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i ailafael yn eu bywydau bob dydd arferol

Ar 15 Ebrill, comisiynodd y Gweinidog Iechyd adolygiad cyflym o’r drefn brofi i ganfod ymhle y gellir ac y dylid gwneud gwelliannau. Mae’r rhain i gyd yn argymhellion o adolygiad a drefnwyd gan y Gweinidog Iechyd yn dilyn pryderon nad oedd digon o brofion yn cael eu cynnal o dan y system bresennol.

Darllenwch fwy o wybodaeth.

Pwy sy’n cael prawf?

Mae ein gweithgarwch presennol yn y cynllun profi yn canolbwyntio ar ein gweithwyr hanfodol, cleifion â symptomau mewn ysbytai a phobl mewn cartrefi gofal.

Yng Nghymru, mae 483,000 o weithwyr hanfodol; mae hyn yn cynnwys 168,500 o weithwyr gofal iechyd, a 9,900 o staff yr heddlu a charchardai. Mae categorïau bras gweithwyr hanfodol yn cynnwys:

  • gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
  • diogelwch y cyhoedd (gweithwyr brys) a gweithwyr diogelwch cenedlaethol
  • gweithwyr llywodraeth leol a chenedlaethol
  • gweithwyr addysg a gofal plant
  • bwyd a nwyddau hanfodol eraill
  • trafnidiaeth
  • gweithwyr cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol
  • gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Darllenwch fwy o wybodaeth.

Y diweddaraf

Cynyddodd y capasiti profi dyddiol yn y labordy i 2,100 yr wythnos ddiwethaf. Bydd gwaith yn parhau i gynyddu’r capasiti hwn ac rydym yn disgwyl ychwanegu’n sylweddol at y nifer hwn dros yr wythnosau nesaf.

Agorodd dwy ganolfan newydd ar gyfer profi drwy ffenest y car. Agorodd y cyntaf yn y Gogledd ddydd Mercher, 29 Ebrill ac yna un arall ar faes y sioe, Caerfyrddin ddydd Iau, 30 Ebrill. Mae’r rhain yn ychwanegol i’r canolfannau profi sydd eisoes ar agor yng Nghaerdydd a Chasnewydd.

Ar hyn o bryd, mae profion yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, yr heddlu, y gwasanaethau tân a gweithwyr carchar. Y rheswm dros hyn yw i wneud yn siŵr y gall gwasanaethau craidd hanfodol barhau. Yr amcan yw cynyddu a gwella rhaglen brofi Cymru ar gyfer pob grŵp o weithwyr hanfodol cyn gynted â phosibl, i roi mwy o hyblygrwydd a chyrraedd mwy o bobl.

Mae rhagor o wybodaeth am y broses brofi a sut i archebu prawf ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru a bydd yn cael ei diweddaru yn rheolaidd wrth i’r broses ddatblygu.

Mae system archebu newydd ar y we ar gael yn awr i restr flaenoriaeth o brif gyflogwyr atgyfeirio gweithwyr hanfodol â symptomau (gan gynnwys person â symptomau o aelwyd gweithiwr hanfodol, er nad yw’r gweithiwr hanfodol ei hun yn arddangos symptomau) yn y De-ddwyrain, i archebu prawf yn y canolfannau profi drwy ffenest y car yng Nghaerdydd a Chasnewydd.

Mewn rhanbarthau eraill yng Nghymru, bydd cyfnod pontio byr o ddefnyddio’r dull arferol o archebu prawf i archebu prawf dros y we yn y canolfannau profi drwy ffenest y car newydd yn y De-orllewin a’r Gogledd, a’r nod fydd gwneud hyn mor gyflym â phosibl.

Data’n gywir am 13:00, 3 Mai 2020
COVID-19 Results at 1pm
Capasiti labordai 2,100
Cyfanswm yr achosion negatif hyd yma 25,094
Cyfanswm yr achosion positif hyd yma 10,524
Cyfanswm yr unigolion a brofwyd 35,618
Cyfanswm y profion a gwblhawyd yn y 24 awr ddiwethaf 1,504
Achosion cadarnhaol newydd yn y 24 awr ddiwethaf 195
Cyfanswm yr holl brofion a gwblhawyd* 41,454

*Mae hyn yn cynnwys unigolion a brofwyd fwy nag unwaith.

Pwy sydd wedi cael prawf?

Y sefyllfa ar 3 Mai 2020
Gweithiwr allweddol Positif Negatif Cyfanswm y profion
Gweithiwr gofal iechyd 4,478 9,650 14,128
Preswylydd mewn cartref gofal 344 764 1,108
Gweithiwr mewn cartref gofal 420 763 1,183
Gweithiwr / preswylydd mewn sefydliad addysg 9 94 103
Gweithiwr gyda’r gwasanaethau brys 121 372 493
Preswylydd / gweithiwr mewn hostel neu lety â chymorth 22 118 140
Aelod o aelwyd gweithiwr hanfodol 156 1,103 1,259
Gweithiwr hanfodol arall 271 920 1,191
Gweithiwr/preswylydd mewn carchar neu ganolfan gadw 31 63 94

 

Ymhle mae’r profion yn cael eu cynnal?

Dyma drosolwg o sefyllfa bresennol Cymru gyfan ar 3 Mai 2020
Lleoliad Capasiti Dyddiol Cronnol % Canlyniadau o fewn 1 diwrnod % Canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod

%

Canlyniadau o fewn 3 diwrnod
Prawf mewn ysbyty Dim uchafswm wedi’i nodi - 25,285 50.3 80.1 86.1
Prawf mewn uned profi coronafeirws Dim uchafswm wedi’i nodi - 12,856 68.1 97.0 99.3
Prawf mewn canolfan profi drwy ffenest y car* Dim uchafswm wedi’i nodi - 3,629 71.3 98.0 99.4

Nid yw’r perfformiad a ddangosir o ran y canlyniadau yn ffigur o'r dechrau i'r diwedd ac nid yw ond yn mesur y cyfnod o’r adeg y derbynnir sampl mewn labordy hyd at yr adeg yr awdurdodir y canlyniad. Nid yw'n nodi faint o amser y mae'n ei gymryd i unigolyn dderbyn ei ganlyniad ar ôl cael ei brofi. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei darparu pan fydd yr ap atgyfeirio i gael prawf ar gael.